انواع عبارت در زبان انگلیسی (Different types of phrases)

عبارت در زبان انگلیسی (phrase) چیست؟

عبارت ، گروهی از کلمات است که به عنوان یک واحد تنها ، بدون فعل یا نهاد ، می آید. برخلاف جمله واره که شامل نهاد و فعل است یک عقیده کامل را میرساند ، یک عبارت بخشی از جمله واره  یا جمله است که عقیده ی کاملی را بیان نمیکند و به تنهایی بعنوان واحدی مستقل ظاهر میشود. در این درس با انواع عبارت اشنا میشویم.

انواع مختلفی از عبارت در زبان انگلیسی وجود دارد :

 1. عبارت مطلق
 2. عبارت صفتی
 3. عبارت قیدی
 4. عبارت بدلی
 5. عبارت gerund
 6. عبارت مصدری
 7. عبارت وصفی
 8. عبارت با حرف اضافه

انواع عبارت : شماره اول: Absolute phrase ( عبارت مطلق)

انواع عبارت : شماره اول: Absolute phrase ( عبارت مطلق)

عبارت مطلق گروهی از کلمات است که قسمتی از جمله را تشکیل میدهد و احتیاجی به حرف ربط برای وصل شدن ندارد. این عبارت شامل نهاد یا اسم ، participle ( وجه وصفی فعل) ، modifier ( معرف) ، است که احتیاج به فعل معین ندارد . بدون فعل معین ، عبارت نمیتواند به تنهایی بعنوان جمله کامل بیاید . participle  میتواند برای زمان حال یا گذشته باشد که در عبارت مطلق نباید  participle  زمان حال استفاده کنیم.

عبارت مطلق بعنوان  modifier  جمله واره مستقل (  جمله واره اصلی) یا کل جمله عمل میکند و اطلاعات بیشتری ارائه میدهد ، با کاما جدا میشود و حذف ان روی ساختار دستوری جمله تاثیری ندارد.

Examples of absolute phrases shown in bold.

His knife in hand, the deranged man threatened to slit the policeman’s throat.
(knife = noun; his, in hand = modifiers)  

The girls standing side by side, they sang the national anthem loudly together. 
(girl = noun; standing = participle; side by side = modifier)

The putrid smell of the carrion having attracted a group of vultures, we decided to spend the day taking photographs of the birds.
(In the sentence, the absolute phrase the putrid smell of the carrion having attracted a group of vultures is followed by a comma, and consists of the noun smell modified by the participial phrase having attracted a group of vultures.) 

عبارت مطلق ممکن است در ابتدا ، وسط یا انتهای جمله بیاید.

Their mouths uttering prayer for lasting world peace, the long-bearded cult members gathered on the beach. 

The long-bearded cult members, their mouths uttering prayer for lasting world peace, gathered on the beach. 

The long-bearded cult members gathered on the beach, their mouths uttering prayer for lasting world peace.  

تبدیل عبارت مطلق به جمله کامل

برای این کار احتیاج به تغییر و یا اضافه کردن فعل و حرف ربط داریم تا جمله مرکب بسازیم.

A dark shadow appearing from behind a tree, Jane and her sister screamed and ran.

A dark shadow appeared from behind the tree, so Jane and her sister screamed and ran.  

The escaped prisoner still at large in the town, its residents shut their doors tight.

The escaped prisoner was still at large in the town, and the residents shut their doors tight.  

The politician has many bad habits, lying being one of them.

The politician has many bad habits and lying is one of them.  

انواع عبارت : شماره دوم : عبارت وصفی

انواع عبارت : شماره دوم : عبارت وصفی

 به گروهی از کلمات که مرجعشان صفت است و اسم یا ضمیری را توصیف میکنند عبارت وصفی میگوییم. عبارت وصفی ممکن است صفت اسنادی که قبل از اسم می آید ، باشد یا صفت مسندی که بعد از اسم موصوفش قرار میگیرد.

در جمله ابتدا اسم یا نهاد ، سپس فعل یا فعل کمکی و بعد صفت مسندی ( predicate adjective ) می آید.

