1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی متوسطه (نوجوانان، بزرگسالان)
  3. درس 26 زبان انگلیسی متوسطه ( ملیت ها) + مکالمه

درس 26 زبان انگلیسی متوسطه ( ملیت ها) + مکالمه

درس 26 زبان انگلیسی ( ملیت ها) مکالمه زبان انگلیسی

‫? ‪Hi there . How are you doing

‫‪I’m Fahimeh .

‫اﻣروز ﻣﯾﺧواﯾم ﺑﺎ ھم ﭼﻧد ﺗﺎ ﻣﻠﯾت رو ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ‪ .و ھﻣﯾن ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم

‫ﮐه ﭼطور ﺑﮕﯾم ﮐﺳﯽ ﻣﻠﯾت ﺟﺎﯾﯽ رو داره ﯾﺎ ﻧه ؟

‫ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ھﻣون ﺳه ﻣرﺣﻠه ی ھﻣﯾﺷﮕﯽ رو دارﯾم ‪،

‫ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد – ﻣﮑﺎﻟﻣه ﻧﻣوﻧه– اﺳﻼﯾد ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی

‫آﻣﺎده اﯾد ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﻠﻣه ھﺎ ؟

‫‪Let’s go .

‫‪New words

‫ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد

‫ﺑرﯾم ﺳراغ اوﻟﯾن ﮐﻠﻣه

‫‪

He is American.

. ‫او اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺳت

: ‫اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ

American- American-American

Repeat

Great ( American)

She is British.

: ‫ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ

British -British -British

Repeat

Great ( British)

He is Japanese.

: ‫ژاﭘﻧﯽ

Japanese- Japanese- Japanese

Repeat

Great ( Japanese)

She is South Korean .

: ‫اھل ﮐره ی ﺟﻧوﺑﯽ

South Korean -South Korean – South Korean

Repeat

Great ( South Korean )

He is Brazilian.

: ‫ﺑرزﯾﻠﯽ

Brazilian – Brazilian – Brazilian

Repeat

Great ( Brazilian )

She is Mexican

: ‫ﻣﮑزﯾﮑﯽ

Mexican – Mexican- Mexican

Repeat

Great ( Mexican)

‫ﺧب ﺣﺎﻻ ﺑرﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم دو ﺗﺎ آدم ﻣﺷﮭوری ﮐه ﻣﯾﮕم ﻣﻠﯾت ﯾﮏ ﮐﺷوری

‫رو دارن ﯾﺎ ﻧه ؟

‫آﯾﺎ اون اﻣرﯾﮑﺎﯾﯾه ؟ ?‪Is he American

‫ﺑﻠه ھﺳت‪Yes , he is . .

‫آﯾﺎ اون ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ؟ ? ‪Is she British

‫ﻧه ﻧﯾﺳت ‪No , she isn’t. .

‫ﺷﻣﺎ اھل ﮐدوم ﮐﺷورﯾد ؟

‫ﻣﻠﯾت ﮐدوم ﮐﺷور رو دارﯾد ؟

‫‪Great

‫) ﻣﮑﺎﻟﻣه ( ‪Conversation

‫? ‪- Who’s this

‫‪- Billie Eilish. My favorite singer .

‫? ‪- Is she British

‫‪- No she’s not . She’s American.

‫‪

– Goal !!

– Who are they ?

– They are my favorite soccer players

– Are they American?

– No, they’re not . They are Brazilian.

حتما بخون  قیود تکرار در زبان انگلیسی
مقاله قبلی
درس 25 زبان انگلیسی متوسطه ( کشورها) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 27 زبان انگلیسی متوسطه( تعطیلات) + مکالمه
فهرست