1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. either و neither به عنوان ضمیر در زبان انگلیسی

either و neither به عنوان ضمیر در زبان انگلیسی

either و neither به عنوان ضمیر در زبان انگلیسی

میتوانیم از این دو کلمه به عنوان ضمیر ،صفت اشاره ،حرف ربط و یا قید استفاده کنیم . در این مقاله تمرکز بر روی either و neither به عنوان ضمیر است.

در ادامه هر یک از این کاربردها به طور مفصل بررسی شده اند.

استفاده به عنوان ضمیر

به عنوان ضمیر:

either:به معنی انتخاب یکی یا شخص و یا شیء دیگری.

Neither:به معنی نه این مورد و نه شخص و یا شیء دیگری.

بعد از either و neither کلمه of قرار میگیرد و بعد از آن اسم جمع قرار میگیرد.

مثال :

I am going to have a tattoo on either of my arms.(من قصد  دارم روی یکی از بازوهایم تتو داشته باشم)

either و neither به عنوان ضمیر

You can have either of these buns; one is for your brother.(تو میتوانی یکی از این نانها را داشته باشی؛یکی برای برادرت است.)

Neither of her parents approves of her staying out late night after night.(هیچ کدام از والدینش موافقت نمیکنند که او شب دیر وقت بیرون بماند)

Those are twin sisters. Neither of them wants to be away from the other.(آنها خواهران دوقلو هستند.هیچکدام از آنها نمیخواهند که از دیگری دور باشد.)

either و neither به عنوان ضمیر بهمراه اسم جمع یا ضمیر

نباید از either و neither همراه با یک اسم جمع و یا ضمیربدون کلمه of استفاده کنیم.

مثال:

She’s angry with both of us or either of us.(این جمله درست است-او از هر دوی ما و یا یکی از ما عصبانی است)
Not: She’s angry with both of us or either us. (این جمله نادرست است-چون بعد از either از کلمه of استفاده نکرده است.

حتما بخون  کاربرد علامت آپستروف (apostrophe) در زبان انگلیسی

The scream came from neither of the houses across the road. (این جمله درست است-فریاد از هیچکدام از خانه های آن طرف جاده نمی آمد.)
Not: The scream came from neither houses across the road. (این جمله نادرست است چون بعد از neither از کلمه of استفاده نکرده است.)

فعل + either و neither به عنوان ضمیر

Either و neither فاعلهای مفرد هستند، در نتیجه فعلی که بعد از آن قرار میگرد باید مفرد باشد.

مثال:

Police are questioning the two suspects as either of them is the real killer.(پلیس در حال بازجویی از دو مظنون است چون یکی از آنها قاتل واقعی است)

Either of the twin brothers has a big mole on the chest.(یکی از دو برادر دو قلو یک خال بزرگ روس سینه اش دارد)

Neither of the two small donkeys is ready to carry heavy loads.(هیچکدام ازدو الاغ کوچک آماده حمل باز سنگین نیست*)

o        *فعل مثبت است اما معنای منفی دارد.

Neither of the buses plying this route carries many passengers at this time of night. (هیچکدام از دو اتوبوسی که در این مسیر حرکت میکنند در این ساعت شب مسافران زیادی را حمل نمکیند)

استفاده از either و neither به تنهایی

به دلیل اینکه either و neither به عنوان ضمیر استفاده میشوند هرکدام از آنها میتوانند به تنهایی در جمله استفاده شوند.

These two? I don’t want either.(این دوتا؟ من یکی نمیخواهم)

Do you want to ride this camel or that one? Either, any one will do. (میخواهید سوار این شتر شوید یا آن یکی؟ یکی، هرکسی سوار میشود.

حتما بخون  عبارات و بندها به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

Which of your shoes is missing? Neither, I have found the missing one.(کدام یک از کفشها گم شدند؟ هیچکدام، من گم شده را پیدا کردم)

o        “Do you want a coffee or a tea?” “Neither. Thanks.”(“قهوه میخواهی یا چای؟” “هیچکدام.ممنون.”

either و neither به عنوان ضمیر در جملات منفی

Neither میتواند در جملات منفی برای تاکید به هر دو شخص ،و یا شیء استفاده شود.

وقتی که از کلمه neither در جمله منفی استفاده شد نباید از فعل منفی استفاده کنیم چون دو مورد مثبت در یک جمله باعث ایجاد یک ایده مثبت میشوند.(به جای آن از either در جمله منفی با فعل منفی استفاده میکنم )

She doesn’t like either of them. = She doesn’t like them.(او هیچکدام از آنها را دوست ندارد.=آنها را دوست ندارد)

نکته:معنی either  درجملات منفی هیچکدام است.

No: He doesn’t want to take neither of these pills.(این جمله درست نیست چون برای منتقل کردن معنی منفی همراه با فعل منفی نباید از neither استفاده کنیم)

Yes: He doesn’t want to take either of these pills. (این جمله درست است چون برای منتقل کردن معنی منفی باید به ای neither  از either استفاده کنیم-او نمیخواهد هیچکدام از قرصها را بخورد)

مقاله قبلی
گزارش جملات پرسشی در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
Either و Neither به عنوان معرف در زبان انگلیسی
فهرست