1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. صفات در زبان انگلیسی
  4. صفات ملکی در زبان انگلیسی Possessive determiners

صفات ملکی در زبان انگلیسی Possessive determiners

صفات ملکی در زبان انگلیسی Possessive determiners

مالکیت شخصی یا چیزی را بیان میکنند . کلماتی مثل my, your, her, his, its, our, their قبل از اسم Possessive determiners هستند که possessive adjectives هم نامیده میشود.

بیشتر کلماتی که بعنوان determiner نامیده میشوند همچنین بعنوان ضمیر بکار میروند. گرچه همه صفات ملکی و بعضی از بقیه ی determiner  ها نمیتوانند مثل ضمیر استفاده شوند. زیرا determiner ها ، determiner  هستند و ضمایر ، ضمیر.

این جدول صفات ملکی (Possessive determiners )را نشان میدهد:

 SingularPlural
1st personmyour
2nd personyour
3rd personhis her  itstheir

She looks just like her mother.

Your dog may have more fleas than mine as it scratched itself much more.

Its back was bitten by a dog.

Our dinner was delayed because mum was stuck in a traffic jam.

Their parents refused to visit him in prison.

 صفت میتواند بین صفت ملکی (Possessive determiners ) و اسم قرار بگیرد.

Examples:

You are my friend. / You are my real friend.

Who broke your glass? / Who broke your wine glass?

Possessive determiners

His leg was broken in two places. / His left leg was broken in two places.

That guy is her boyfriend. / That guy is her new boyfriend.

The dog is wagging its tail. / The dog is wagging its long tail.

Their

house overlooks the lake. / Their beautiful house overlooks the lake.

حرف تعریف معین the ممکن است بجای صفت ملکی بکار برود.

گرچه وقتی به شخصی در فامیل یا اشنا اشاره میکنیم نباید the  استفاده کنیم.

o     She punched him on his nose.

حتما بخون  صفتهای وصفی معلوم و مجهول در زبان انگلیسی (participial adjectives)

She punched him on the nose.

We walked back to our house when it started to rain.

We walked back to the house when it started to rain.

 The نباید استفاده شود:

No: The wife is watching me cook.

Yes: My wife is watching me cook. 

No:I called the uncle to hurry up. 

Yes: I called my uncle to hurry up.  

مقاله قبلی
Demonstratives در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
صفات در زبان انگلیسی ( Adjective ) چه هستند؟ و انواع آن
فهرست