درس 30 زبان انگلیسی متوسطه ( استعدادها) + مکالمه

درس 30 زبان انگلیسی ( استعدادها) مکالمه زبان انگلیسی

Hi there . How are you doing?

I’m Fahimeh .

‫اﻣروز ﻣﯾﺧواﯾم ﺑﺎ ھم ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ﮐه ﭼطور ﺑﮕﯾم ﭼه ﮐﺎر ھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ رو ﻣﯾﺗوﻧﯾم ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب اﻧﺟﺎم ﺑدﯾم و ﭼه ﮐﺎر ھﺎﯾﯽ ‫رو ﻧﻣﯾﺗوﻧﯾم اﻧﺟﺎم ﺑدﯾم

‫ﺑرای ﮐﺎرھﺎﻣون ﺳه ﻣرﺣﻠه ی ھﻣﯾﺷﮕﯽ رو دارﯾم ‪:

‫ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد – ﻣﮑﺎﻟﻣه ﻧﻣوﻧه – اﺳﻼﯾد ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی

‫آﻣﺎده اﯾد ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﻠﻣﺎت ؟

‫‪Let’s go .

‫) ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد( ‪New words

‫ﺧب ﺑرﯾم ﺳراغ ﮐﻠﻣه ی اول ‪.

‫اﯾﻧﺎ دارن ﭼﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧن؟ اﻓرﯾن ‪ ،ﭘﯾﻧﮓ ﭘﻧﮓ ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧن ‪.

‫ﭘﯾﻧﮓ ﭘﻧﮓ ﺑﺎز ﮐردن ‪:

‫‪Play ping pong – Play ping pong – Play

‫‪ping pong

‫‪Repeat

‫) ‪Great ( play ping pong

‫اﯾن آﻗﺎ داره ﭼﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧه ؟ اﻓرﯾن ‪ ،داره اﺳﮑﯾت ﺑرد ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧه ‪.

‫اﺳﮑﯾت ﺑرد ﺑﺎزی ﮐردن ‪:

‫‪Skateboard- Skateboard- Skateboard

‫‪Repeat

‫)‪Great ( Skateboard

‫اﯾﻧﺎ دارن ﭼﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧن ؟ اﻓرﯾن ‪ ،ﻣﯾرﻗﺻن ‪.

‫رﻗﺻﯾدن ‪:

‫‪Dance – Dance- Dance

‫‪

‫‪Repeat

‫) ‪Great ( Dance

‫اﯾن ﺧﺎﻧم داره ﭼﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧه ؟ اﻓرﯾن ‪ ،آواز ﻣﯾﺧوﻧه‪.

‫آواز ﺧواﻧدن ‪:

‫‪Sing – Sing -Sing

‫‪Repeat

‫) ‪Great ( Sing

‫اﯾن آﻗﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧه ؟ اﻓرﯾن ‪ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯾﮑﺷه ‪.

‫ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺷﯾدن ‪:

‫‪Draw- Draw – Draw

‫‪Repeat

‫) ‪Great ( Draw

‫اﯾﻧﺎ دارن ﭼﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧن ؟ اﻓرﯾن ‪ ،ﮔﯾﺗﺎر ﻣﯾزﻧن ‪.

‫ﮔﯾﺗﺎر زدن ‪:

‫‪Play the guitar

‫‪Repeat

‫)‪Great ( play the guitar

‫‪

‫ﺧب اﻣروز ﻣﻌﻠﻣم ﻣﯽﺧواد ﺑﺎھﺎم ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑه اﻧﺟﺎم ﺑده و ازم ﺑﭘرﺳه ﻣن و دوﺳﺗﺎم ﭼه ﮐﺎر ھﺎﯾﯽ رو ﻣﯾﺗوﻧﯾم ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب اﻧﺟﺎم ﺑدﯾم ﯾﺎ ﻧﻣﯾﺗوﻧﯾم اﻧﺟﺎم ﺑدﯾم ‪.

‫ﺑﯾﺎﯾد ﺑﺎ ھم ﻗﺑﻠش ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯾم ‪.

حتما بخون  بهترین اصطلاحات سفارش گرفتن و سفارش دادن غذا

‫‪I can draw:

‫ﻣن ﻣﯾﺗوﻧم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺷم ‪.

‫‪She can’t draw .

‫اون ﻧﻣﯾﺗوﻧه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺷه ‪.

‫‪I can’t play the guitar .

‫ﻣن ﻧﻣﯾﺗوﻧم ﮔﯾﺗﺎر ﺑزﻧم ‪.

‫‪He can play the guitar .

‫اون ﻣﯾﺗوﻧه ﮔﯾﺗﺎر ﺑزﻧه ‪.

‫ﻣن آﻣﺎده م ! ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻣم ﮔوش ﺑدﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼﯽ ﻣﯾﭘرﺳه و ﺟواب ﺑدﯾم ‪،

‫? ‪- Can you draw

‫‪

– Yes , I can .

– Can you play the guitar ?

– No , I can’t.

– Can she draw?

– No , she can’t.

– Can he play the guitar?

– Yes ,he can .

‫ﺧب ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ھم درﺑﺎره ی ﺧودﺗون و دوﺳﺗﺎﺗون ﺑﮭم ﺟواب ‫ﺑدﯾد

Can you draw ? Great

Can he play the guitar? Great

16

Conversation ( ‫) ﻣﮑﺎﻟﻣه

– Look ! There’s a talent show on Sunday.

Let’s enter .

– No , thanks.

– Come on . I can play the guitar. But I

can’t sing . Can you sing ?

– No ,I can’t. I can’t sing at all.

– Can you dance ?

– Yes, I can . But … .

– Come on let’s enter the show .

– You and me ? Ok you play the guitar, I

dance .

مقاله قبلی
درس 29 زبان انگلیسی متوسطه( مکان های دوست داشتنی) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 31 زبان انگلیسی متوسطه ( لباس ها و رنگ ها) + مکالمه