افعال تهی در زبان انگلیسی

افعال تهی یا مصنوعی (dummy or delexical verbs) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به تنهایی معنی ندارند و معنی آنها به اسم بعد از آنها بستگی دارد. علت اینکه این افعال را «تهی» می نامند این است که معنا از فعل گرفته شده است (فعل از معنا تهی می شود) و بعد از آن اسم گذاشته شده است. رایج ترین افعال خالی در زبان انگلیسی عبارتند از:

•           have

•           take

•           make

•           give

•           go

•           do

I took a shower. = I showered.

من دوش گرفتم.

She had a drink. = She drank something.

او یک چیزی نوشید.

اغلب یک صفت قبل از اسم با فعل قرار می گیرد، به عنوان مثال:

I took a cold shower.

من یک دوش آب سرد گرفتم.

She had a nice, refreshing drink.

او یک نوشیدنی خوب و گوارا نوشید.

فعل تهی have

از فعل have به عنوان فعل تهی در معانی مختلفی استفاده می‌شود. در دسته‌بندی زیر می‌توانید اسامی که با این فعل می‌آیند مشاهده کنید:

•           غذا و نوشیدنی: a meal, breakfast, lunch, dinner, a snack, a cup of tea

•           گفت‌وگو: a chat, a conversation, a discussion, a talk

•           شست‌وشو: a bath, a shower, a wash, a scrub

•           استراحت کردن: a break, a holiday, a rest

•           مخالفت کردن: an argument, a dispute, a fight, a quarrel

I had a good breakfast before I left home.

قبل از اینکه از خانه بروم صبحانه خوبی خوردم.

We had a long talk about the problem.

ما در مورد مشکل صحبت طولانی داشتیم.

The kids should have a bath before they go to bed.

بچه ها باید قبل از رفتن به رختخواب حمام کنند.

She generally had a short holiday in July or August.

او معمولا تعطیلات کوتاهی در ماه ژوئیه یا اوت داشت.

They had a serious quarrel about their father’s will.

آنها در مورد وصیت پدرشان دعوای جدی داشتند.

فعل have برای اسم­هایی که زمان حال یکسانی دارند (مانند … نگاه کن، گاز گرفتن) نیز استفاده می­شود، یعنی هم اسم هستند و هم فعل، مثلاً:

حتما بخون  زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی (Past Tenses)

I think you should have a look at this.

من فکر می کنم شما باید به این نگاه کنید.

She had a bite of the cake.

او یک لقمه از کیک خورد.

I’m thirsty. I’m going to have a drink of water.

من تشنه هستم. من میرم یکم آب بخورم.

I had a listen to that new CD in the car.

در ماشین به آن سی دی جدید گوش دادم.

They are going to have a swim.

آنها قرار است شنا کنند.

افعال تهی

فعل تهی take

فعل take در معانی مختلفی به کار می­رود. در دسته بندی زیر می­توانید نام­هایی را که با این فعل آمده­اند مشاهده کنید:

•           شست‌وشو: a bath, a shower, a wash

•           استراحت کردن: a break, a holiday, a rest

I always take a cold shower in the morning.

من همیشه صبح‌ها دوش آب سرد می‌گیرم.

You look tired. You need to take a break.

تو خسته به نظر می­رسی. باید استراحت کنی.

همچنین به همراه کلمات زیر نیز از فعل تهی take استفاده می‌گردد:

care      a turn   trouble

care of turns    the trouble

a decision         a photograph    a chance

a risk               

We took hundreds of photographs on holiday.

ما چند صد عکس در تعطیلات گرفتیم.

Jane always takes care of her baby sister.

“جین” همیشه از خواهر کوچکش مراقبت می‌کند.

همچنین از فعل have به همراه اسم‌هایی که شکل فعلی یکسانی دارند (مثل … look, bite)، یعنی هم اسم هستند هم فعل، استفاده می‌شود، مثلا:

I think you should take a look at this.

من فکر می کنم شما باید به این نگاه کنید.

Let’s take a walk.

بیا کمی قدم بزنیم.

They are going to take a swim.

آنها قرار است شنا کنند.

