1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. افعالی که بعد از آنها مصدر استفاده می‌شود

افعالی که بعد از آنها مصدر استفاده می‌شود

در زبان انگلیسی افعالی وجود دارد که اگر بعد از آنها فعل بیاید، آن فعل بصورت مصدر با to بکار می‌رود. بعد از افعال نشان داده شده در جدول زیر، در صورت وجود، آن فعل باید به شکل مصدر با to باشد.

افعالی که بعد از آنها مصدر استفاده می شود

تضمین کردن**guaranteeاستطاعت داشتنafford
روی دادن*happenموافق بودن*agree
تسریع کردنhastenدر نظر داشتنaim
مجبور بودنhaveبه نظر رسیدن**appear
تردید کردنhesitateترتیب دادن**arrange
امیدوار بودن*hopeتلاش کرن، ناراحت کردنbother
یاد گرفتنlearnمیل داشتنcare
از ته دل خواستنlongادعا کردن*claim
موفق شدنmanageمنت نهادنcondescend
پیشنهاد کردنofferاجازه دادنconsent
مهیا کردن یا شدنprepareتصمیم گرفتن*decide
وانمود کردن*pretendدرخواست کردن*demand
ادامه دادنproceedتصمیم گرفتن*determine
قول دادن*promiseتلاش کردنendeavour
قصد داشتنproposeشکست خوردنfail
تمایل داشتنtendاثبات کردنprove
تهدید کردنthreaten*امتناع کردنrefuse
به دردسر انداختنtroubleتصمیم گرفتنresolve*
متعهد شدنundertakeتلاش کردنseek
داوطلب شدنvolunteerبنظر رسیدنseem**
عهد کردنvow*سخت کوشیدنstrive
قسم خوردنswear*

افعالی که در جدول فوق با علامت * نمایش داده شده‌اند می‌توانند با جمله وارۀ that یا (that-clause) نیز همراه شوند. افعالی که با ** نشانه گذاری شده‌اند فقط در صورتی می‌توانند با جمله وارۀ that یا (that-clause) همراه شوند که فاعلِ فعلِ اصلی، ضمیر it باشد.

مثال 1:

hope to see you next week.
(.امیدوارم هفته آینده ببینمت)

hope that I’ll see you next week.
(.امیدوارم هفته آینده شما را ببینم)

حتما بخون  افعال اصلی در جمله انگلیسی شامل چه افعالی می شود ؟

He claimed to be an expert.
(.او ادعا کرد که یک متخصص است)

He claimed that she was an expert.
(.او ادعا کرد که یک متخصص است)

managed to reach the top of the hill.
(.من موفق شدم به بالای تپه بروم)

افعالی که بعد از ان مصدر میاید

Would you care to swim?
(آیا شما تمایل به شنا کردن دارید؟)

مثال 2:

It appeared that no-one had locked the door.
(.ظاهرا هیچکس درب را قفل نکرده است)
He appeared to be lost.
(.بنظر می‌رسد گم شده باشد)

It seems that she is running late.
(.انگار که او دیر می‌آید)
She seems to be running late.
(.انگار دیر کرده باشد)

افعالی که با اسم و مصدر با to (مصدر با to + اسم) همراه می شوند.

هدایت کردنdirect*آشنا کردنaccustom
وادار کردنdriveکمک کردنaid
قدرت دادنempowerمنصوب کردنappoint
قادر ساختنenableکمک کردنassist
تشویق کردنencourageسبب شدنcause
وسوسه کردنenticeبه مبارزه طلبیدنchallenge
اجازه دادنentitleدستور دادنcommand*
متقاعد کردنentreatبه چالش کشیدنdefy
وادار کردنleadمجبور کردنforce
واگذار کردنleaveمتقاعد کردنget
مجبور کردنobligeالتماس کردنimplore*
دستور دادنorder*ترغیب کردنincite
متقاعد کردنpersuade*درخواست کردنinduce
وادار کردنpressتحریک کردنinspire
باعث شدنpromptدستور دادنinstruct*
تحریک کردنprovokeدعوت کردنinvite
گفتنtellتذکر دادنremind*
وسوسه کردنtemptایجاب کردنrequire*
اطمینان کردنtrustترغیب کردنstimulate
هشدار دادنwarn*احضار کردنsummon
یاد دادنteach

مثال:

The professor challenged his students to argue with his theory.
(.استاد شاگردانش را به چالش کشید تا با نظریه او استدلال کنند.)
This law empowers the government to charge higher taxes.
(.این قانون به دولت این امکان را می­دهد که مالیات بیشتری دریافت کند.)
You can’t force me to do something I don’t agree with.
(.شما نمی­توانید مرا مجبور به انجام کاری کنید که با آن موافق نیستم.)
I invited the new student to have dinner with me.
(.من دانش آموز جدید را دعوت کردم تا با من شام بخورد.)
What inspired you to write this poem?
(.چه چیزی شما را برای نوشتن این شعر ترغیب کرد؟)

حتما بخون  افعال تهی در زبان انگلیسی

برخی از افعال جدول فوق می‌توانند بدون اسم بکار روند در اینصورت بعد از آنها به جای مصدر با to از جمله وارۀ that استفاده می‌گردد. این افعال عبارتند از: command, direct, entreat, implore, order, require, trust

مثال:

trust you to tell the truth.
(.من به شما اعتماد دارم که حقیقت را بگویید.)
trust that you are telling the truth.
(.من اطمینان دارم که شما حقیقت را می­گویید.)

