حروف اضافه در زبان انگلیسی (Prepositions)

حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه  معمولا کلمات کوچک منفردی هستند که یا قبل از یک اسم قرار میگیرند(at home در خانه) و یا قبل از یک عبارت  قرار میگیرند(across سرتاسر رودخانه) یا قبل از ضمیر قرار میگیرند(for youبرای تو).

گاهی حروف اضافه از دو و یا تعداد بیشتری کلمه تشکیل شده اند که مانند یک کلمه عمل میکنند(حروف اضافه مرکب)مانند:

According to(برطبق)/due to(به علت)/instead of(به جای)

حرف اضافه برای شکل دهی  رابطه بین اسم و دیگر اجزای جمله  از طریق ارتباط دهی این دو استفاده میشوند.

حرف اضافه تک کلمه ای شامل:above(بالای)/along(در امتداد)/behind(پشت)/from(از)/near(نزدیک)/of(از)/on(بالای)/since(از)/to(به)/until(تا)/with(با).

هرکدام از اسمها،ضمیر و یا عبارت  اسمی ای که بعداز حرف اضافه قرار میگیرد مفعول حرف اضافه است.(توجه کنید که فقط یک اسم میتواند مفعول باشد ،ودیگر اجزای جمله مانند فعل ،صفت و قید نمیتوانند مفعول باشند)

We woke up before sunrise.

(ما قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شدیم-اسم sunrise مفعول حرف اضافه before است)

along از حروف اضافه است

We often stroll along the beach.

(ما بیشتر اوقات درسراسر ساحل قدم میزنیم-عبارت اسمی the beach مفعول حرف اضافه along است)She waved to them.

 (او برای آنها دست تکان داد-ضمیر them مفعول حرف اضافه to است) 

جمله بدون حرف اضافه بی معنی است.

حرف اضافه یکی از هشت جزء جمله است.این جزء نقش  مهمی در ایجاد رابطه بین کلمات جمله ایجاد میکند.

         Her mother is in the hospital.

(مادرش در بیمارستان است-با حرف اضافه)

حروف اضافه وجود ندارد

Her mother is the hospital.

مادرش بیمارستان است-بدون حرف اضافه

I’m flying to London tomorrow.

(من فردا به لندن پرواز میکنم-با حرف اضافه)

 I’m flying London tomorrow.

(من فردا لندن پروازمیکنم-بدون حرف اضافه)

نکته:گاهی اوقات میتوان حرف اضافه را بدون اینکه روی معنی جمله تاثیری بگذارد حذف کرد.

You can go if you want to.

اگر بخواهید میتوانید بروید.

You can go if you want.

در این جمله حرفاضافه حذف شده استاما روی معنی جمله تاثیری نگذاشته است

There is nothing to be afraid of.

(هیچ چیزبرای ترسیدن وجود ندارد)

There is nothing to be afraid.

(در این جمله حرف اضافه حذف شده است اما روی معنی جمله تاثیری نگذاشته است)

انواع مختلف حروف اضافه اطلاعاتی را درمورد زمان(حروف اضافه زمان)،مکان(حروف اضافه مکان) و جهت(حروف اضافه جهت) به ما منتقل میکنند.علاوه بر اینموارد حروف اضافه دیگری نیز وجود دارد که حروف اضافه چگونگی و علت  هستند.

حروف اضافه  مختلف برای نشان دادن زمان،مکان وجهت

I shall meet you at 2 o’clock tomorrow.

(من فردا تو را در ساعت 2 ملاقات خواهم کرد-حرف اضافه زمان)

The kettle is on the table.

(کتری روی میزاست-حرف اضافه مکان)

We walked to/towards the cinema.

(ما به سویسینما راه رفتیم-حرف اضافه مکان)

گاهی یک حرف اضافه برای نشان دادن زمان،مکان ویا جهت استفاده میشود.

I shall meet you at 2 o’clock on Sunday.

(من روز یکشنبه در ساعت 2 تو را ملاقات خواهم کرد-زمان)

We will wait for you at the entrance to the cave.

(ما در ورودی غار منتظر شما خواهیم بود-مکان)

A stranger pointed at the moon.

(غریبه ای به ماه اشاره کرد-جهت)

در درسهای بعدی انواع مختلف حروف اضافه را به طور خاص بررسی میکنیم.

درس اول:حروف اضافه زمان(prepositions of time)

حروف اضافه زمان نشان دهندذه زمان،تاریخ و یا دوره زمیانی هستند که چیزی اتفاق افتاده است. برخی از حروف اضافه که برای این منظور استفاده میشوند شامل:

Around(حدود،حوالی)/at(در)/by(قبل از)/during(در طول)/from(از)/in(در)/on(در)/since(از)/

Throughout(درتمام طول)/until(تا).

حرف های اضافه زمانی که برای اشاره به زمان خاصی استفاده میشوند:

Our grandparents usually have a catnap at the same time around noon.

(پدربزرگ ومادریزرگ ما معمولا همزمان حوالی ظهر یک خواب کوتاه دارند)

I had a big argument with my sister at lunchtime.

(من در ساعت ناهار دعوای سنگینی با خواهرم داشتم)

The funeral should be over by five o’clock.

(مراسم خاکسپاری باید قبل از ساعت پنج تمام شود)

The boss is always sleepy on Monday mornings.

(رئیس همیشه در صبحهای دوشنبه خوابالود است)

حرفهای اضافه زمانی که برای نشان دادن مدت زمان انجام یک اتفاق استفاده میشوند:

during از حروف اضافه است که اشاره به طول شب دارد

I had a couple of terrifying nightmares during the night.

(من در طول شب چند  کابوس ترسناک دیدم)

She swears never to talk to me again from tomorrow.

(او قسم خورد که  از فردا دیگر با من صحبت نخواهی کرد)

His wife has been missing since last Sunday.

(همسرش از یکشنبه گذشته گم شده است)

He slept throughout the lecture.

(او در طول کنفرانس خوابید)

They said I was breastfed until the age of three.

(آنها گفتند که من تا سن سه سالگی ازشیر مادر تغذیه کردم)