مثال عبارت وصفی:

The hotel restaurant serves really delicious meals. (Attributive adjective phrase)

The air was filled with the fresh scent of flowers. (Predicative adjective phrase)

حتما بخون  نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

Everyone knows she is angry with you. (Predicative adjective phrase modifies pronoun.)

The sky is cloudy. (Predicate adjective cloudy follows the linking verb is after the noun/subject sky.)

عبارت وصفی ممکن است همراه حرف تعریف یا modifier  بیاید:

Everyone knows she is very angry with you.

(عبارت وصفی  با very معرفی شده .)

انواع عبارت : شماره سوم:Adverbial phrase ( عبارت قیدی)

انواع عبارت : شماره سوم:Adverbial phrase ( عبارت قیدی)

عبارت قیدی معمولا شامل دو یا چند کلمه است: یک قید بعنوان مرجع و کلمات دیگر . گرچه ممکن است فقط از یک قید تشکیل شده باشد . عبارت قیدی ، کاربرد قید درجمله را دارد و معمولا عبارت حرف اضافه ای است که فعل ، صفت یا قیدی را توصیف میکند.

مثال عبارت قیدی:

( عبارت قیدی قرمز و کلمه ی modify  شده ، پررنگ نوشته شده.)

He ate his ice cream in a train.
(The adverbial phrase in a train modifies the verb ate.)

She seems happy with her puppies.
(The adverbial phrase with her puppies modifies the adjective happy.)

Bob hates to wake up early on Monday morning.
(The adverbial phrase on Monday morning modifies the adverb early.)

انواع عبارت : شماره چهارم: Appositive phrase ( عبارت عطفی)

عبارت عطفی اسم یا ضمیری همراه با modifier  است و بلافاصله قبل یا بعد از اسم یا ضمیری که نامش را تغییر میدهد یا معرفی میکند ، قرار میگیرد.

مثال عبارت عطفی :

عبارات عطفی قرمز هستند.

Bobby, his twin brother, is hours older than he.
(The appositive phrase his twin brother follows the noun Bobby that it identifies.)

A head chef in a London hotel, George is the only son in a family of five daughters.
(The appositive phrase a head chef in a London hotel precedes the noun George that it modifies.)

استفاده از کاما در عبارت عطفی:

عبارت عطفی اطلاعات بیشتری درباره اسمی که معرفی میکند ، میدهد و این اطلاعات هم ممکن است برای معنی جمله مهم باشند، هم مهم نباشند. وقتی اطلاعات ضروری باشند، کاما برای جداکردن بدل از جمله استفاده نمیشود. ولی اگر مهم نباشد ، قبل و بعد از بدل  کاما میگذاریم، زیرا جمله بدون ان کامل و واضح است.

The famous singer Carole King is an American composer and singer-songwriter.
(No commas are used to enclose the appositive  as the information is essential. Without the appositive , there would be no idea which famous singer is being referred to: The famous singer is an American composer and singer-songwriter.)

( برای جداکردن عبارت عطفی Carole King  کاما استفاده نشده چون وجودش ضروری است . اگر Carole King نباشد معلوم نمیشودمنظور جمله  کدام خواننده مشهوراست. )

 • Carole King, the famous singer, is an American composer and singer-songwriter.  
  ( چون وجود the famous singer ضروری نیست کاما استفاده شده .)

انواع عبارت : شماره 5 : عبارت اسم مصدری ( gerund phrase )

انواع عبارت : شماره 5 : عبارت اسم مصدری ( gerund phrase )

عبارت اسم مصدری شامل اسم مصدر(  gerund ) ، معرف ( modifier ) و مکمل ( complement  ) میباشد که با هم بعنوان اسمی که میتواند نهاد ، مفعول مستقیم ، غیر مستقیم ، مفعول حرف اضافه یا مکمل نهاد در یک جمله عمل کند.

عبارت اسم مصدری میتواند بعنوان :

(عبارات اسم مصدری قرمز هستند.)

نهاد :

Riding a camel looks easy to me.
(Riding a camel is a gerund phrase acting as a subject in the sentence.)

مفعول مستقیم :

He enjoys milking the farmer’s cows.
(Milking the farmer’s cows is a gerund phrase acting as a direct object in the sentence.)

مفعول غیر مستقیم :

She likes baking cakes for her children.
(Baking cakes is a gerund phrase acting as an indirect object in the sentence.)

