1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. جملات شرطی نوع صفر در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع صفر در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع صفر در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع صفر برای توصیف چیزهایی استفاده میشود که همیشه درست هستند.دو بندی که جملات شرطی نوع صفر را تشکیل میدهند یک زمان هستند(حال ساده)

Present simple(بند اصلی)If+ present simple(بند شرطی)
I get green. من سبز بدست می آورم.If I mix yellow with blue, اگر زرد را با آبی ترکیب کنیم،
You let the sunlight in. به نور اجازه میدهید که وارد شود.If you draw back the curtains, اگر پرده ها را کنار بزنید،

جابجایی بند شرطی و بند اصلی

میتواینم جای بند شرطی و بند اصلی را با یکدیگر عوض کنیم.در این صورت به کاما نیازی نیست.

If+ present simple(بند شرطی)Present simple(بند اصلی)
If I mix yellow with blue. اگر زرد را با آبی ترکیب کنم.I get green من سبز بدست می آورم
If you draw back the curtains. اگر پرده ها را کنار بزنید.You let the sunlight in شما به نور اجازه میدهید که وارد شود

میتوانیم از when و whenever به جای if استفاده کنیم.

  • If/When I mix yellow with blue, I get green.(اگر/وقتیکه زرد را با آبی  ترکیب کنم،سبز بدست می آورم)

نکته:در مثالهای بال میتوانیم از گذشته ساده به جای حال ساده استفاده کنیم (دقت کنیم که گذشته ساده برای هر دو بند شرطی و اصلی باید استفاده شود)

  • If he called her, she always said she was busy.(اگر او را صدا میزد ،همیشه میگفت که مشغول بود)
  • If I bet on a horse, the horse often came last.(اگر من روی اسب شرط میبستم ،معولا آخر میشد)
حتما بخون  مثالها و نکات بیشتر در مورد وجه مجهول در زبان انگلیسی more on passive voice
مقاله قبلی
جملات شرطی در زبان انگلیسی :conditionals
مقاله بعدی
جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی
فهرست