فعل در زبان انگلیسی چیست؟ what is a verb

verb (فعل) چیست؟

در آموزش‌های قبلی «کن دو» با اجزاء کلام در زبان انگلیسی آشنا شدیم و به توصیف برخی از آن‌ها پرداختیم. اجزاء کلام به هشت دسته اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، حرف ربط و حرف ندا تقسیم می‌شوند و هر یک نقش مهمی را در جمله ایفا می‌کنند. در این آموزش می‌خواهیم بدانیم فعل در انگلیسی چه معنی می دهد و چگونه می‌توانیم آن را در جمله تشخیص دهیم. همچنین، انواع آن را مورد بررسی خواهیم کرد.

فعل در انگلیسی چیست ؟

مهم‌ترین «جزء کلام» (Parts of Speech) در زبان انگلیسی  فعل است . فعل کلمه‌ای است که عمل یا موقعیتی را تعریف میکند. در واقع این فعل است که  فاعل را توصیف میکند. فعل به بخشی از جمله گفته می‌شود که نشان دهنده کار انجام شده یا یک رویداد یا یک حالت باشد. بدون وجود  فعل، انتقال با مشکل رو به ور می شود و حتی در ساده‌ترین جملات مانند «Mina sings»، فعل وجود دارد. فعل به تنهایی  و بدون وجود فاعل نیز یک جمله محسوب می شود. به طور مثال جملات امری «!sing» و «!drive» که فاعل آن‌ها «you» است.

در آموزش گرامر زبان انگلیسی فعل به عنوان کلمه ای است که دلالت بر انجام کاری میکند و اتفاق افتادن یک عمل را بیان می نماید. به جملات زیر دقت کنید:

He ran away.

او فرار کرد.

She eats chocolate cake on Sundays.

او یکشنبه‌ها کیک شکلاتی می‌خورد.

دسته ای دیگر از فعل ها وجود دارند که وقوع یک عمل را نشان نمیدهند بلکه حالت، احساس، عواطف، مالکیت یا عقیده را بیان میکنند که به آن ها افعال حرکتی گفته می شود.  فعل‌هایی ماندد  «know و «thought» افعال غیر حرکتی  محسوب می شوند.

know your name.

من اسمت را می‌دانم.

Jack thought about it.

«جک» درباره آن فکر کرد.

راه تشخیص فعل در انگلیسی

برای تشخیص فعل در زبان انگلیسی به مقایسه آن با فاعل می پردازیم. فعل معمولا ببعد از اسم یا ضمیر می‌آید که این اسم یا ضمیر نقش فاعل جمله را دارد. مانند نمونه زیر :

Mark eats his dinner quickly.

«مارک» شام خود را تند می‌خورد.

We went to the market.

ما به بازار رفتیم.

You write neatly in your notebook.

شما در دفترتان مرتب می‌نویسید.

They thought about all the prizes in the competition.

آن‌ها به همه جوایز مسابقه فکر کردند.

افعال فیزیکی

در زبان انگلیسی اگر فعل برای توصیف حرکات بدن به کار رود افعال فیزیکی (Physical Verbs)  نامیده می شود. این فعل ها همان افعال حرکتی» (Action Verbs) هستند. به نمونه های زیر دقت کنید:

Let’s run to the park.

بیا تا پارک بدویم.

hear the train coming.

صدای آمدن قطار را می‌شنوم.

Call me when you’re finished with class.

هر موقع کلاست تمام شد، با من تماس بگیر.

افعال ذهنی

در صورتی که فعل برای بیان مانند کشف کردن، فهمیدن، فکر کردن یا برنامه‌ریزی کردن به کار برده شود. به آن افعال ذهنی گفته می شود . در واقع فعل ذهنی به «حالت شناختی» (Cognitive State) اشاره دارد، چند نمونه از افعال ذهنی در زیر آورده شده است.

know the answer.

من پاسخ را می‌دانم.

She recognized me from across the room.

او مرا از آن طرف اتاق شناخت.

حتما بخون  جملات شرطی در زبان انگلیسی

Do you believe everything people tell you?

آیا هر چه مردم بگویند باور می‌کنید؟

انواع فعل در انگلیسی

در این قسمت به تقسیم بندی فعل در زبان انگلیسی می پردازیم.

