1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. جمله واره مستقل/جمله واره اصلی در زبان انگلیسی

جمله واره مستقل/جمله واره اصلی در زبان انگلیسی

جمله واره مستقل/جمله واره اصلی در زبان انگلیسی (Independent Clause / Main Clause )

جمله واره مستقل گروهی از کلمات است که شامل نهاد و فعل میباشد. این جمله واره جمله کاملی است که عقیده ی کاملی را میرساند یعنی وابسته نیست و میتواند به تنهایی بیاید. جمله باید یک جمله واره اصلی داشته باشد.  

جملات زیر حالت های کاملی را نشان میدهند .،در نتیجه جمله واره اصلی می باشند.

مثال جمله واره اصلی:

All of us sat beneath a shady tree.
(نهاد: All of us; فعل عمل : sat)

You are my best friend.
(نهاد: You; فعل ربطی: are)

جمله واره مستقل

My uncle has a mongoose with a long body and tail. 

همه مثال ها ی زیر گروهی از کلمات هستند که جمله واره اصلی نساخته اند ، حالت کامل ندارند و نمیتوانند به تنهایی بعنوان جمله واره اصلی بیایند.

مثال جمله واره های غیر اصلی :

That we have been buddies.
(این جمله واره مستقل نیست. That   شاخصه ی جمله واره ی  that  است.)

When all of us sat beneath a shady tree
(ضمیر موصولی when شاخصه ی جمله واره موصولی است. جمله واره موصولی ، جمله واره مستقل نیست. )

My uncle who has a male mongoose with a long body and tail.

 (این جمله کامل نیست. بعد از جمله واره موصولی who has a male mongoose with a long body and tail

 نهادmy uncle قرارگرفته . بعد از نهاد باید حداقل یک فعل باشد تا جمله واره کامل تشکیل شود.)

تصحیح جملات ناقص بالا:

Examples:

They know that we have been buddies.

(they said جمله واره اصلی است که that clause  متصل شده تا جمله کامل بسازد. )

حتما بخون  جملات شرطی در زبان انگلیسی :conditionals

When all of us sat beneath a shady tree, we could feel the soft cool grass.

My uncle, who has a male mongoose with a long body and tail, is looking for a female mongoose. 

درس بعد درمورد جمله واره وابسته/تابع است گروهی از کلمات که قسمتی از جمله را تشکیل میدهد، نهاد و فعل دارد و غقیده ی کاملی را نمیرساند در نتیجه جمله واره وابسته ای میشود که نمیتواند به تنهایی بیاید. جمله واره تابع به جمله واره مستقل وصل میشود تا اطلاعات بیشتری ارائه کند و با هم جمله کامل میسازند.و ….

مقاله قبلی
جمله واره ( Clause ) در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
جمله واره تابع / وابسته در زبان انگلیسی
فهرست