1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. جمله واره تابع / وابسته در زبان انگلیسی

جمله واره تابع / وابسته در زبان انگلیسی

جمله واره ی وابسته/تابع در زبان انگلیسی (dependent Clause / Subordinate Clause )

گروهی از کلمات است که قسمتی از جمله را تشکیل میدهد، نهاد و فعل دارد و غقیده ی کاملی را نمیرساند در نتیجه جمله واره وابسته ای میشود که نمیتواند به تنهایی بیاید. جمله واره تابع به جمله واره مستقل وصل میشود تا اطلاعات بیشتری ارائه کند و با هم جمله کامل میسازند. همه جمله واره های وابسته با حرف ربط وابسته ساز مثل  becausesinceunless,

 Even though ، شروع میشوند. حرف ربط وابسته ساز ، جمله واره تابع را وابسته به جمله واره اصلی میکند. بیشتر جمله واره های وابسته جمله واره های قیدی هستند.

وقتی یکی از دو جمله واره ی یک جمله جمله واره ی وابسته است ، دیگری حتما باید جمله واره اصلی باشد چون یک جمله نمیتواند فقط دو جمله واره وابسته داشته باشد. جمله واره وابسته معمولا بعد از جمله واره اصلی قرارمیگیرد. گرچه ممکن است قبل از ان هم بیاید تا توجه را به سمت جمله واره مستقل معطوف کند. وقتی که جمله واره وابسته وسط جمله باشد یک کاما قبل و بعد از ان میگذاریم. اما وقتی اول یا اخر جمله قرار بگیرد کاما استفاده نمیشود.

در مثال های زیر جمله واره های وابسته و اصلی تشکیل جمله کامل دادند.

Examples:

When it got hotter, all of us sought shelter under a shady tree.

Before he kept a mongoose as a pet, he didn’t know it had a long body.

My uncle who has a long beard is now thinking of shaving it off.  

جمله واره تابع

His dog, although a big one, is frightened of smaller dogs.

حتما بخون  عبارات و بندها به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

Everyone says that you are my best friend.

They wrestled each other because they couldn’t think of something else to do..

 clause وابسته در شکل های مختلف می آید.:

جمله واره قیدی (adverb clause , adverbial clause ) : مثل قید عمل میکند و یک فعل را توصیف میکند.

جمله واره اسمی: مثل اسم عمل میکند و ممکن است نهاد یا مفعول باشد.

جمله واره موصولی یا صفتی: یک اسم را توصیف میکند.

در درس های بعد با تک تک این موارد اشنا میشویم .

مقاله قبلی
جمله واره مستقل/جمله واره اصلی در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
جمله واره قیدی در زبان انگلیسی (Adverbial Clause)
فهرست