قوانین بزرگ نویسی در زبان انگلیسی

بزرگ نویسی (capitalization ) چیست؟

زمانهای بسیاری وجود دارد که باید در هنگام نوشتن حرف اول کلمه را به صورت بزرگ بنویسیم، به این کار بزرگ نویسی یا capitalization میگوییم. به عنوان مثال هنگامی که باید یک جمله را آغاز کنیم.

در ادامه بقیه مواردی که باید حروف اول کلمه را بزرگ بنویسیم بررسی میکنیم.

چه چیزهایی رو بزرگ نویسی میکنیم؟

  • 1)روزهای هفته،ماه ها و تعطیلات

روزهای هفته،ماه ها و تعطیلا را با حروف بزرگ آغاز میکنیم اما فصلهای یک سال جزو این قانون نیستند.

His birthday party is on Thursday.

Thursday را بزرگ نویسی کردیم

مهمانی تولدش روز پنجشنبه است.
Schools are closed at Christmas.

مدارس در کریسمس بسته هستند.
It rains a lot in April and May, but the summer is very dry.

در می و آپریل باران زیاد میبارد،اما تابستان خیلی خشک است.(آپریل و می چون ماه سال هستند با حروف بزرگ شروع شده اند اما summer چون فصل است با حرف بزرگ نوشته نشده است.)

  • 2)اسامی خاص افراد(اسم و فامیل )،حیوانات،خیابانها،قاره ها،کشورها،شهرها ،سازمانها

Bea Jankowski has lived on Church Street in Manchester for 20 years.

بی به مدت 20 سال در خیابان کلیسا شهر منچستر زندگی کرده است.
The Earth is the third planet from the Sun.

Earth را بزرگ نویسی کردیم

زمین سومین سیاره خورشید است.
Russia is in both Europe and Asia.

روسیه در هر دو قاره اروپا و آسیا است.

بزرگ نویسی

اختصارات، ملیت ها، …

  • 3)کلماتی که از نام مکانها می آیند(به عنوان مثال زبانها و ملیتها ) و یا صفاتی که به افرار و یا اشیاء از یک کشور،ناحیه و یا شهر هستند به صورت بزرگ نوشته میشوند.

همچنین اسم ها و صفت هایی که از نامها یا ناحیه ها نشات میگیرند حرف اولشان بزرگ نوشته میشود.

Some Canadians speak French.

بعضی از کانادایی ها فرانسوی صحبت میکنند.
Londoners eat a lot of Indian food.

Londoners را بزرگ نویسی کردیم

لندنی ها غذاهای هندی زیادی میخورند.
Most Muslims fast during the day for Ramadan.

خیلی از مسلمانها در طول ماه رمضان روزه میگیرند.

  • 4)حرف اول نامهای سازمانها و کلمات مهم کتابها و عناوین فیلم ها به صورت بزرگ نوشته میشود.


The chief executive officer lives in New York.

New York را بزرگ نویسی کردیم

مدیر اجرایی در نیویورک زندگی میکند.
We are reading 
War and Peace with Ms Jones our teacher.

ما کتاب جنگ و صلح را با معلممان خانم جونز خواندیم.

  • 5)ضمیر اول شخص I  همیشه به صورت بزرگ نوشته میشود ،چه در ابتدای جمله باشد و چه نباشد.

I am not mistaken, am I ?

من اشتباه نکردم،کردم؟

  • 6)حروف اول اختصارات در زبان انگلیسی بزرگ نوشته میشوند.

UN is the abbreviation for the United Nations.

یو ان یک اختصار برای سازمان ملل است.