کلمات یکسان در زبان انگلیسی به عنوان قید و حرف

کلمات یکسان زبان انگلیسی به عنوان قید و حرف اضافه

خیلی از کلماتی که به عنوان حروف اضافه استفاده میشوند به دیگر اجزای جمله مانند قید، صفت ، حرف ربط ،اسم و یا فعل نیز تعلق دارند.

برای مثال حروف اضافه (behind/like/underneath) اسم هم هستند.

حروف اضافه(like/out/till) به عنوان فعل هم عمل میکنند.

بیشتر حروف اضافه قید نیز هستند.

تشخیص حروف اضافه از قید در زبان انگلیسی

برای تشخیص دادن باید به خاطر داشته باشیم که بعد از حروف اضافه اسم و یا ضمیر قرار میگیرد که این اسم یا ضمیر مفعول حرف اضافه است . اما قیدها مفعول نمیگیرند.

کلماتی که درجدول  زیر نشان داده شده است هم میتوانند به عنوان حرف اضافه استفاده شوند و هم قید.

نکته:بعضی از از این کلمات به دیگر اجزای جمله مانند صفت و یا فعل نیز تعلق دارند.

tobelowaboard
underbeneathacross
underneathbetweenalong
withinbeyondalongside
withoutbyaround
 outastride
 throughoutbehind
 • A spider crawls across the dining table. (یک عنکبوت در سراسر میز نهار خوری خزید-حرف اضافه/ترکیب اسمی dining room  بعد از کلمه across قرار گرفته و مفعول این  کلمه است در نتیجه این کلمه حرف اضافه است.)
 • This river has no bridge, we have to swim across. (این رودخانه پلی ندارد،ما باید در عرض آن شنا کنیم-قید/کلمه across  بلافاصله بعد از فعل قرار گرفته است و برای تعدیل فعل به کار رفته است و مفعولی هم نگرفته است در نتیجه قید است) 
 • The family aboard the train panicked when the grandfather was nowhere to be seen. (وقتی که پدریزرگ هیچ جا دیده نشد خانواده در داخل قطار وحشت کردند-حرف اضافه)
 • The helicopter crashed, seriously injuring the pilot and wife aboard. (هلی کوپتر سقوط  کرد ،خلبان و همسرش به شدت مجروح شدند-قید)
 • We watched small crabs scuttling in a sideway motion along the beach. (ما خرچنگهای کوچک را که در طول ساحل حرکت میکردند مشاهده کردیم-حرف اضافه) 
 • She brought her seven children along when she went to the market.(اووقتی که به بازار رفت هفت  بچه اش را همراه خودش آورد-قید)
 • o         
 • The railway runs alongside the highway. (راه آهن در امتداد بزرگراه ادامه دارد-حرف اضافه)
 • We wondered what the driver wanted when his car came alongside. (ما تعجب کردیم که راننده چه میخواهد وقتی ماشینش به کنار آمد-قید)
 • We can’t find a library around here. (نمیتوانیم یک کتابخانه در حوالی اینجا پیدا کنیم-حرف اضافه)
 • If we’re not lost, why do you keep driving around in circles without getting anywhere? (اگرماگم نشده ایم پس چرا مدام دور چهار راه رانندگی میکنید بدون اینکه به جایی برسیم؟-قید) 
 • If you walk in the dark and hear footsteps following you, will you be too terrified to look behind you? (اگر شما در تاریکی قدم بزنید و صدای گامهایی را بشنوید که شما را تعقیب میکنند آیا میترسید که پشت سرتان را نگاه کنید؟-حرف اضافه)  
 • The woman walks along in the park with five puppies following behind. (زن در حالی که از پشت پنج توله سگ را دنبال میکند در پارک قدم میزند-قید)
 • He’s always wearing a pair of red shorts that reaches below his knees. (او همیشه یک شلوارک قرمز میپوشد که تا زیر زانومیرسد-حرف اضافه) 
 • Two beads of sweat trickled down his cheek and drip to the floor below. (دودانه عرق از چانه اش فروریخت و به کف زمین چکه کرد-قید)
 • They saw a big strange-looking creature beneath the surface of the water. (آنها یک موجود بزرگ عجیب را در زیر سطح آب مشاهده کردند-حرف اضافه)  
 • Chased by dogs, he climbed a tree and looked at the dogs barking beneath. (با تعقیب سگها او از درخت بالا رفت و به سگاهایی که  پایین پارس میگردند نگاه کرد-قید)
 •    
 • It took a full three minutes for all the bats to fly out of the cave. (سه دقیقه کامل طول کشید تا خفاشها بیرون از غار پرواز کنند-حرف اضافه)
 • In the fight, he knocked his younger brother’s tooth out. (در درگیری او دندان برادر کوچکترش را بیرون آورد-قید)
 • Throughout her life, she had a phobia about flying. (در طول زندگی اش ،ترس از پرواز داشت-حرف اضافه)
 • The parents argued endlessly about money, but the children remained silent throughout.(والدین به صورت بی وقفه درمورد پول دعوا کردند، اما بچه ها کاملا ساکت ماندند-قید)
 • He made some insults about my new haircut and later said he didn’t mean to.(او  به مدل موی جدید من توهین کرد اما بعدا گفت که چنین  قصدی نداشت-حرف اضافه)
 • Every one of us gathered round his bed waiting for him to come to (= to become conscious) (هر یک از ما دور تخت او جمع شده ومنتطر به هوش آمدن او هستیم-قید)
 • The police found the burglar had hidden a lot of the loot under his bed. (پلیس فهمید که سارق مقدار زیادی از  غنائم را زیر تخت پنهان کرده بود-حرف اضافه) 
 • We napped under that shady tree for about an hour. (ما حدود یک ساعت زیر سایه آن درخت چرت زدیم-قید)
 • Your dog is sleeping underneath my car. (سگ شما زیر ماشین من خوابیده است-حرف اضافه)  
 • His left eye was swollen with a bruise underneath. (چشم چپش متورم شده بود با یک کبودی زیرش –قید)
 • He could not live within his means and had to make excessive use of his credit cards. (او نمیتوانست با این درآمد زندگی کند و مجبور شد  که بیش از حد از کارتهای اعتباری اش استفاده کد-حرف اضافه)
 • One week after the big argument with him, she was still angry within. (بعد از گذشت یک هفته از دعوا او هنوز از درون عصبانی بود-قید)
 • She bought a pet puppy without a tail. (او یک توله سگ بدون دم خرید-حرف اضافه)
 • We long for a holiday but there isn’t much money left, so we’ll have to manage without. (ما آرزو میکنیم که یک تعطیلی داشته باشیم اما پول زیادی باقی نمانده بنابراین باید بدون آن مدیریت کنیم-قید)
حتما بخون  حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی (prepositions of time)
مقاله قبلی
حروف اضافه ساده و ترکیبی در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
کلمات یکسان در زبان انگلیسی به عنوان حرف اضافه و دیگر اجزای جمله