1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. Either و Neither به عنوان حرف ربط در زبان انگلیسی

Either و Neither به عنوان حرف ربط در زبان انگلیسی

Either و Neither به عنوان حرف ربط در زبان انگلیسی

Either و Neither به عنوان حرف ربط دو اسم را با ساختار (either…..or…. وniether…nor…) به هم متصل میکنند.

Either از لحاظ گرامری دو کلمه،عبارت و یا بند را به هم متصل میکند.این کلمه قبل دو گزینه احتمالی قرار میگرد که با کلمه or(یا)از یکدیگر جدا میشوند.

Neither برای دو حالت و یا عمل منفی و غیر ممکن استفاده میشود که با nor(نه) از یکدیگر جدا میشوند.

مثال Either و Neither به عنوان حرف ربط :

That underwater creature was either a fish or some unknown creature.(آن موجود زیر آب یا ماهی بود یا موجودی ناشناخته)

Relatives of the dying patient will decide soon either burial or cremation.(نزدیکان بیمار در حال مرگ به  زودی تصمیم میگرند که جسد دفن  یا سوزانده شود)

We’ll have a discussion session either this week or next.(یک جلسه گفتگو این هفته یا هفته آینده خواهیم داشت)

She has a nice shape as is neither fat nor skinny.(او اندام خوبی دارد که نه چاق است و نه لاغر)

Either و Neither به عنوان حرف ربط

Our cat chases neither rats nor mice.(گربه ما نه موش صحرایی دنبال میکند نه موش خانگی )

either و neither در ابتدای جمله:

Either و neither میتوانند در ابتدای جمله استفاده شوند.

مثال:

Either we leave for the airport now or we may miss the flight.(یا الان به فرودگاه میرویم یا ممکن است پرواز را از دست بدهیم)

Neither her father nor her mother will help her with her homework.(نه پدرش و نه مادرش در تکالیفش به او کمک نمیکنند)

حتما بخون  جملات شرطی در زبان انگلیسی :conditionals

either و neither + دو فاعل :

هنگامی که دو فاعل توسط either….or و یا neither…nor به هم متصل میشوند فعل با فاعلی که نزدیکتر است مطابقت میکند.

Either youcome early or he goes without you.(یا زود می­آیی یا او بدون تو میرود-در این مثال فعل نزدیک فاهل او قرار گرفته است در نتیجه فعل یه صورت سوم شخص و همراه با s  قرار میگیرد)

Either he or you are telling a lie.(یا او و تو دروغ میگویی-فعل با فاعل تو مطابقت میکند و بدون s قرار میگیرد)

I believe neither Heaven nor Hell exists.(من  معتقدم نه بهشت و نه جهنم وجود ندارد-فعل با فاعل جهنم مطابقت دارد و به صورت سوم شخص قرار گرفته است)

Neither the gorilla nor the chimpanzee has a tail.(نه گوریل و نه شامپانزه دم ندارد-در این مثال فعل با شمپانزه که سوم شخص است مطابقت دارد)

Neither my sister nor I am going to wash my father’s car.(نه خواهرم و نه من قصد ندارم که ماشین پدرم را بشوریم-در این مثال فعل با فاعل من مطابقت دارد)

جایگاه neither معمولا کجاست؟

Neither معمولا در ابتدای یک عبارت بعد از یک جمله منفی قرار میگرد.بعد از neither جای فعل و فاعل نیز تغییر میکند.

“I don’t believe his grandmother story.” “Neither do I.”(“من به داستان مادربزرگش باور ندارم.” “من هم باور ندارم

He will never say anything to annoy his mother, and neither will I.(او هرگز چیزی برای اذیت کردن مادرش نخواهد گفت، من هم نخواهم گفت.)

o         

مقاله قبلی
Either و Neither به عنوان معرف در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
Either و Neither به عنوان قید در زبان انگلیسی
فهرست