1. خانه
  2. آموزش زبان انگلیسی متوسطه (نوجوانان، بزرگسالان)
  3. درس 31 زبان انگلیسی متوسطه ( لباس ها و رنگ ها) + مکالمه

درس 31 زبان انگلیسی متوسطه ( لباس ها و رنگ ها) + مکالمه

درس 31 زبان انگلیسی ( لباس ها و رنگ ها) مکالمه زبان انگلیسی

Hi there . How are you doing?

I’m Fahimeh . ‫

. ‫اﻣروز ﻣﯾﺧواﯾم ﺑﺎ ھم اﺳم ﭼﻧد ﺗﺎ ﻟﺑﺎس و رﻧﮓ ھﺎﺷون رو ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم

. ‫ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ھﻣون ﺳه ﻣرﺣﻠه ی ھﻣﯾﺷﮕﯽ رو دارﯾم

‫ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد – ﻣﮑﺎﻟﻣه ﻧﻣوﻧه – اﺳﻼﯾد ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی

‫آﻣﺎده اﯾد ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری ﮐﻠﻣه ھﺎ؟

Let’s go .

New words (part 2)

( ‫ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد ) ﻗﺳﻣت دوم

What’s this ?

Yes -> ‫ﺑﻠوز زﻧﺎﻧه

Blouse -Blouse-Blouse

Repeat

Great ( Blouse)

What’s this ?

Yes-> ‫ﭘﯾراھن ﻣرداﻧه

Shirt-Shirt-Shirt

Repeat

Great (Shirt)

What’s this ?

Yes-> ‫داﻣن

Skirt -Skirt-Skirt

Repeat

Great ( Skirt)

What are these ?

Yes -> ‫ﺷﻠوار

Pants-Pants-Pants

Repeat

Gear (Pants )

What are these ?

Yes-> ‫ﮐﻔش

Shoes-Shoes-Shoes

Repeat

Great ( Shoes)

New words ( part 2)

( ‫ﮐﻠﻣﺎت ﺟدﯾد ) ﻗﺳﻣت دوم

‫ﺑرﯾم ﺳراغ ﺳری دوم ﮐﻠﻣه ھﺎ

What color is it ?

‫اﯾنﭼه رﻧﮕﯾه ؟

Yes-> ‫اﺑﯽ

Blue-Blue-Blue

Repeat

Great ( Blue )

What color is it ?

Yes-> ‫زرد

Yellow-Yellow-Yellow

Repeat

Great (Yellow )

What color is it ?

Yes-> ‫ﻗرﻣز

Red-Red-Red

Repeat

Great ( Red)

What color is it ?

Yes-> ‫ﺳﺑز

Green-Green-Green

Repeat

Great ( Green)

‫ﺧب ﺣﺎﻻ ﺑرﯾم ﺑﺎ ھم یاد ﺑﮕﯾرﯾم ﮐه ﭼطور درﻣورد ﻟﺑﺎس ھﺎ و رﻧﮓ ‫ھﺎﺷون ﺳوال ﺑﭘرﺳﯾم و ﺟواب ﺑدﯾم!

What is it ?

‫اﯾن ﭼﯾه ؟

It’s a Shirt. .‫اﯾن ﭘﯾراھﻧه

What color is it ? ‫ﭼه رﻧﮕﯾه ؟

It’s red. . ‫ﻗرﻣزه

What are they ? ‫اﯾن ﭼﯾه ؟

They are pants .

. ‫اﯾن ﺷﻠواره

What color are they ? ‫ﭼه رﻧﮕﯾه ؟

They’re blue . .‫آﺑﯾه

، ‫ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ به ﻣن ﺑﮕﯾد

What is it ? What color is it ?

What are they ?

What color are they ?

Great

Conversation ( ‫) ﻣﮑﺎﻟﻣه

– Wow . There’s new school uniform for next

حتما بخون  7 راهکار کاربردی برای بیان و موافقت با درخواست

year .

– Really ? What’s it like ?

– It’s ok . There’s a blouse, a jacket and

pants .

– What color is the blues?

– It’s white .

– That’s nice. What color are the pants?

– They’re blue .

– What color is the jacket ?

– It’s purple.

– Purple?! Oh No .

– Rana , I’m joking. The jacket is blue too.

مقاله قبلی
درس 30 زبان انگلیسی متوسطه ( استعدادها) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 32 زبان انگلیسی متوسطه ( علائق و تنفرها) + مکالمه
فهرست