The general commanded his men to surrender.
(.ژنرال به افراد خود دستور داد که تسلیم شوند.)
The general commanded that his men surrender.
(.ژنرال دستور داد که افرادش تسلیم شوند.)

افعالی که بعد از انها مصدر میاید

برخی از افعال جدول فوق حتی اگر بعد از آنها جمله وارۀ that بیاید باز هم نیاز به اسم دارند. این افعال عبارتند از: persuade, remind

مثال:

You can’t persuade people to buy small cars.
(.شما نمی­توانید مردم را به خرید ماشین های کوچک ترغیب کنید.)
You can’t persuade people that small cars are better.
(.شما نمی­توانید مردم را متقاعد کنید که ماشین­های کوچک بهتر هستند.)

He reminded me to take my notebook to school.
(.او به من یادآوری کرد که دفترچه­ام را به مدرسه ببرم.)
He reminded me that I would need my notebook.
(.او به من یادآوری کرد که به دفترچه ام نیاز دارم.)

در برخی از افعال جدول فوق، اگر بعد از آنها جمله وارۀ that واقع شود، استفاده از اسم اختیاری است. این افعال عبارتند از: instruct, teach, warn

مثال:

She taught her students to appreciate poetry.
(.او به شاگردانش یاد داد که قدر شعر را بدانند.)
She taught her students that poetry was valuable.
(.او به شاگردانش آموخت که شعر ارزشمند است.)
She taught that poetry was valuable.
(او آموخت که شعر ارزشمند است.)

حتما بخون  انواع فعل معلوم و مجهول  در زبان انگلیسی

افعالی که با مصدر یا اسم بعلاوه مصدر استفاده می شوند.

انتظار داشتنexpect*درخواست کردنask*
کمک کردنhelpخواهش کردنbeg*
قصد داشتنmean*انتخاب کردنchoose
درخواست کردنrequest*جرات کردنdare
خواستنwantدرخواست کردنdesire*
خواستنwish*انتخاب کردنelect

مثال:

asked him to show me the book.
(.از او خواستم کتاب را به من نشان دهد.)
asked to see the book.
(.خواستم کتاب را ببینم.)

She helped me to put away the dishes.
(.او به من کمک کرد تا ظرف­ها را کنار بگذارم.)
She helped to put away the dishes.
(.او کمک کرد تا ظرف­ها را کنار بگذارند.)

We expect you to do your best in the exam.
(.ما از شما انتظار داریم که بهترین عملکرد خود را در آزمون انجام دهید.)
We expect to do well on our exams.
(.ما انتظار داریم که در امتحانات خود موفق شویم.)

Do you want to go to the beach?
(آیا می­خواهید به ساحل بروید؟)
Do you want me to go with you to the beach?
(آیا می‌خواهید من با شما به ساحل بروم؟)

نکته:
در جملات منفی و سوالی هم مصدر با to و هم مصدر بدون to تا زمانی که فاعل هر دو فعل یکی باشد قابل استفاده است، البته استفاده از مصدر بدون to بیشتر است. اگر فاعلِ دو فعل متفاوت باشد، باید از مصدر با to استفاده شود.

مثال:

never dared tell him what happened.
(من هرگز جرات نکردم به او بگویم چه اتفاقی افتاده است.)

در این جملۀ منفی، فاعل (I) برای هر دو فعل (dared, tell) یکسان است؛ بنابراین از هر دو حالت (tell, to tell) می‌توان استفاده کرد.

Do you dare tell him?
(جرات داری بهش بگی؟)

در این جملۀ سوالی، فاعل (you) برای هر دو فعل (dare, tell) یکسان است؛ بنابراین از هر دو حالت (tell, to tell) می‌توان استفاده کرد.

Would you dare (to) jump out of a plane?
(آیا جرات دارید (از هواپیما) بیرون بپرید؟)

در این جملۀ سوالی، فاعل (you) برای هر دو فعل (dare, jump) یکسان است؛ بنابراین از هر دو حالت (jump, to jump) می‌توان استفاده کرد.

dare you to tell him the truth.
(.جرأت می­کنم حقیقت را به او بگویید.)

در این جملۀ مثبت، فاعل (I, you) برای دو فعل (dare, tell) یکسان نیست؛ بنابراین باید از مصدر با to استفاده کرد.

She dared me to jump off the wall.
(.او به من جرات داد که از دیوار بپرم.)

در این جملۀ مثبت، فاعل (she, me) برای دو فعل (dared, jump) یکسان نیست؛ بنابراین باید از مصدر با to استفاده کرد.

مقاله قبلی
جملات شرطی در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
گرامر افعال کنایی انگلیسی Ergative Verbs
فهرست