شکل جملات پرسشی

برای ساختن جملات سوالی اغلب فعل را قبل از فاعل قرار میدهیم که به این کار وارونه سازی(inversion)گفته میشود.

وارونه سازی، برای ساختن جملات پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی اغلب  فعل را قبل از فاعل قرار میدهیم که به این کار وارونه سازی(inversion)گفته میشود.

این حالت برای جمله های با فعل be(they are wanting) ،جمله های دارای افعال کمکی(she has finished) و جمله های دارای افعال کمکی(I can help) درست است.

مثال:

جمله پرسشیجمله مثبت
Am I late?  من دیر کردم؟I am late. من دیر کردم.
Can I help?  میتوانم کمک کنم؟I can help. من میتوانم کمک کنم.
Is she sleeping?  او خوابیده است؟She is sleeping. او خوابیده است.
Have we met before? ما قبلا دیده ایم؟We have met before. ما قبلا دیده ایم.

جایگاه کلمات پرسشی در جمله

اگر کلمات پرسشی در سوال وجود داشته باشد،این کلمات قبل از فعل(یعنی در ابتدای جمله) قرار میگیرند.

سوال با کلمات پرسشیسوال
Why are you late? چرا دیر کردی؟Are you late?  دیر کردی؟
When was she there? کی او آنجا بود؟Was she there? او آنجا بود؟
How can I help? چطور میتوانم کمک کنم؟Can I help? میتوانم کمک کنم؟
Where have we met before? کجا ما قبلا دیده ایم؟Have we met before? ما قبلا دیده ایم؟
جملات پرسشی در گذشته و آینده چطوری ساخته میشود؟

حالت سوالی در حال ساده و گذشته ساده

افعال کمکی ای که با شکل سوالی  حال ساده استفاده میشوند do/does هستند.

جمله سوالی با کلمات پرسشیجمله سوالیجمله مثبت
Where do you work? کجا کار میکنی؟Do you work at home? تو در خانه کار میکنی؟You work at home. تو در خانه کار میکنی.
How much does it cost? چقدر قیمت دارد؟Does it cost 10$? آن ده دلار قیمت دارد؟It costs 10$. آن ده دلار قیمت دارد.

جملات پرسشی گذشته ساده

در شکل سوالی گذشته ساده از فعل کمکی  did استفاده میکنیم.

حتما بخون  جمله مجهول در زبان انگلیسی (passive sentence )
جمله سوالی با کلمات پرسشیجمله سوالیجمله مثبت
Where did she go? او کجا رفت؟Did she go home? او به خانه رفت؟She went home. او به خانه رفت.
Where did they go? آنها کجا رفتند؟Did they go to the cinema? آنها به سینما رفتند؟They went to the cinema. آنها به سینما رفتند.

جملات پرسشی در مورد فاعل

این گونه جملات با کلمات پرسشی what/who شروع میشوند. در این گونه پرسش ها وارونه سازی فعل و فاعل اتفاق نمی افتد.

Who broke the window?چه کسی پنجره را شکست؟


Who is knocking on the door?چه کسی در میزند؟

مقاله قبلی
جمله مجهول در زبان انگلیسی (passive sentence )