1. خانه
  2. آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  3. 10 اصطلاح شگفت انگیز برای رد دعوت دیگران

10 اصطلاح شگفت انگیز برای رد دعوت دیگران

رد دعوت دیگران

پرکاربرد ترین راه ها برای قبول یا رد دعوت دیگران

   پذیرش دعوت در زبان انگلیسی بسیار ساده است.تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که به میزبان اطلاع دهید در مراسم شرکت خواهید کرد.اما در مواردی نیز ممکن است دعوتی را رد کنید.ممکن است این موضوع به این دلیل باشد که شما قرار دیگری دارید یا نمی خواهید به محل مورد نظر بروید؛در هر دو صورت باید اطلاع رسانی شما به میزبان طوری باشد که موجب رنجش او نشوید. پس در این قسمت ،10 اصطلاح شگفت انگیز برای قبول یا رد دعوت دیگران یادمیگیریم.

اصطلاحات مربوط به رد دعوت دیگران

اصطلاحات مربوط به رد دعوت دیگران
Declining an invitation رد کردن دعوت
برای رد کردن دعوت دوستانه معمولا ابتدا می گوییم:   Sorry. متاسفم.   I’m really sorry. خیلی متاسفم.   I’d love to, but I can’t. خیلی دوست دارم،اما نمی توانم.   I’m afraid I can’t. متاسفانه نمی توانم.

اصطلاحات مربوط به پاسخ دادن (به دعوت )

Responding پاسخ دادن
و میزبان در واکنش به رد کردن دعوت،می تواند از این جملات استفاده کند:   Oh, I see. اوه،متوجه ام.   Oh, that’s ok. اوه،مشکلی ندارد.  

اصطلاحات مربوط به دلیل آوردن برای رد دعوت دیگران

Giving an excuse دلیل آوردن
بعد از رد کردن دعوت،باید دلیل خود را نیز بیان کنیم:   I have to go to work. باید سر کار بروم.   I need to do my homework. باید تکالیفم را انجام بدهم.   I want to clean my room. می خواهم اتاقم را تمیز کنم.   I’d like to go to the gym. دوست دارم به باشگاه بروم.  

نمونه مکالمه

حالا بعد از یادگیری این  اصطلاحات جدید و مفید  نوبت به نمونه مکالمه میرسد تا با کاربرد هریک به خوبی آشنا شوید و بتوانید به راحتی درباره این موضوع صحبت کنید . 

حتما بخون  8 اصطلاح کاربردی برای ایده دادن و ایده گرفتن

Beth: Hello?

بث:الو؟

Chen: Beth? Hi, it’s Chen.

چن:بث؟سلام،چن هستم.

Beth: Hi, how’s everything?

بث:سلام،اوضاع چطوره؟

Chen: Great. Listen, would you like to go to the museum later?

چن:عالی.گوش کن،دوست داری بعدا  به موزه برویم؟

Beth: I’m sorry. But I can’t.

بث:ببخشید.اما نمی تونم.

Chen: really? Why not?

چن:واقعا؟چرا؟

Beth: I have to go to work. Do you want to go tomorrow? I’m off then.

بث:باید سرکار بروم.می خواهی فردا برویم؟آن موقع آزاد هستم.

Chen: I’d love to, but I can’t. I’m going to the mall with my brother.

چن:خیلی دوست دارم،اما نمی توانم.قرار است با برادرم به بازار بروم.

Beth: Oh, I see… What about the weekend?

بث:اوه،متوجه ام.آخر هفته چطور؟

Chen: I can go Saturday.

چن:من می توانم شنبه بروم.

Beth: Me too.

بث:من هم همین طور.

Chen: Sounds good. Let’s grab a bite before we go.

چن:خوب است.قبل از رفتن چیزی بخوریم.

Beth: Ok! Sounds perfect.

بث:باشه!عالی است.

Chen: See you soon.

چن:به زودی می بینمت.

نتیجه گیری

  پس از این قسمت میتوان نتیجه گرفت  که با اصطلاحاتی که در این درس یاد گرفتیم میتوانیم دعوت کسی را قبول یا رد کنیم و برای این کارمان دلیل هم بیاریم .  

مقاله قبلی
8 راهکار موثر برای توصیف مشکلات پزشکی و توصیه برای رفع بیماری
مقاله بعدی
بهترین اصطلاحات سفارش گرفتن و سفارش دادن غذا
فهرست