1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی (Past Tenses)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی (Past Tenses)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

از زمان گذشته برای اتفاق هایی که در گذشته اتفاق افتاده یا در گذشته شروع شده و در همان گذشته تمام شده است و هیچ ارتباطی با زمان حال ندارد . شکل گذشته فعل برای همه افراد یکسان است و اشیا بدون در نظر گرفتن که ایا ان ها جمع یا مفرد هستند. اگر فعل یک فعل با قائده باشد، به فرم اصلی فعل ed اضافه میکنیم اگر اخر فعل e بود فقط d اضافه میکنیم

زمان گذشته ساده، چه زمانی استفاده میشود ؟

  • مورد اول

برای توصیف عملی که در گذشته یا در یک زمان مشخص رخ داده است یا زمان به راحتی قابل درک است یا از قبل گفته شده است.

My grandfather played for the Golden Hornless Bull football team. 

پدر بزرگ من در تیم golden hornless bull بازی میکرد.

We finished our final exam an hour ago.

Not: We have/had finished our final exam an hour ago.

ما امتحان نهایی را یک ساعت پیش تمام کردیم.

A snake swallowed a bullfrog.

یک مار غوک بزرگ امریکایی(قورباغه) را بلعید.

Past tenses
  • مورد دوم

برای اشاره به عملی که در گذشته پایان یافته بدون در نظر گرفتن اینکه چه مدت قبل در گذشته اتفاق افتاده.

My brother joined the circus as a clown last week.  

برادر من هفته پیش به عنوان یک دلقک به سیرک پیوست.

Alexander Bell invented the telephone in 1876.

الکساندر بل در سال 1876 تلفن را اختراع کرد.

The police recaptured the escaped prisoner three months later.

سه ماه بعد پلیس زندانی فراری را باز پس گرفت.

  • مورد سوم
حتما بخون  افعال کمکی و اصلی در زبان انگلیسی (main verb and auxiliary verb)

برای عملی که به طور مکرر انجام.میشود ،بر حسب عادت، یا اوقات منظم .

He visited his mother every Sunday until her death.

او مادرش را هر یکشنبه تا زمان مرگش ملاقات میکرد.

We saw the movie ‘Titanic’ several times at the cinema.

ما فیلم تایتانیک را چندین بار در سینما دیدیم.

Brian was always a heavy drinker in the old days.

برایان در زمان قدیم همیشه یک.مشروب خوار بود

  • مورد چهارم

برای حالتی در گذشته.

felt very tired after a game of snooker.

من بعد از بازی اسنوکر احساس خستگی زیادی کردم.

Her mother suffered from backache in her old age.

مادرش در سن پیری از کمر درد رنج میبرد.

He got a rare heart disease when he was only thirty. 

او هنگامی که سی ساله بود به بیماری قلبی نادری دچار شد.

to talk about someone who has died.

  • مورد پنجم

صحبت کردن درباره کسی که فوت کرده است.

The deceased was my only uncle.

ان مرحوم تنها عموی من بود.

He left all his money to me in his will. 

او در وصیت نامه خود تمام پولش را به من سپرده.

The accident victim died from his injuries. 

قربانی حادثه بر اثر جراحاتش(جراحات وارده) در گذشت.

Past tenses
  • مورد ششم

برای پرسیدن سوالی در زمان گذشته، از زمان گذشته فعل کمکی do. که did است انجام میشود، چه فاعل اسم مفرد باشد یا جمع یا ضمیر مفرد باشد یا جمع.

Did you have a good flight to London?

ایا پرواز خوبی به لندن داشتید؟

Did the mosquitoes keep you awake the whole night?

ایا پشه ها شمارا کل شب بیدار نگهداشتند؟

حتما بخون  افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی

Did he promise you that he would not tell anyone about it?

ایا او به شما قول داده که درباره این موضوع به کسی نمیگوید؟

Did they agree among themselves? 

ایا انها بین خودشان توافق کردند؟

مقاله بعدی
افعال کیفیتی در زبان انگلیسیmodal verbs)
فهرست