1. خانه
  2. آموزش الفبا انگلیسی به کودکان (یادگیری حروف)
  3. درس پنجم الفبا زبان انگلیسی

درس پنجم الفبا زبان انگلیسی

درس پنجم الفبا زبان انگلیسی

خب حالا با همدیگه میریم سراغ یادگیری بیست و یک امین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  U

Small  u

U  sounds آ like umbrella

خب حالا با همدیگه تکرار میکنیم:

Capital. U

Small. u

U sounds آ like umbrella

خب حالا با همدیگه میریم سراغ یادگیری بیست و دومین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  V

Small  v

V  sounds و like vase

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  V

small  v

V sounds و like vase

خب حالا با همدیگه میریم یاد بگیریم بیست و سومین الفبت اینگلیسی مون رو:

Capital  W

Small  w

W  sounds وُ like  water

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  W

Small  w

W  sounds وُ like water

خب حالا با همدیگه میریم سراغ یادگیری بیست و چهارمین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  X

Small  x

X sounds ایکس like fox

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  X

Small  x

X  sounds ایکس like fox

خب حالا میریم سراغ یادگیری بیست و پنجمین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  Y

Small  y

Y  sounds ی like yoyo

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

 Capital  Y

small  y

Y  sounds ی like yoyo

خب عزیزای دلم میریم سراغ بیست و ششمین و آخرین الفبت اینگلیسی مون:

Capital  Z

Small  z

Z  sounds ز like zebra

خب حالا بعد از من تکرار کنید:

Capital  Z

small  z

Z sounds ز like zebra

الان همی ی حروف الفبای اینگلیسی رو بلدید شما فوق العاده آید !! یو هو ‌

 ‌ 

حتما بخون  درس اول الفبا زبان انگلیسی
مقاله قبلی
درس چهارم الفبا زبان انگلیسی
فهرست