1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. افعال در زبان انگلیسی
  4. وجوه فعل در زبان انگلیسی چه هستند ؟ (moods of the verb)

وجوه فعل در زبان انگلیسی چه هستند ؟ (moods of the verb)

وجوه فعل در زبان انگلیسی

وجوه فعل چه هستند ؟ فعل دارای وجه یا حالتی است که که در یک جمله توسط نویسنده و یا گوینده منتقل میشود.افعال دارای سه وجه هستند که شامل:

وجه خبری:جمله های ساده مبنی بر حقیقت

وجه امری:تقاضا

وجه شرطی:تخیل و آرزو

وجوه فعل : وجه خبری(indicative mood):

نشان دهنده واقعیت و یا( آنچه که تصور میشود که واقعیت دارد ) است.برای مثال:

او اعتقاد دارد که پری دریایی در دریاچه وجود دارد(she believes that mermaids exist in the lake)

درست باشد یا اشتباه ،او معتقد است که گفته اش درست است.(فعل believes در حالت خبری است که اعتقاد فاعل را درمورد حضور پری دریایی در دریاچه نشان میدهد).وجه خبری همچنین در حالت سوالی هم پرسیده میشود.

مثال:

The meal is delicious

وجوه فعل در این قسمت به صورت وجه خبری است

این یک حقیقت است که غذایی که همین الان خوردم خوشمزه بود

She drives to work every morning day

این یک حقیقت است که او هر صبح برای رفتن سر کار با اتومبیل میرود

Have you done your homework(وقتی که فعل سوالی را میپرسد وجه فعل خبری است)

Do you believe in ghost?(فعل دارای وجه خبری برای پرسیدن سوال است)

وجوه فعل : وجه امری(imperative mood):

وجه امری بیان کنده تقاضا است که میتواند مثبت یا منفی و یا حالت دستور دادن باشد.در حالت نوشتاری علامت تعجب(!) در انتهای جمله ی امری قرار میگیرد.فاعل ضمنی در جمله امری همیشه به صورت دوم شخص(you) فهمیده میشود.در نتیجه همیشه به صورت دوم شخص استفاده میشود.مثال:

وجه امری در شکل مثبت:

Pay attention to what I say!=you pay attention to what I say!

حتما بخون  فعل Ought to/used to در زبان انگلیسی

به چیزی که میگم(تو) دقت کن!

Leave her alone!

دست از سرش بردار!

Wait there!not here

وجوه فعل در این قسمت به صورت وجه امری است

آنجا منتظر باش!نه اینجا

وجه امری در شکل منفی:

Don’t touch it! it’s poisonous!

به آن دست نزن! سمی است

Mustn’t say silly things!

نباید چیزهای احمقانه بگویی!

Shouldn’t step on the grass!

نباید بر روی سبزه ها پا بذاری!

-بیان دستورالعمل

از وجه امری همچنین برای بیان دستوالعمل نیز استفاده میشود.در این صورت از علامت تعجب استفاده نمیشود تا نشانگر تاکید آن کمتر باشد.

Swallow three of these pills after dinner.(سه دانه از این قرصص بد از شام بخورید.)

وجوه فعل : وجه شرطی:

برای بیان کردن ارزو و یا موارد تخیلی است، همچنین برای موقعیت های فرضی که خلاف واقعیت است نیز استفاده میشود.همچنین برای تقاضا،پیشنهاد و فرض هم استفاده میشود.

I wish I were billionaire.(این یک آرزو است، در نتیجه were  در حالت شرطی استفاده شده است)

If Henry were alive, he would be among us celebrating this occasion(این یک جمله شرطی است است که هنری زنده نیست.جمله توسط حرف ربطی if معرفی شده است تا نشان دهد که موقعیت خلاف واقعیت است)

جمله شرطی و if

همانطور که در مثال آخر اشاره شد جمله های شرطی با حرف ربطی  if  شروع میشوند:

If he were alive, he wouldn’t be happy with what you are doing.(این یک آرزوست،چون were  در حالت شرطی استفاده شده است.)