فعل تهی give

از فعل give در عبارات مختلف با معانی متعددی استفاده می‌شود. در موارد زیر می‌توانید اسامی که با این فعل می‌آیند را مشاهده کنید:

حتما بخون  افعال کنشی و افعال ربطی در زبان انگلیسی (action and linking verbs)

•           سر و صداها: a cry, a laugh, a scream, a shout, a whistle

•           حالات چهره: a smile, a grin, a look, a glance

•           ضربه زدن: a kick, a punch, a slap, a push, a knock, a blow

•           اعمال محبت آمیز: a hug, a kiss, a stroke

•           گفت‌وگو: some advice, an answer, some information, an interview, a lecture, some news, a report, a speech, a talk, a warning

She gave a loud laugh.

او بلند خندید.

John gave a happy smile.

“جان” لبخند شادی زد.

He gave me a nasty kick on the leg.

لگد بدی به پای من زد.

She gave the children a goodnight kiss and put them to bed.

بچه ها را شب بخیر بوسید و آنها را در رختخواب گذاشت.

I have to give a speech at the meeting tomorrow.

فردا باید در جلسه سخنرانی کنم.

فعل تهی make

از فعل make به معانی مختلفی استفاده می‌شود. در دسته‌بندی زیر می‌توانید اسامی که با این فعل می‌آیند را مشاهده کنید:

•           گفت‌وگو و سر و صدا: a comment, an inquiry, a noise, a point, a promise, a sound, a speech, a suggestion

•           برنامه‌ها: arrangements, a choice, a decision, a plan, plans, an appointment, a date

Try not to make a noise.

سعی کنید سر و صدا نکنید.

افعال تهی

They made arrangements to meet the next day.

آنها ترتیبی دادند که روز بعد ملاقات کنند.

فعل تهی go

از ترکیب go با افعال ing-دار برای بیان کارهای روزمره و رایج استفاده می‌شود، مثلا:

We usually go walking at the weekend.

ما معمولاً آخر هفته ها به پیاده روی می­رویم.

He goes running every evening after supper.

او هر شب بعد از شام می‌دود.

Mum’s out. She’s gone shopping.

مامان بیرون است. به خرید رفته است.

از عبارت “go far a” به همراه یک فعل برای توصیف کارهایی استفاده می‌گردد که در مفهوم خود حرکت و جا به جایی را داشته باشند.

حتما بخون  گرامر افعال کنایی انگلیسی Ergative Verbs

•           go for a jog

•           go for a ride

•           go for a swim

•           go for a run

•           go for a stroll

•           go for a walk

I want to get out of here. Let’s go for a walk.

من می‌خواهم از اینجا بروم. بیا برویم قدم بزنیم.

He’s gone for a ride on his bike.

او برای دوچرخه سواری رفته است.

فعل تهی do

از ترکیب do the با یک فعل ingدار برای انجام کاری، به خصوص کارهای خانه استفاده می شود، مثلا:

It’s your turn to do the cooking.

نوبت شماست که آشپزی را انجام دهید.

You do the washing up and I’ll do the drying.

شما شستشو را انجام دهید و من خشک کردن را انجام می­دهم.

واژه‌ای که بعد از فعل do می‌آید، ممکن است ing-دار نباشد:

I need to do a few jobs around the house.

من باید چند کار در خانه انجام دهم.

I can’t come out this evening. I have a lot of work to do.

امشب نمی­تونم بیام بیرون من خیلی کار دارم.

همچنین از فعل do به همراه یک اسم زمانی استفاده می‌شود که کار انجام شده روی اسم مشخص و واضح باشد و معنای فعل do با توجه به اسم مشخص باشد، مثلا:

I’ll have to do my hair before we go out. = I’ll have to brush my hair.

قبل از بیرون رفتن باید موهایم را مرتب کنم.

Have you done your teeth? = Have you cleaned your teeth?

آیا دندان‌هایت را مسواک زده‌ای؟

دقت داشته باشید که جمله‌ای مثل “?Have you done the car” بسته به موقعیت، می­تواند یکی از معانی زیر را داشته باشد:

?Have you washed the car (آیا ماشین را شسته‌ای؟)

?Have you mended the car (آیا ماشین را تعمیر کرده‌ای؟)

?Have you put petrol in the car (آیا ماشین را بنزین زده‌ای؟)

مقاله قبلی
افعال انعکاسی (reflexive verbs) در زبان انگلیسی