1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. افعال در زبان انگلیسی
 4. فعل کیفیتی در زبان انگلیسی Must

فعل کیفیتی در زبان انگلیسی Must

فعل کیفیتی در زبان انگلیسی Must

Must این فعل کیفیتی برای بیان موارد زیر به کار میرود:

 • She must smile more often.(او باید بیشتر اوقات لبخند بزند-پیشنهاد)
 • You must bring along your own calculator. It’s not provided. (شما باید ماشین حساب خود را به همراه داشته باشید-فرمان /توصیه)
 • She has been talking for so long her mouth must be very dry now. (او زمان زیادی است که صحبت میکند،اکنون دهانش باید خیلی خشک باشد-نظر)
 • All of you must come over for the tea party next weekend. (همه شما باید آخر هفته برای مهمانی چای حاضر شوید-دعوت)
 • You haven’t eaten a pear for a long while, and you think you must pluck one from your neighbour’s tree? (Desire)(شما مدت زیادی است که گلابی نخورده اید و فکر میکنید باید یکی از درخت همسایه بچینید؟میل)
 • You have a big pond, so you must keep some ducks. (شما یک حوض بزرگ دارید درنتیجه باید چند اردک نگه داری کنید-اصرار)
 •  

از فعل کیفیتی Must برای نشان دادن اینکه چیزی مورد نیاز است استفاده میکنیم.

 • You must sign the visitor book..(شما باید کتاب بازدید کنندگان را امضا کنید)
 • All applicants must fill in all the pink forms.(همه متقاضیان باید فرمهای صورتی را پر کنند)
 • We must stop at the library to renew the books.(ما باید برای تجدید کتابها در کتابخانه توقف کنیم)

برای نشان دادن اینکه چیزی ضروری است ،استفاده میکینم.

 • You must follow the step-by-step instructions to get it working.(برای کار کردن آن شما باید دستورالعمل را گام به گام دنبال کنید)
 • The advice is she must do 30 minutes of vigorous exercise every day to shed off the excess fat.(توصیه این است که او باید روزی 30 دقیقه ورزش شدید انجانم دهد تا چربی اضافی را از بین ببرد)
 • You must see the doctor about that lump on your cheek.(شما  برای آن توده روی گونه خود باید به پزشک مراجعه کنید)
حتما بخون  جایگاه فعل در زبان انگلیسی: Position of verbs

از فعل کیفیتی Must برای نشان دادن اینکه چیزی توسط قانون مورد نیاز است استفاده میشود.

 • All passengers must gather here fifteen minutes before departur.(همه مسافران باید پانزده دقیقه قبلا از حرکت اینجا جمع شوند)
 • You must obey the rules and not bring your pet monkey here.(شما باید از قوانین پیروی کنید و میمون خانگی خود را اینجا نیاورید)

 برای نشان دادن چیزی که بسیار محتمل یا ممکن است استفاده میشود.  

 • They must be arriving soon.(آنها باید به زودی وارد شوند)
 • It must be almost one hundred people in that long queue.(باید تقریبا صد نفر در آن صف طولانی باشند)
 • He must be the skinniest member of his family.(او باید لاغرترین فرد خانواده اش باشد)

 برای تاکید روی یک جمله استفاده میشود.

 • must say that big man was a real coward. (باید بگویم مرد بزرگ یک ترسوی واقعی بود)
 • You must admit you are wrong, and they are right..(شما باید اعتراف کنید که اشتباه میکنید و حق با آنهاست)

 برای بیان دلخوری و عصبانیت استفاده میشود.

 • Why must you always say I’m wasting my time watching television?(چرا باید همیشه بگویید وقتم را برای تماشای تلویزیون هدر میدهم)
 • Must you always be as stubborn as a mule?(چرا همیشه باید مثل یک آدم یک دنده لجباز باشید؟) 

برای نشان دادن وظیفه و ضرورت در گذشته از had to استفاده میکنیم.(نباید از must استفاده کنیم)

 • Yes: I didn’t pass my exam and had to sit it again.(این جمله درست است-چون مربوط به زمان گذشته است پس از  had to  استفاده میکنیم.من امتحانم را قبول نشدم و مجبور شدم دوباره در امتحان شرت کنم)
  No: I didn’t pass my exam and must sit it again. (این جمله اشتباه است چون از had to استفاده نکرده است)
 • Yes: Yesterday, we had to take a taxi home when the rain began to fall.(جمله درست است-دیروز وقتی که باران شروع به باریدن کرد مجبور شدیم تاکسی بگیریم-زمان گذشته=had to)
  No: Yesterday, we must take a taxi home when the rain began to fall. (این جمله اشتباه است-چون از  had to استفاده نکرده است)
حتما بخون  فعل محدود و نامحدود در زبان انگلیسی (finite and nonfinite verb )

 برای نشان دادن اعمال آینده در گذشته استفاده میشود.

 • It was still a long way to go, but we knew we must arrive in the city before it got dark.(هنوز راه طولانی مانده بود و ما میدانستیم که باید قبل از تاریک هوا باید به شهر برسیم)
 • The police had no leads in the case, but they must carry on investigating into the woman’s murder.(پلیس هیچ مدرکی در این مورد نداشت،اما آنها باید تحقیقات را در رابطه با قتل زن ادامه میدادند)

مقاله قبلی
فعل shall/should در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
افعال نیمه کیفیتی در زبان انگلیسی ( نیمه مدال Semi-modal verbs )
فهرست