1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. قیود تکرار در زبان انگلیسی

قیود تکرار در زبان انگلیسی

قیود تکرار:نشانگر تعداد دفعات یک اتفاق هستند.

قیود تکرار یا Adverbs of frequency همان طور که از اسمشان معلوم است،تعداد دفعات تکرار یک عمل را بیان می کنند و به عبارتی نشانگر این نکته هستند که آن عمل هر چند وقت اتفاق افتاده؛مثلا اگر بگوییم “من به مدرسه می روم”، اشاره ای به دفعات تکرار عمل مدرسه رفتن نکرده ایم،اما اگر بگوییم “من هر روز به مدرسه می روم”، استمرار و تناوب این عمل را در جمله ذکر کرده ایم.

چند مورد از قیود تکرار

چند قید تکرار مهم در زبان انگلیسی عبارتند از:

always همیشه          

often         اغلب

usually     معمولا  

sometimes گاهی،بعضی اوقات 

rarely  به ندرت          

never        هیچ وقت

برای سوال پرسیدن درباره دفعات تکرار یک عمل از عبارت سوالی how often یا ever استفاده می کنیم.how often در ابتدای جمله می‌آید و ever قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی می‌آید.

چند مورد از سوالات متداول با قیود تکرار

asking about frequency: پرسش درمورد تعداد دفعات

____________________________________________________

Do you ever buy magazines?                                    

آیا هیچ وقت مجله می خری؟

How often do you buy magazines? 

   هرچند وقت مجله می خری؟

قیود تکرار یا Adverbs of frequency همان طور که از اسمشان معلوم است،تعداد دفعات تکرار یک عمل را بیان می کنند

چند مورد برای توصیف تعداد دفعات

_______________________________________

Describing frequency: تعداد دفعات توصیف

____________________________________________________

I buy them  every day. من هر روز (مجله) می خرم. 

    I buy them twice a week.  من هفته ای دو بار (مجله) می خرم. 

I buy them once a month.            من ماهی یک بار (مجله) می خرم.

I buy them three or four times a year.    من سالی سه یا چهار بار (مجله) می خرم.    

Yes, I often/sometimes do.                              

آره،من اغلب/گاهی می خرم.

No,I never/rarely do.                                    

نه،من هیچ وقت نمی خرم/به ندرت می خرم.                                               

حتما بخون  Small talk

____________________________________________________

نمونه مکالمه

برای فهم بهتر از جایگاه قید تکرار در زبان انگلیسی به مکالمخ زیرتوجه کنید:

Adam: Do you ever buy magazines?

آدام:آیا تو هیچ وقت مجله می خری؟

Lian: Sure. I buy lots of magazines.

لیان:آره.من مجله های زیادی می خرم.

Adam: What kind do you buy?

آدام:چه نوعی می خری؟

Lian: Mostly fashion and interior design magazines.

لیان:بیشتر مجلات مد و طراحی داخلی.

Adam: And how often do you buy them?

آدام:و هر چند وقت آن ها را می خری؟

Lian: Every week. My mom thinks I’m crazy!

لیان:هر هفته.مادرم فکر می کند دیوانه هستم!

Adam: Do you always throw them away after you read them?

آدام:آیا همیشه بعد از خواندنشان آن ها را دور می اندازی؟

Lian: No, I keep all of them. Who knows?Maybe I’ll be a designer someday.

لیان:نه،همه شان را نگه می دارم.کسی چه می داند؟ شاید یک روز من یک طراح شدم.

Adam: Wow, that’s great!

آدام:وای،این عالی است!

نتیجه گیری

خب؛ اینجا فهمیدیم برای نشون دادن تعداد دفعات تکرار ی کار از قیود تکرار استفاده کنیم.براتون چند مورد از قیود مهم آوردیم و چند مورد سوال ک معمولا استفاده میشه و چند مورد مثال هم برای توصیف تعداد دفعات .

و آخر هم یدونه مکالمه آوردیم تا بهتر موضوع رو متوجه بشید امیدواریم استفاده کنید

مقاله قبلی
صحبت درمورد برنامه های آینده افراد یا خودمان در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
قیمت پرسیدن در زبان انگلیسی
فهرست