مفعول حرف اضافه:

He’s thinking of running a seafood restaurant.
(Running a seafood restaurant is a gerund phrase acting as on object of the preposition of in the sentence.)

حتما بخون  عبارات و بندها به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی
مکمل نهاد :

Mike’s only pastime is cycling along the coastal road.
(Cycling along the coastal road is a gerund phrase acting as a subject complement in the sentence.)

انواع عبارت : شماره 6: عبارت مصدری (  infinitive phrase)

انواع عبارت : شماره 6: عبارت مصدری (  infinitive phrase)

این عبارت گروهی از کلمات شامل مصدر ( infinitive ) ، معرف ( modifier  ) و مکمل است . عبارت مصدری میتواند یک نهاد یا اسم ، صفت ، قید یا اسم فاعل گزاره ای در جمله باشد.

(1)  بعنوان نهاد:

To jog in the park is what I look forward to at weekends.

  ( to jog  یک مصدر است و to jog in the park یک عبارت مصدری است و بعنوان عبارت اسمی نقش نهاد دارد.)

(2)  بعنوان صفت

I have my car to wash before dinner.

 ( to wash مصدر است و to wash before dinner  عبارت مصدری است که بعنوان عبارت صفتی ،اسم car  را توصیف میکند.)

(3)  بعنوان قید

We have decided to eat out tonight. 

 ( to eat  مصدر و to eat out tonight  عبارت مصدری است که بعنوان عبارت قیدی عبارت فعلی have decided  را توصیف میکند.)

(4)  بعنوان مفعول مستقیم

We need to visit the museum. 

 (  to visit  مصدر است و to visit the museum  عبارت مصدری است که بعنوانن عبارت اسمی با نقش مفعول مستقیم در جمله کاربرد دارد.)

(5)  به عنوان predicate nominative

His great ambition was to bring dinosaurs back to life.
(To bring is an infinitive, and to bring dinosaurs back to life is an infinitive phrase. The infinitive phrase functions as a noun phrase and acts as a predicate nominative that follows an auxiliary verb and identifies ambition in the sentence.)

(to bring = مصدر است و to bring dinosaurs back to lifeعبارت مصدری است. عبارت مصدری بعنوان عبارت اسمی و predicate nominative ای عمل میکند که با فعل کمکی همراه است و در این جمله ambition  را معرفی میکند. )

عبارت مصدری شامل مفعول مستقیم و غیر مستقیم است.

Examples:

Nick agreed to lend me some money.

 ( عبارت مصدری = مصدر + مفعول غیر مستقیم + مفعول مستقیم)

to lend me some money = to lendMe  + some money )

“نهاد” عبارت مصدری.
Examples:

He ordered them to clear the path.

(عبارت مصدری = نهاد عبارت مصدری + مصدر + مفعول مستقیم عبارت مصدری)

عبارت مصدری phrase them to clear the path مفعول مستقیم فعل ordered است . them  نهاد عبارت مصدری است. The path مفعول مستقیم مصدر to clear  است.)

They chose Tom to be the leader of the group.    

 ( عبارت مصدری = نهاد عبارت مصدری + مصدر + مکمل نهاد + عبارت حرف اضافه ای)

عبارت مصدری Tom to be the leader of the group بعنوان مفعول مستقیم فعل chose عمل میکند و  Tom  نهاد عبارت مصدری است. To be  مصدر است و the leader مکمل نهاد  Tom.و of the group  عبارت حرف اضافه ای که که بعنوان صفت اسم  leader  را توصیف میکند. )

در دو مثال اخر ، کلمه نهاد داخل گیومه است چون واقعا یک نهاد نیست. عبارت مصدری جمله واره ی کاملی با نهاد و فعل نیست بنا براین نمیتواند نهاد داشته باشد و دلیل دیگری که them  نهاد نیست این است که  them  حالت مفعولی دارد در حالیکه نهاد باید حالت نهادی داشته باشد.