افعال حالتی

در صورتی که فعل به بیان  به افکار، عواطف، روابط، احساسات و سنجش بپردازد به آن افعال حالتی» (Stative Verbs)  گفته می وشد که نشان دهنده حالت فعل است نه عمل انجام شده.  در جملات زیر نمونه هایی از این فعل آورده شده است.

The doctor disagrees with your analysis.

دکتر با تحلیل‌های شما مخالف است.

(در این جمله، «disagree» فعل است و حالت دکتر را توصیف می‌کند.)

John doubts the doctor’s opinion.

«جان» به نظر پزشک شک دارد.

believe the doctor is right.

من معتقدم که دکتر درست می‌گوید.

She wanted another opinion.

او نظر دیگری می‌خواست.

افعال حرکتی

افعال حرکتی (actin verbs) به افعالی گفته می‌شوند که نشان دهنده انجام کاری چه بصورت فیزیکی و یا ذهنی می باشند. نام دیگر این افعال افعال کنشی می باشد. در جدول زیر تعدادی از افعال حرکتی لیست شده اند.

افعال حرکتی Action Verbs
dancegorun
رقصیدنرفتندویدن
jumpsmileslide
پریدنلبخند زدنسر خوردن
dostandthink
انجام دادنایستادنفکر کردن
writeleavelisten
نوشتنترک کردنگوش دادن

در جملات زیر افعال حرکتی و نحوه کاربرد آن ها بیان شده است.

run faster than David.

من از «دیوید» سریع‌تر می‌دوم.

He does it well.

او آن کار را به خوبی انجام می‌دهد.

She thinks about poetry all day long.

او تمام روز به شعر فکر می‌کند.

افعال متعدی

مهمترین ویژگی افعال متعدی (Transitive Verbs) این است که باید حداقل یک مفعول مستقیم داشته باشند. مفعول مستقیم به معنای شخص یا چیزی است که عمل فعل را دریافت می‌کند.  برای مثال، به مفعول مستقیم، اسم یا ضمیری اشاره می‌کنند که تحت تأثیر فعل قرار گرفته است. البته فعل‌های متعدی علاوه بر مفعول مستقیم، با مفعول غیر مستقیم نیز می‌آیند. در جمله‌ای که فعل متعدی دارد، شخص یا چیزی، دریافت‌کننده عمل فعل است.

در جدول زیر چند نمونه از افعال متعدی بیان شده است.

افعال متعدی Transitive Verbs
respectlove
احترام گذاشتندوست داشتن
maintaintolerate
نگه داشتن؛ حفظ کردنتحمل کردن
discussbelieve
بحث کردنباور داشتن؛ اعتقاد داشتن

در جملات زیر مثال هایی از کاربرد افعال متعدی بیان شده است.

Gary ate the cookies.

«گری» کلوچه‌ها را خورد.

(فعل متعدی در این جمله «ate» و فاعل «Gary» است، زیرا «گری» کاری را انجام داده و «cookies» مفعول مستقیم است.)

He kicked John.

او لگدی به «جان» زد.

John punches him.

«جان» به او مشت زد.

They sold the tickets.

آن‌ها بلیت‌ها را فروختند.

They sell him the tickets.

آن‌ها بلیت‌ها را به او می‌فروشند.

(در این مثال، فعل «sell» متعدی است و دو مفعول مستقیم و غیر مستقیم دارد. «tickets» مفعول مستقیم و «him» مفعول غیر مستقیم است.)

Mary baked her mother a pie.

«ماری» برای مادرش پای درست کرد.

(در این جمله، فعل متعدی «baked» است و «pie» مفعول مستقیم و «her mother» مفعول غیر مستقیم است.)

افعال لازم

افعال لازم (Intransitive Verbs) افعالی هستند که نیازی به مفعول ندارند و معنای جمله بدون مفعول کامل است.  این افعال حرکتی به شمار می روند و اعمالی را که قابل انجام باشد را بیان میکنند. مانند جملات زیر

حتما بخون  فعل Ought to/used to در زبان انگلیسی
افعال لازم Intransitive Verbs
coughwalk
سرفه کردنراه رفتن
arrivelaugh
رسیدنخندیدن
runplay
دویدنبازی کردن

در جملات زیر افعال لازم و نحوه به کاربردن آن ها در جمله مشخص شده است.

We traveled to London.

ما به لندن مسافرت کردیم.

(در این جمله، فعل «travel» لازم است و فاعل جمله «we» است. اما «to London» مفعول مستقیم جمله به حساب نمی‌آید، زیرا دریافت‌کننده عمل فعل نیست.)

sneeze in the mornings.