If I were you ,I wouldn’t  do a stupid thing like that(این یک جمله خلاف واقعیت است،در نتیجه were  در حالت شرطی استفاده شده است)

If she were here now,she would join in the singing.(فرض و گمان نیاز به استفاده از were  برای نشان دادن وجه شرطی دارد)

حتما بخون  فعل در زبان انگلیسی چیست؟ what is a verb

-حذف s انتهایی:

وقتی که حالت شرطی فعل همراه با فعل سوم شخص مفرد به کار میرود s انتهای فعل حذف میشود.جمله واره های  شرطی توسط کلمهthat معرفی میشوند

مانند:suggest that/wish that/ask that/demand that/insist that/recommend that/request that

She asked that her husband stay behind with the baby.

وجوه فعل در این قسمت به صورت وجه شرطی است

They demand that he come at once.

We insist that your child stop making that strange noise.

The attendees request that she speak louder.

His friends recommend that he get a new wife.

o         I suggest that you be silent when I’m talking.

دیگر انواع جمله واره های شرطی

دیگر انواع جمله واره های شرطی توسط:as if/as though/supposing , if  معرفی میشوند .

مثال

  • If a giant serpent were to inhabit the lake, it would become a popular tourist attraction. (اگر یک مار غول پیکر در این دریاچه ساکن شود ،به یک جاذبه گردشگری تبدبل خواهد شد)
  • o        (او طوری رفتار کرد مانند اینکه صاحب خانه است=She behaved as if she were the owner of my house.

مادرش طوری لباس پوشید مانند اینکه یک دختر جوان است=Her mother dressed as though she were a young girl.)

  • We are prepared to join the search party, supposing he were not found by this afternoon. (ما اماده هستیم تا به گروه جستجوگر بپیوندیم، با فرض اینکه تا بعد از ظهر پیدا نشده باشد)

-وجه شرطی به دنبال عبارت های زیر نیز استفاده میشود:

It is crucial that

It is desirable that

It is important that

It is necessary that

مثال:

It is crucial that the new leadership make the right decision for an economic recovery(ضروری است که تصمیم های درست برای بهبود وضعیت اقتصادی از سوی رهبران جدید گرفته شود)

حتما بخون  مصدر با to در زبان انگلیسی

It is desirable that the person joining our company be skilled at cooking(مطلوب است شخصی که به شرکت ما میپیوندد در آشپزی مهارت داشته باشد)

It is important the coach be replaced before the next season(مهم است که مربی قبل از فصل آینده تعویض شود)

وجوه فعل در این قسمت به صورت وجه شرطی است

It is essential that he receive a fair hearing(ضروری است که او یک زسیدگی به محاکمه بی طرف دریافت کند)

-در جمله واره شرطی  بعد از فعل be  ،زمان گذشته و یا صفت قرار میگیرد.

She asks that she be awake during the lecture(جمله شرطی است چون در ابتدای جمله asks thatقرار گرفته،درنتیجه بعد از فعل be  صفت awake قرار گرفته است)

We demand that the proposed project be explained to the member(جمله شرطی است،چون در ابتدای جمله demand that  قرار گرفته،در نتیجه بعد از فعل be  فعل گذشته explained  قرار گرفته است)

The manager instructed that all be present at next week’s meeting( جمله شرطی است ،چون در ابتدای جمله instructed that  قرار گرفته ،در نتیجه بعد از فعل be صفت present  قرار گرفته است)

She requested that her appointment with the doctor be postponed(جمله  شرطی است،چون درابتدای جمله requested that  قرار گرفته، درنتیجه بعد از فعل be  فعل گذشتهpostponed  قرار گرفته است)

مقاله قبلی
صرف فعل در زبان انگلیسی یعنی چه ؟ (conjugation of verb)
مقاله بعدی
افعال حالتی و کنشی در زبان انگلیسی(stative and dynamic verbs)
فهرست