1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. فعل های عبارتی در زبان انگلیسی (Phrasal verbs)

فعل های عبارتی در زبان انگلیسی (Phrasal verbs)

فعل های عبارتی در زبان انگلیسی (Phrasal verbs)

Phrasal verbs (فعل های عبارتی) : این نوع فعل ها زمانی تشکیل میشوند که فعلی با حرف اضافه ( on, at , over ) یا قید یا هردو ترکیب شود. ،این حرف اضافه یا قید، participle  نام دارد. مثل : atinawaybackdownoffonoverup

 چنین ترکیبی ، فعل جدیدی میسازد که معنی خاص خودش را دارد.

بیشتر Phrasal verbs ، عبارات دو کلمه ای هستند. فعل عبارتی سه کلمه ای هم وجود دارد.

مثال:

He lived off his parents until he got married.

فعل های عبارتی

فعل عبارتی: lived off

حرف اضافه: off

فعل: lived

معنی: به کسی یا چیزی از لحاظ مالی یا غذایی یا … وابسته بودن.

Her dog was knocked down by a bus.

فعل عبارتی: knocked down

فعل: knock

قید: down

معنی: با وسیله نقلیه به کسی یا حیوانی ضربه زدن یا کشتن.

She can’t put up with her boyfriend for long. 

فعل عبارتی : put up with

حرف اضافه: with

قید: up

معنی: تحمل چیزی یا کسی که بد یا ازاردهنده است.

با نگاه کردن به معنی جداگانه ی هریک از اجزای Phrasal verb ها نمیشود به معنی انها پی برد.

مثلا:

I look forward to get away this summer.

فعل های عبارتی


get away:  فرار کردن، به تعطیلات رفتن

I’ll speak up, so those of you at the back can hear me. 
speak up: بلندتر حرف زدن

معنی بعضی Phrasal verb ها به معنی فعل اصلی نزدیک است و بعضی ها متفاوت.

مثلا:

I asked them to come in.
=داخل شدن

حتما بخون  افعال حالتی و کنشی در زبان انگلیسی(stative and dynamic verbs)

The deal fell through at the last minute. 

=بطور موفقیت امیز تمام نشده 

بعضی Phrasal verb ها میتوانند از هم جدا شوند وبعضی ها نه.

برای فعل های عبارتی که قابل جداسازی باشند ، یک ضمیر بین فعل و participle  ان می آید. و اگر فعلی غیر قابل جداسازی باشد ، ضمیر همیشه بعد از فعل و participle   آن قرار میگیرد.

برای جزئیات بیشتر ، قسمت های بعدی را مطالعه کنید.

مقاله قبلی
فعل Ought to/used to در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
فعل های عبارتی قابل جداسازی و غیر قابل جداسازی در زبان انگلیسی
فهرست