1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. حروف اضافه در زبان انگلیسی
 4. حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی (prepositions of time)

حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی (prepositions of time)

حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی (prepositions of time)

حروف اضافه زمان نشان دهندذه زمان،تاریخ و یا دوره زمیانی هستند که چیزی اتفاق افتاده است. برخی از حروف اضافه که برای این منظور استفاده میشوند شامل:

Around(حدود،حوالی)/at(در)/by(قبل از)/during(در طول)/from(از)/in(در)/on(در)/since(از)/

Throughout(درتمام طول)/until(تا).

حروف اضافه زمانی که برای اشاره به زمان خاصی استفاده میشوند:

 • Our grandparents usually have a catnap at the same time around noon.(پدربزرگ ومادریزرگ ما معمولا همزمان حوالی ظهر یک خواب کوتاه دارند)
 • I had a big argument with my sister at lunchtime.(من در ساعت ناهار دعوای سنگینی با خواهرم داشتم)
 • The funeral should be over by five o’clock.(مراسم خاکسپاری باید قبل از ساعت پنج تمام شود)

The boss is always sleepy on Monday mornings.(رئیس همیشه در صبحهای دوشنبه خوابالود است)

حروف اضافه زمانی که برای نشان دادن مدت زمان انجام یک اتفاق استفاده میشوند:

 • I had a couple of terrifying nightmares during the night.(من در طول شب چند  کابوس ترسناک دیدم)
 • She swears never to talk to me again from tomorrow.(او قسم خورد که  از فردا دیگر با من صحبت نخواهی کرد)
 • His wife has been missing since last Sunday.(همسرش از یکشنبه گذشته گم شده است)
 • He slept throughout the lecture.(او در طول کنفرانس خوابید)
 • They said I was breastfed until the age of three.(آنها گفتند که من تا سن سه سالگی ازشیر مادر تغذیه کردم)

حروف اضافه زمانی که برای نشان دادن زمان خاصی در رابطه با دیگر زمانها استفاده میشوند:

 • ) I start to wonder whether I will be in Heaven or Hell after death.(من کنجکاوم که آیا بعد از مرگ در بشت خوام بود یا جهنم؟)
 • I usually need to drink water before having my breakfast.(من معمولا نیازبه نوشیدن آب قبل از صبحانه خوردن دارم)
حتما بخون  حروف اضافه در زبان انگلیسی بعد یا قبل از اجزای جمله (جایگاه)
مقاله بعدی
حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی
فهرست