انواع عبارت : شماره 7: عبارت participial  ( عبارت وجه وصفی فعل)

انواع عبارت : شماره 7: عبارت participial  ( عبارت وجه وصفی فعل)

عبارت participial  گروهی از کلمات است  شامل وجه وصفی فعلی که ممکن است مربوط به زمان حال ( ing  دار) یا گذشته

(-ed یا -d , -en  دار)  باشد ، همین طور modifier  ها ( معرف ها) ، مکمل ها و مفعول ها . عبارت participial   معمولا مثل یک صفت که اسم یا ضمیری را توصیف میکند ، عمل مینماید.

حتما بخون  نقل قول غیرمستقیم در زبان انگلیسی

مثال:

Looking through her binoculars, my grandmother saw a dark UFO.
 looking    ، participle زمان حال و looking through her binoculars عبارت participial  است. این عبارت وجه وصفی بعنوان صفتی که اسم grandmother  را توصیف میکند، است.

 

Emitting a creaking sound, the door slowly opened by itself. 

Hit hard on the head by a fallen tree branch, he was airlifted to a hospital.

Terrified by a loud scream, everyone dashed for the exits. 

We watched a couple of squirrels scampering across the field.

Children infected with the unknown virus can pass the virus to other children.

عبارت های  participial  لازم و غیر لازم

اگر عبارت  participial  ای لازم باشد از کاما برای جداکردنش از جمله استفاده نمیشود. اما اگر غیر لازم باشد با کاما جدا میگردد.

Examples:

The man giving a speech is a leader of the Opposition.

giving a speech    ضروری است.

The visiting team, suffered another loss this week, has not won any match since the season started.

 suffered another loss this week ضروری نیست.

انواع عبارت : شماره 8: عبارت حرف اضافه ای

انواع عبارت : شماره 8: عبارت حرف اضافه ای

این نوع عبارت از یک حرف اضافه و مفعول ان که ممکن است اسم ، عبارت اسمی ، یا یک ضمیر باشد ، ساخته میشود، معمولا از 2 ( یا بیشتر –معمولا 3) کلمه تشکیل شده است و طولانی تر هم میتوااند باشد.

عبارت حرف اضافه ای پررنگ نوشته شده اند.

مثال:

She spent a large amount of money on clothes.

We could feel the spray from the waterfall.

Many visitors tossed coins into the wishing well.

We set up camp beneath an enormous gnarled old oak tree.

 ممکن است در عبارت حرف اضافه ای ، معرف (modifier ) مفعول داشته باشیم:

معرف ها قرمز هستند.

Examples:

She rented an apartment above a pet shop.

We took shelter in a dark cave.

Last night, I dreamed she flew away on a broom

A sentence can have two prepositional phrases. They may follow each other with their own objects. The prepositional phrases shown here are individually underlined.

یک جمله ممکن است دو عبارت حرف اضافه ای داشته باشد

یک جمله ممکن است دو عبارت حرف اضافه ای داشته باشد که پشت سر هم  با مفعول هایشان بیایند. در مثال های زیر عبارات حرف اضافه بصورت جداگانه زیرشان خط کشیده شده است.

Examples:

The farm lies in a valley beside a stream.

We stayed in a cottage near an old cemetery.

There are a few chicken eggs in that box of duck eggs..

عبارات حرف اضافه ای با حرف ربط میتوانند بهم وصل شوند که پررنگ نوشته شدند.

Examples:

We quarreled in the bedroom and in the kitchen.

We are going to dine either on pasta or on fresh local fish.

عبارت حرف اضافه ای ممکن است شامل عبارت دیگری باشد. هم چنین خودش ممکن است عبارت صفتی یا قیدی دیگری باشد.
Examples:

We were the only passengers in the last night train.

in the last night train عبارت حرف اضافه ای است و  the last night train عبارت اسمی است.

The beach is a nice place for walking on barefoot.
(The preposition is for walking on barefoot, and the participial phrase is walking on barefoot.)

for walking on barefoot عبارت حرف اضافه ای است و walking on barefoot عبارت وجه وصفی (participial ).

The manager was a woman with thick glasses.

with thick glasses هم عبارت حرف اضافه ای هم وصفی است.

He lost his car keys at the coffee bar.

 at the coffee bar عبارت حرف اضافه ای و قیدی است.

مقاله قبلی
کاربردهای some and any در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
وجه وصفی فعل در انگلیسی و آشنایی با present participle