1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. اسم ها در زبان انگلیسی
  4. انواع اسم در زبان انگلیسی (Types of nouns)

انواع اسم در زبان انگلیسی (Types of nouns)

انواع اسم در زبان انگلیسی

اسم خاص- proper nounاسمهای خاص برای اشاره به شخص، مکان یا یک چیز مشخص و معلوم استفاده می‌ شود.

مثال:

New York, Mr. Brown , Wall street  و همیشه با حرف بزرگ شروع می شوند.

اسم عامcommon noun


یک noun کلی است و برای بیان کلی و عمومی مکان ها، اشخاص و یا چیزها استفاده میشود.

مانند:   Girl, bike , university


اسم ذاتconcrete noun  تمامی این اسامی ، اسامی فیزیکی هستند. یعنی اسامی یا چیزهایی که میتوانیم توسط یکی از حس های پنجگانه خود آن را درک کنیم. برای مثال میتوانیم آن را ببینیم یا لمس کنیم.
نمونه هایی از اسامی ذات:Book, white board, tree


اسم انتزاعی- abstract nounدر مقابل  اسامی ذات ،اسامی وجود دارند که وجود فیزیکی خارجی ندارند و نمیتوانیم آنها را ببینیم یا لمس کنیم. به این دسته انتزاعی میگوییم که بیانگر احساسات ،ایده ها ،افکار و مفاهیم هستند  
مثال هایی از اسامی انتزاعی: Honesty , happiness , justice

 
اسم قابل شمارش- countable noun

اسمهایی قابل شمارش است که میتوانیم انها را بشماریم و میتوانند هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع ظاهر شوند

مثال هایی از اسامی قابل شمارش: Pen , computer, notebook


اسامی غیر قابل شمارش-uncountable nounدر انگلیسی اسامی غیرقابل شمارش، همان گونه که از نامشان پیداست، قابل جمع بستن و شمرده شدن نیستند.
نمونه هایی از اسمهای غیر قابل شمارش:  Coffee , meat , broccoliاسم جمع collective nounاسامی جمع در ظاهر مفرد است اما به گروهی از افراد و یا اشیا و یا حیوانات اشاره میکند و در معنی جمع است.

مثال:  Class , team , staff

حتما بخون  اسم مفعول در زبان انگلیسی (past participle)


اسم مرکب compound noun

اسامی مرکب دو یا چند کلمه هستند که در کنار همدیگر یک noun تازه را می سازند. اسامی مرکب گاهی یک کلمه هستند   بعضی اوقات نیز دو کلمه جدا از هم می‌باشند و گاهی اوقات با یک خط فاصله کوچک از هم جدا می شوند 
اسامی مرکب هم میتوانند مفرد باشند هم جمع
مثال: credit card, waterfall, sister-in-law

اسم مصدر gerund


 اسامی مصدر از اضافه شدن ing به فعل شکل میگیرند و میتوان به عنوان فاعل و مفعول یا بعد از حروف اضافه بیایند

مانند:Reading, writing, listening

اسامی ملکی -possessive nouns

قاعده ی کلی: در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت یک اسم، به اسم مالک پسوند s ‘ و یا هر دو ‘s  که به آن S  مالکیت در زبان انگلیسی می گوییم اضافه می شود و noun مملوک در ادامه می آید.
به مثال زیر توجه کنید : John’s car

علاوه بر این قاعده کلی برای هر دسته از اسمها نیز قواعد خاصی وجود دارد .

۱.اسمهای جمع  که در آخرشان نشانه ی s- جمع دارند، s مالکیت نمی گیرند و فقط اپوستروف ” ‘ ” می گیرند.

برای مثال: Parents’ books
 
۲.اسامی جمع   که پسوند نشانه جمع s- ندارند، از قاعده کلی تبعیت می کنند و s’ می گیرند.
The class’s silence
 
۳.اگر دو نفر، دو شی و … به طور مشترک مالک چیزی باشند، s’ به آخر noun دوم اضافه می شود:

Elli and Cathy’s car is new.  ماشینِ الی و کتی نو هست. الی و کتی یک ماشین مشترک دارند.

۴.اگر دو نفر به طور جداگانه هر کدام مالک چیزی باشند، S’ به انتهای هر دو اسمها اضافه می شود.

برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید: Elli’s and Cathy’s cars are new.

ماشین های الی و کتی هر دو نو هستند.(هر کدام ماشین جدا و مخصوص به خود را دارند.)

۵.اگر noun مفرد به –s ختم شود، از قاعده ی کلی تبعیت می کند و S’ می گیرد

Bus’s wheel

۶.اسامی عام که به s- ختم می شود, فقط اپوستروف ” ‘ ” می پذیرند.

The Smiths’ house

خانه یِ خانواده یِ اسمیت

Mr. Jones’ music club

کلوبِ موسیقیِ آقای جونز

حتما بخون  Quantifiers + اسم های غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
اسم ها در زبان انگلیسی (Nouns )
فهرست