1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. وجه معلوم و مجهول در زبان انگلیسی ( Active and Passive voice )

وجه معلوم و مجهول در زبان انگلیسی ( Active and Passive voice )

مقدمه وجه معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

افعال دارای دو وجه معلوم و مجهول هستند. وجه فعل به ما میگوید که آیا فاعل عمل را انجام داده است(معلوم) و یا عمل انجام شده است(مجهول). بر این اساس میتوانیم یک جمله را به دو صورت معلوم و مجهول بنویسیم.

تقریبا همه افهال متعدی(دارای مفعول) را میتوانیم به صورت مجهول بنویسیم.

افعالی که هرگز در وجه مجهول به کار نمیروند شامل:

Elude(اجتناب کردن)

Escape(فرار کردن)

Flee(فرار کردن)

Get(تحصیل کردن)

Have(بدست آوردن /دارا بودن)

Let(اجازه دادن)

Like(مانند کسی یا چیزی بودن)

Race(مسابقه  دادن)

Resemble(شبیه بودن)

Suit(مناسب بودن)

فعل های دیگری که نمیتوانند مجهول باشند:

فعلهای دیگری که نمیتوانند در وجه مجهول استفاده شوند(چون هیچ مفعول مستقیمی نمیتوانند داشته باشند) شامل:

Arise(برخاستن)

Consist of(شامل بودن)

Depend on(مربوط بودن)

Exist(وجود داشتن)

Fall(افتادن)

Happen(اتفاق افتادن)

Occur(اتفاق افتادن)

Result from(نتیجه شدن از)

Rise(بلند شدن)

وجه معلوم زمانی استفاده میشود که یک شخص و یا شیء کاری را انجام بدهد.

در وجه مجهول فعل از ترکیب فعل to be به همراه یک فعل اصلی ( که به صورت وجه وصفی مجهول است) استفاده میشود.

در مثالهای زیر تبدیل جمله معلوم به مجهول را مشاهده میکنیم که باعث میشود فاعل به مفعول و مفعول به فاعل تبدیل شود.

How To Switch Between Active And Passive Writing | Elsevier Author Services
وجه معلوم و مجهول ( Active and Passive voice )

مثال تبدیل جمله معلوم به مجهول در زبان انگلیسی:

His cats ate the fish.(گربه هایش ماهی خوردند)

فاعل: گربه ها/فعل : خوردند/ مفعول : ماهی-انجام دهنده کار: گربه ها/فعل در وجه معلوم استفاده شده است و بعد از فعل نیز مفعول ماهی قرار گرفته است)The fish was eaten by his cats.(ماهی توسط گربه ها خورده شد)

حتما بخون  نقل قول غیرمستقیم در زبان انگلیسی

فاعل: ماهی/فعل: خورده/ مفعول: گربه ها. این جمله در وجه مجهول است. چون عمل برای فاعلی که ماهی اس انجام شده است. فاعل جمله معلوم(گربه ها) در این مثال مفعول فعل  (خورده) شده است)

در درس های بعدی با طریقهی ساختن وجه مجهول اشنا میشویم.

مقاله قبلی
Either و Neither به عنوان قید در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
زمان جمله مجهول در زبان انگلیسی (Tenses in the passive voice )
فهرست