جایگاه فعل در زبان انگلیسی: Position of verbs

جایگاه فعل

جایگاه فعل در زبان انگلیسی :

جایگاه فعل موضوع این درس است. یک فعل معمولا بعد از فاعل قرار میگیرد(she smiles/the clown rides on a circus horse)

-ممکن است یک کلمه(حرف ربط) بین فاعل و فعل قرار گیرد که در این صورت هیچ چیزی تحت تاثیر قرار نمیگیرد،یعنی تمام قواعد دستور زبانی باید رعایت شود(فاعل و فعل باید از لحاط شمار=مفرد و جمع با هم مطابقت داشته باشند).

اگر یک فاعل مفرد باشد فعل ان هم باید مفرد باشد.و اگر فعلی جمع باشد فعل آن نیز باید جمع باشد.

I accidentally knock my head on the bookshelf/she never talks about god

-یک کلمه ممکن است بین فعل های جمله قرار بگیرد که عبارت فعلی را میسازد

she had recently come out of a prison/her cottage was partially hidden behind some trees

-ممکن است که در بعضی مواقع خاص ،فعل قبل از فاعل قرار گیرد:

1)اگر کلمات اینجا و آنجا در ابتدای جمله قرار بگیرند، فعل قبل از فاعل قرار میگیرد)

Here comes the king(فاعل king بعد از comes آمده است)

جایگاه فعل در اینجا قبل از فاعل است

There was an eagle perched on his right shoulder(فاعلeagle   بعد از فعل  was آمده است (

2)اگر یک عبارت اسمی در ابتدای جمله قرار بگیرد باز هم فعل قبل از فاعل قرار میگرد

Across the mountain and through the narrow valley was a dried-up stream(فاعل stream بعد از فعل was قرار گرفته است)

Waving to passing trains is his hobby(فاعل eagle بعد از فعل is قرار گرفته است.)

-اگر فاعل ومفعول جمله یکسان باشند با جا به جا کردن آنها تفاوتی در معنی جمله ایجاد نمیشود.

The monkey was the one that snatched her bag=the one that snatched her bag was that monkey

حتما بخون  افعال کیفیتی در زبان انگلیسیmodal verbs)

My uncle is the village’s only professional wrestle=the village’s only professional wrestle is my uncle

3)در بعضی از ساختار های سوالی فعل قبل از فاعل قرار میگیرد

Is she ready to go(فاعلshe قبل ازفعل is قرار گرفته است)

Do you want to come along(فاعل you بعد از فعل کمکی do قرار گرفته است.

مقاله قبلی
فعل در زبان انگلیسی چیست؟ what is a verb
مقاله بعدی
افعال کمکی و اصلی در زبان انگلیسی (main verb and auxiliary verb)