1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. جمله مجهول با دو مفعول در زبان انگلیسی (Passive Sentence with Two Objects)

جمله مجهول با دو مفعول در زبان انگلیسی (Passive Sentence with Two Objects)

جمله مجهول با دو مفعول در زبان انگلیسی

جمله مجهول با دو مفعول : یک فعل وقتی که دو مفعول (مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم) داشته باشد میتواند در وجه مجهول قرار بگیرد.

 مفعول غیر مستقیم معمولا  به عنوان مفعول اول در جمله معلوم قرار میگیرد و فاعل جمله مجهول است.(گاهی هم مفعول مستقیم ابتدا در جمله ظاهر میشود) ومیتواند فاعل جمله مجهول باشد.

مثالها

Active: The salesman showed him (indirect object) a new computer (direct object).

جمله معلوم: فروشنده به او(مفعول غیر مستقیم) یک کامپیوتر جدی(مفعول مستقیم) نشان داد.

Passive: He was shown a new computer.

جمله مجهول با دو مفعول

جمله مجهول: به او یک کامپیوتر جدید نشان داده شد.

 

Active: The salesman showed a new computer to him. 

جمله مجهول:فروشنده یک کامپیوتر جدید(مفعول مستقیم) به او (مفعول غیرمستقیم)نشان داد.

Passive: A new computer was shown to him.

جمله مجهول: یک کامپیوتر جدید به او نشان اده شد.

Active: We lent Bob some money.

جمله معلوم: ما به باب مقداری پول قرض دادیم.

Passive: Bob was lent some money.

جمله مجهول: به باب مقداری پول قرض داده شد.

 

Active: We lent some money to Bob.

جمله معلوم: ما مقداری پول به باب قرض دادیم.

Passive: Some money was lent to Bob.

جمله مجهول: مقداری پول به او قرض داده شد.

Active: Jack sent Jill a large bouquet of white and red roses.

جمله معلوم:جک برای جیل یک دسته بزرگ گل رز سفید و قرمز فرستاد.

Passive: Jill was sent a large bouquet of white and red roses by Jack.

جمله مجهول: برای جیل یک دسته بزرگ گل رز سفید و قرمز توسط جک فرستاده شد.

حتما بخون  وجوه وصفی به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی (participles)

 

Active: Jack sent a large bouquet of white and red roses to Jill.

جمله معلوم: جک یک دسته بزرگ گل رز سفید و قرمز برای جیل فرستاد.

Passive: A large bouquet of white and red roses was sent to Jill by Jack.

جمله مجهول: یک دسته بزرگ گل رز سفید و قرمز برای جیل توسط جک فرستاده شد.

مقاله قبلی
زمان جمله مجهول در زبان انگلیسی (Tenses in the passive voice )
مقاله بعدی
دلایل استفاده از جملات مجهول در زبان انگلیسی Reasons for passive voice-
فهرست