صبح‌ها عطسه می‌کنم.

He arrived with moments to spare.

او با چند لحظه‌ای فرصت برای استراحت کردن رسید.

Kathryn sat away from the others.

«کاترین» دور از دیگران نشست.

John eats before leaving for school.

«جان» قبل از رفتن به مدرسه غذا می‌خورد.

نکته: فعل «eats» هم می‌تواند به عنوان فعل لازم و هم  به عنوان فعل متعدی به کار می ورد. در صورتی که  مفعول مستقیم وجود داشته باشد، فعل متعدی است و در صورتی که نباشد مثل جمله بالا فعل لازم  می باشد.

برای بررسی بیشتر به جمله زیر نیز دقت کنید:

John eats the cookies before leaving for school.

«جان» قبل از رفتن به مدرسه، کلوچه‌ها را می‌خورد.

افعال ربطی

«افعال ربطی» (Linking Verbs)  افعالی هستند که برای برقراری ارتباط در جمله کاربرد دارند و بین فاعل جمله  و «متمم فاعلی» (Subject Complement)  ارتباط برقرار میکنند. متمم فاعلی فاعل یا جمله واره را توصیف می‌کند.  همانند افعال لازم، افعال ربطی نیز  مفعول مستقیم نمی‌گیرند.

تعدادی از افعال ربطی در جدول زیر لیست شده اند.

توجه: افعالی که در جدول  امده اند در صورتی که فعل ربطی باشند، معنی فارسی آن‌ها به شکل که در جدول امداست؛ می شود. در غیر این صورت، ممکن است معانی دیگری بگیرند. به طور مثال، فعل «grow» در حالت غیر ربطی به معنی «رشد کردن» است، اما در حالت غیر ربطی به معنی «شدن» است.

افعال ربطی Linking Verbs
feelappearbe
حس کردنبه نظر رسیدنبودن
growgetbecome
شدنشدنشدن
tastelookseem
چشیدنبه نظر رسیدنبه نظر رسیدن

در جملات زیر نیز کاربرد افعال ربطی مشخص شده است.

Mike is a great dancer.

«مایک» رقصنده‌ای عالی است.

That gold watch looks expensive.

آن ساعت طلا به نظر خیلی گران است.

Suddenly, the mall got really crowded.

ناگهان، مرکز خرید واقعاً شلوغ شد.

افعال کمکی

افعال کمکی (auxiliary verbs) در زبان انگلیسی، افعالی هستند که برای سوالی کردن، منفی کردن، ساختن زمان های خاص و حالت مجهول به جمله اضافه می شوند. این افعال عبارتند از be، do، have، will. هر یک از این افعال ممکن است شکل ساده یا گذشته داشته باشند که کاربردی مختص به خود دارد.

چند نمونه از افعال کمکی در مثال های زیر بیان شده است.

He is playing soccer.

او در حال فوتبال بازی کردن است.

have had this car since last April.

من از آوریل گذشته این ماشین را داشته‌ام.

Does she do her homework every day.

آیا او تکالیفش را هر روز انجام می‌دهد؟

افعال وجهی

فعال وجهی(Modal Verbs) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به فعل اصلی کمک می کنند و برای بیان توانایی‌ها، اجازه، تقاضاها، پیشنهادها، توصیه‌‌ها و … استفاده می‌شوند به این افعال، افعال ناقص نیز گفته می شود. این افعال همیشه به شکل ساده می آیند و در زمان های مختلف s,es, یا do و does نمی گیرند.

تعدادی از افعال کمکی وجهی عبارت است از:

  • can
  • must
  • may
  • should
  • would
حتما بخون  فعل May/might در زبان انگلیسی

چند نمونه از این افعال در جملات زیر مشخص است.

should go home.

باید به خانه بروم.

You must not delay.

تو نباید تأخیر داشته باشی.

Sally would not recommend the sushi.

«سالی» سوشی را پیشنهاد نمی‌کند.

David may be late.

«دیوید» ممکن است دیر کند.

افعال عبارتی

فعل‌عبارتی ( Phrasal Verb)  فعل چند کلمه‌ای است که از فعل اصلی و حداقل یک حرف اضافه یا لفظی دیگر تشکیل شده‌است که معنی فعل را از فعل اصلی تغییر می‌دهد.

