جملات شرطی در زبان انگلیسی :conditionals

جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی یک شرط را بیان میکنند.این جملات از دو بند تشکیل شده اند که اولین آن شرطی است و با if(اگر) آغاز میشود که با آن if clause گفته میشود.بند حاوی if یک شرط را بیان میکند که در صورت  تحقق عمل دیگری انجام میشود.بند دیگر این جمله ها بند اصلی یا بند نتیجه است که  main clause نامیده میشود.بند اصلی  تاثیر صورت گرفته از بند شرطی را نشان میدهد.

بند شرطی معمولا قبل از بند اصلی قرار میگیرد که در این صورت باید بین دو یتد ویرگول قرار بگیرد.

اگر بند اصلی در ابتدای جمله قرار بگیرد دیگر نیازی به استفاده از ویرگول بین بندها نیست.

دیگر کلمات شرطی ساز به غیر از if شامل

as long as=تا زمانیکه/از وقتی که

provided=در صورتیکه

Should

Since=از وقتیکه/از زمانیکه

Unless=مگر

When=وقتی که

  • If the building is unsafe, you enter at your own risk.(اگر ساختمان ایمن نباشد ،با مسئولیت شخصی خود وارد میشوید-بند شرطی در ابتدای جمله قرار گرفته و به ویرگول نیاز است)
  • You enter at your own risk if the building is unsafe.(با مسئولیت شخصی خود وارد میشوید اگر ساختمان ایمن نباشد-بند اصلی در ابتدای جمله قرار گرفته است و به کاما نیازی نیست)

در درسهای بعدی انواع مختلف جملات شرطی شامل: نوع صفر،نوع اول، نوع دوم ، و نوع سوم را مورد بررسی قرار میدهیم.

حتما بخون  کاربرد نقطه در زبان انگلیسی (full stop/period)
مقاله بعدی
جملات شرطی نوع صفر در زبان انگلیسی