1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. صفات در زبان انگلیسی
  4. Demonstratives در زبان انگلیسی

Demonstratives در زبان انگلیسی

Demonstratives در زبان انگلیسی

این گروه از  determiner  ها _ Demonstratives _  چند اسم دارند:

demonstrative determiners

demonstrative adjectives

رایج ترین Demonstratives

، this ، that  ،  these ، those هستند. This ، that   قبل از اسم های مفرد و these ( شکل جمع this ) و these ( شکل جمع that ) قبل از اسم های جمع می آیند. همچنین برای مشخص کردن چیزهای نزدیک ( this) ، دور ( that ) ، تعداد چیزها (یک =this/that ، بیشتر از یک = these ،those ) ، یا دقیقا مشخص کردن شخص یا چیزی(this thing or this person = not that thing or that person) .determiner ها باید در شمار هم با اسم هم خوانی داشته باشد .

مثال:

(e.g. this donkey is/these donkeys are; that monkey has/those monkeys have). 

This bucket has a hole in it.

Behind that fat monkey is a small monkey.

Demonstratives

The children sleep on these mattresses on the floor.

We are ready to chop those cabbages.

Demonstratives (صفات اشاره ی) this  و  that با اسم های مفرد و these  و  those با اسم های جمع می آیند.

مثال:

This colour is not found in the rainbow. 

That hill was shaped almost like a human head.

These footprints are left by a three-toed creature.

They were trying to hatch those dinosaur eggs

 صفات اشاره ی this  و  these اشاره به شخص یا شی ء نزدیک و that  و  those اشاره به شخص یا شیء دور دارند.

مثال:

Look at this photo of Nessie.

I will ask that policeman the way to the police station.

Demonstratives

Listen to these voices and tell me whose.

Those strangenoises came from the roof.

حتما بخون  صفتهای وصفی معلوم و مجهول در زبان انگلیسی (participial adjectives)

آیا determiner ها الزامی هستند؟

 اسم ها لزوما نیاز به determiner ندارند و اگر بدون determiner ، معنی قابل فهم باشد مشکلی وجود ندارد. اگر این  determiner  همراه اسم نباشند دیگر determiner  نیستند بلکه ضمیر هستند.

مثال:

Whose is this?

Don’t touch these..

Look at that, everyone.

Those are not mine.

This, that, these, those  اگر قبل از عدد بیایند ضمیر هستند و دیگر determiner  نیستند.

مثال:

This one smells as bad as that one.

These two are bigger than those three

اگر اسمی یک صفت داشته باشد determiner قبل از صفت قرار میگیرد.

مثال:

This ugly scar is caused by an operation. 

That big turkey makes a funny gobbling sound.

These edible snails are our favourite.

Those old blankets are full of holes. 

تفاوت determiner و ضمیر

کلمات this, that, these, those باوجود determiner بودن ، ضمیر هم هستند و راه تشخیص این است که برخلاف ضمیر، determiner قبل از اسم می آید.

DeterminerPronoun
This potato is still hot.This is a hot potato.
That duckling is ugly.That is a very ugly duckling.
These apples are rotten.These are rotten apples.
Those dark clouds are gathering overhead.Those are dark clouds gathering overhead.
مقاله قبلی
فعل + ing بعنوان صفت در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
صفات ملکی در زبان انگلیسی Possessive determiners
فهرست