به عنوان مثال، فعل «make» به معنای «درست کردن» است، اما در صورتی که «make up»  نوشته شود، به معنای «جبران کردن» است. بنابراین، افعال عبارتی، معنای کاملاً متفاوتی به جمله می‌دهند و معمولاً از ترکیب فعل و قید یا حرف اضافه ساخته شده‌اند. در جملات زیر چند مثال از کاربرد افعال عبارتی آورده شده است.

Mary looked forward to her high school reunion.

«ماری» منتظر دیدار مجدد دوستان دبیرستانش بود.

He brought up the same points again and again.

او بارها و بارها همین نکات را مطرح کرد.

Leroy handed in the wallet to the police.

«لروی» کیف پول را به پلیس تحویل داد.

make up stories all the time.

من دائم از خودم داستان می‌سازم.

She pointed out Donald’s mistake.

او به اشتباه «دونالد» اشاره کرد.

افعال بی قاعده در انگلیسی

«افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs) به عنوان افعال قوی شناخته می شوند زیرا نوشتن حالت گذشته ساده افعال و حالت سوم  آنها دقیقاً یکسان است.  و از قانون خاضی برای نوشتن حال و آینده و گذشته پیروی نمی کنند. تعدادی از پر کاربرد ترین این افعال در جدل زیر لیست شده است.

شکل سوم فعلشکل گذشته فعلشکل ساده فعل
broughtbroughtbring
boughtboughtbuy
caughtcaughtcatch
comecamecome
feltfeltfeel
gotgotget
hadhadhave
lostlostlose
mademademake
saidsaidsay
foundfoundfind
keptkeptkeep
thoughtthoughtthink
leftleftleave
wonwonwin

برای دانلود فهرست افعال بی‌قاعده در انگلیسی، می‌توانید به لینکی که در ادامه آمده مراجعه کنید. لغات ستاره‌دار در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به صورت افعال باقاعده نوشته شوند.

افعال با قاعده

افعال باقاعده، همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، برای تبدیل شدن به زمان گذشته از قانون و قاعده مشخصی پیروی می‌کنند. برای مثال پسوند «s-» یا «ed-» می‌گیرند.  به همین  دلیل افعال باقاعده نامیده می شوند. چند مورد از افعال باقاعده در جملات زیر آروده شده است.

Rehana plays cricket.

«ریحانا» کریکت بازی می‌کند.

Tam called out my name.

«تم» اسم مرا صدا زد.

You really walked all the way back?

واقعاً همه راه را پیاده برگشتی؟

اسم مصدر در انگلیسی

در تقسیم‌بندی فعل، در بعضی کتاب‌ها یا مقالات، اسم مصدر (Gerund) و مصدر با to را جزو فعل در نظر می‌گیرند، اما با این که از فعل تشکیل شده‌اند، اسم به شمار می‌روند و به همین خاطر در این مطلب در دسته‌بندی انواع فعل آن‌ها را توضیح نمی‌دهیم و صرفاً به چند مثال زیر اکتفا می‌کنیم.

مثال اسم مصدر

Smoking is injurious to health.

سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است.

Walking is good for health.

پیاده‌روی برای سلامتی مفید است.

I love swimming.

من شنا کردن را خیلی دوست دارم.

مثال مصدر با to

I wanted to help you out.

می خواستم به شما کمک کنم.

Are you trying to go there?

می خواهی به آنجا بروی؟

I just love to eat out with my new friend.

من فقط دوست دارم با دوست جدیدم بیرون غذا بخورم.

جمع‌بندی

فعل مهم‌ترین عضو جمله است. در این آموزش، به تعریف فعل انگلیسی پرداختیم . سپس درباره انواع فعل ها در انگلیسی صحبت نمودیم. به‌طور خلاصه، انواع فعل در انگلیسی در جدول زیر بیان شده است.

انواع فعل در انگلیسی Verbs in English
افعال کمکی Auxiliary Verbsافعال حالتی Stative Verbs
افعال وجهی Modal Verbsافعال حرکتی Action Verbs
افعال عبارتی Phrasal verbsافعال لازم Intransitive Verbs
افعال بی‌قاعده Irregular Verbsافعال متعدی Transitive Verbs
افعال باقاعده Regular Verbsافعال ربطی Linking Verbs
مقاله قبلی
فعل های عبارتی قابل جداسازی و غیر قابل جداسازی در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
جایگاه فعل در زبان انگلیسی: Position of verbs