1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
 4. جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

این نوع از جملات شرطی بیان کننده شرایطی در گذشته است که اتفاق نیفتاده است در نتیجه وقتی از این شرط استفاده میکنیم گذشته متفاوتی را تصور میکنیم که نمیتواند تغییر کند. این وضعیت غیر واقعی هرگز اتفاق نمیفتد نه اکنون و نه هیچ وقت دیگری.

بند اصلیبند شرطی
Would/could/might +have+past participle شرط کاملIf+ past perfect tense(گذشته کامل)
You would have known how exciting it was. میدانستید که چقد هیجان انگیز بود.If you had watched the match, اگر شما بازی را تماشا کرده بودید،

1) جملات شرطی نوع سوم برای ابراز نا امیدی و پشیمانی که اکنون امکان ندارد که اتفاق بیفتد.

 • If you had married his brother instead of him, you could have been a happier person.(اگر به جای او با برادر ش ازدواج کرده بودی،میتوانستی فرد خوشحال تری باشی)
 • If you had taken up teaching, you would have been better off.(اگر تدریس را ادامه داده بودید،وضعیت بهتری داشتید.)

2)برای صحبت در مورد چیزهایی که باید در گذشته اتفاق می افتاده، اما اتفاق نیفتاده است.

 • If he had gone to the doctor earlier, he wouldn’t have got this disability.(اگر او زودتر دکتر رفته بود،این ناتوانی را نداشت)
 • If I had completed my education, I would have been a person of importance or authority.(ارگر من تحصیلاتم را تمام کره بودم،فردی مهم یا صاحب قدرت بودم)

3) جملات شرطی نوع سوم برای تصور موقعیت های غیر واقعی

 • If I had been taller, I would have been a professional basketball player.(اگر من قد بلند تر بودم،یک بسکتبالیست حرفه ای بودم)
حتما بخون  جمله واره قیدی در زبان انگلیسی (Adverbial Clause)

4)بیان انتقاد

 • If he had got up earlier, he wouldn’t have missed the bus.(اگر زودتر بلند شده بودم،اتوبوس را از دست نداده بودم)
 • If you had been a bit more patient, you would have got what you wanted.(اگر کمی  صبورتر بودید،یه آنچه میخواستید میرسیدید)

از گذشته افعال مدال دیگر مانند(might/could)نیز میتوان در بند اصلی استفاده کرد.

 • If I had known about it, I could have done something to help.(اگر در مورد آن میدانستم،برای کمک کاری یمتوانستم انجام دهم)
 • If the police had arrived earlier, they might have apprehended the thief.(اگر پلیس زوتر رسیده بود،آنها ممکن بود سارقان را  دستگیرکنند)
 •  
مقاله قبلی
جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
توصیف کننده­­ ها در زبان انگلیسی Modifiers
فهرست