1. خانه
  2. آموزش نگارش زبان انگلیسی
  3. مطابقت در جمله در زبان انگلیسی (agreement)

مطابقت در جمله در زبان انگلیسی (agreement)

مطابقت

 مطابقت در جمله در زبان انگلیسی

تطابق در جمله مربوط میشود به مطابقت نهاد با فعل هایشان و ضمایر با مرجعشان.

مطابقت نهاد ها و فعل هایشان در زبان انگلیسی

نهادو فعل اصلی جمله باید از نظر شمار، یعنی مفرد یا جمع بودن، مثل هم باشند؛ مثلا اگر نهاد جمع است، فعل هم جمع باشد.

                       هم چنین از شخص هم باید مثل هم باشند. سه حالت شخص داریم: اول شخص، دوم شخص، سوم شخص.

 ضمیر و مرجع ضمیر در زبان انگلیسی

اسمی که ضمیر بجای آن میآ ید، مرجع نامیده میشود. ضمیر از نظر شمار( مفرد، جمع بودن) ، شخص( اول، دوم، سوم) ، جنسیت( خنثی، مذکر، مونث) باید با مرجعش مطابقت داشته باشد.

   شمار در زبان انگلیسی

number

ضمیر باید از نظر شمار، مثل مرجع خود باشد. ؛ یعنی ضمیر مفرد جانشین اسم مفرد شود و ضمیر جمع جایگزین اسم جمع شود.

مثال:

  • dog savaged a five-year-old child. Police have confirmed it was later destroyed.
  • My brother and I had a real fight this morning. We later apologized to each other.

شخص در زبان انگلیسی

Image result for person grammar
person

   ضمیر مفرد جایگزین اسم مفرد و ضمیر جمع جانشین اسم جمع میشود.

مثال: 

  • stranger approached me for a cigarette. He looked like my cellmate in prison.
  • The father and son are barbers in the same shop. They are in fact owners of the shop.

جنسیت در زبان انگلیسی

Image result for sex grammar
sex

باید ضمیر مفرد مونث بجای اسم مفرد مونث و ضمیر مفرد مذکر بجای اسم مفرد مذکر بیاید.

مثال:

  • The princess is getting engaged next month. Rumour has it that she will be engaged to a commoner.
  • Abu has three camels. He inherited them from his father.
حتما بخون  مکمل نهاد در زبان انگلیسی (subject complement)
مقاله قبلی
کاربرد های جمله در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
خطاهای جمله در زبان انگلیسی
فهرست