1. خانه
  2. جمله ها در زبان انگلیسی
  3. جمله در زبان انگلیسی چیست؟

جمله در زبان انگلیسی چیست؟

جمله چیست

جمله در زبان انگلیسی چیست؟

what is a sentence?

جمله یک عبارت مستقل است.

جمله یک عبارت مستقل است که از تعدادی گروه واژه که یک ایده را مطرح میکنند تشکیل شده است. جمله شامل نهاد و فعل است و میتواند بلند یا کوتاه در حد یک کلمه باشد.

اجزای اساسی جمله در زبان انگلیسی :

جمله از دوبخش اصلی تشکیل شده؛ نهاد و گزاره. گزاره ممکن است ساده یا دارای بخش های مختلفی باشد که میتواند بسیار پیچیده باشد.

جمله=نهاد+گزاره

الف) نهاد: نهاد ساده یک اسم یا ضمیر است که شخص ،مکان ، یا شی ای را که جمله درباره ی ان است تعیین میکند. نهاد کامل یک نهاد ساده بعلاوه ی کلمات همراه ان است.

ب) گزاره: شامل فعل است که نهاد یا انچه نهاد انجام میدهد را توضیح میدهد. گزاره ی ساده فقط از فعل تشکیل شده. گزاره ی کامل از فعل و کلمات همراهش تشکیل شده مثلا: مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم، متمم، مسند، مضاف و…

پ) عبارات: مثلا: عبارت مصدری، عبارت اسم مصدری، عبارت وصفی، عبارت اضافی و …

ت) جمله واره ها: مثلا: جمله اسمیه، جمله وصفی، جمله واره های قیدی.

حتما بخون  شکل جملات پرسشی
مقاله بعدی
انواع جمله در زبان انگلیسی
فهرست