جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

 از جملات شرطی نوع دوم برای صحبت در مورد زمان حال استفاده میشود. هر چند در جمله شرطی از زمان گذشته استفاده میکنیم. شرایطی را که بیان میکنم خیالی ،غیر محتمل و فرضی است، در نتیجه غیر محتمل است که در زمان حال و یا آینده اتفاق بیفتد. در این نوع جمله شرطی از زمان گذشته ساده در بند شرطی و و از(would+verb) در بند اصلی استفاده میشود.

1)رویدادی که اکنون محتمل نیست که اتفاق بیفتد.

 • If we earned more money, we would buy a bigger house.(اگر پول بیشتری بدست می آوردیم،  یک خانه بزرگتر میخریدیم-اکنون در آمد بیشتری نداریم)

 • If my parents restored their broken relationship, I would be very happy. (اگر والدینم رابطه خراب خود را دوباره برقرار کنند،من خوشحال میشوم-بعید است که این کار را انجام دهند و یا حداقل برای اینده قابل پیش بینی نیست) 

2)یک وضعیت کاملا فرضی

 • If I cooked like her, I would open a restaurant.(اگر مانند او آشپزی میکردم،یک رستوران باز میکردم-نمیتوانم مانند او آشپزی کنم)

 • If she loved me, I would propose to her. (اگر او مرا دوست داشت،از او خواستگاری میکردم-فکر نمیکنم که مرا دوست داشته باشد) 

3)وضعیتی خیالی که بعید است الان یا اینده اتفاق بیفتد.

 • If I won the lottery, I would buy a luxury yacht.(اگر در لاتاری برنده شوم،یک قایق تفریحی لوکس میخرم)
 • If I married her, I would be the happiest man.(اگر با او ازدواج کنم،خوشبخت ترین مرد میشوم)

4)آن چیزی که کاملا غیر ممکن است.

 • If your father *were alive, he would be very proud of what you are doing.(اگر پدرت زنده بود،به کاری که انجام میدهی خیلی افتخار میکرد)
 • If I were younger, I would do things differently.(اگر جوان تر بودم، کارها را متفاوت انجام میدادم)
حتما بخون  انواع عبارت در زبان انگلیسی (Different types of phrases)

*تکته: جمله شرطی ای که با if…..were آغاز میشود معمولا برای چیزهایی استفاده میشود که تحقق آنها غیر ممکن است چون واقعی نیستند و همیشه غیر واقعی خواهند ماند درنتیجه از فعل were برای همه فاعلها استفاده میشود.

افعال کیفیتی (مدال) و جملات شرطی

در جملات شرطی نوع دوم در بند اصلی از گذشته افعال مدال(could/would/might/should+verb) میتوانیم استفاده کنیم.

بند اصلیبند شرطی
Could/would/might/shouldIf+ simple past tense زمان گذشته ساده
 I would buy a car. یک ماشین میخریدم.If you had money, اگر پول داشتم،
 • If more police officers patrolled in the area, a lot of crime could be prevented.(اگر افسرهای پلیس بیشتری در این منطقه گشت بزنند، از خیلی از جرمها میتوان جلوگیری کرد)
 • If you told him what happened, he might believe you.(اگر به او بگویید که چه اتفاقی افتاده ،او شما را ممکن است باور کند)
 • If we missed the last train, we should stay in an inn for the night.(اگر آخرین قطار را از دست بدهیم ،شب  را در مسافر خانه باید بمانیم)
مقاله قبلی
جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی