1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. Either و Neither به عنوان قید در زبان انگلیسی

Either و Neither به عنوان قید در زبان انگلیسی

Either و Neither به عنوان قید در زبان انگلیسی

Either و Neither به عنوان قید هم استفاده میشوند.

either به عنوان قید

به عنوان یک قید either وقتی استفاده میشود که یک جمله منفی به دنبال جمله منفی دیگری قرار میگیرد(در این موارد either در انتهای جمله دوم قرار میگیرد.)

I can’t lend him money and I can’t lend you either.(من نمیتوانم به او پول قرض بدهم و به شما هم نمیتوانم پول قرض بدهم)

He said he didn’t like me, and his wife said she didn’t either.(او گفت مرا دوست ندارد ،و همسرش هم گفت دوست ندارد)

o        “I can’t spell very well.” “I can’t either.” Or “Me, either.”(“من نمیتوانم خیلی خوب هجی کنم.”  “من هم نمیتوانم.”

 neither به عنوان قید

قید neither برای معرفی جمله منفی که ساخته شده  استفاده میشود.

I don’t like hairy spiders.” “Neither do I.””(“من عنکبوتهای مویی را دوست ندارم.” ” من هم دوست ندارم.”)

Either و Neither به عنوان قید

o        “I have never won much in a lottery.” “Neither have we.”(“من هرگز در قرعه کشی زیاد برنده نشده ام” ما هم برنده نشدم.”)

o        “I can’t spell very well.” “Me, neither.”(“من نمیتوانم به خوبی هجی کنم.” “من هم نمیتوانم.”)

استفاده از nor بدون neither

میتوانیم از nor بدون neither استفاده کنیم. به عبارت دیگر میتوانیم neither را با nor جایگزین کنیم.

 “I have never ridden a camel.” “Nor have I.:” or “Neither have I.”(“من هرگز سوار شتر نشه ام.” “من هم نشده ام.”)

o        “I don’t eat or drink anything I don’t like.” “Nor do I.” or “Neither do I.(“من چیزی که دوست ندارم نمینوشم و نمیخورم.” من هم همینطور.”)

حتما بخون  جمله مجهول با دو مفعول در زبان انگلیسی (Passive Sentence with Two Objects)

He can’t fix my computer and nor/neither can I.(او نمیتواند کامپیوتر مرا درست کند و من هم نمیتوانم.)

The police cannot answer any questions at this time, nor can they give the suspect’s name.(پلیس نمیتواند هیچ سوالی را در این زمان پاسخ بدهد،و همچنین آنها نمیتوانند نام مظنون را بگویند.)

 

My family didn’t think I have the ability, nor did my friends when I told them I was going to climb a mountain.(خانواده ام فکر نمیکنند من توانایی داشته باشم، و همچنین دوستانم وقتی که به آنها گفتم قصد دارم کوهنوردی کنم.)

مقاله قبلی
Either و Neither به عنوان حرف ربط در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
وجه معلوم و مجهول در زبان انگلیسی ( Active and Passive voice )
فهرست