1. خانه
  2. جمله ها در زبان انگلیسی
  3. جمله مجهول در زبان انگلیسی (passive sentence )

جمله مجهول در زبان انگلیسی (passive sentence )

وجه معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

یک جمله را میتوان به دو صورت نوشت تا نشان دهد که آیا فاعل عمل را انجام داده است(معلوم) و یا عمل را دریافت کرده است(مجهول). بیشتر جملات در وجه معلوم نوشته میشوند. در این درس با جمله مجهول اشنا میشویم.

برای نوشتن جمله مجهول :

 از فعل to be و  یک فعل اصلی که وجه وصفی مجهول  و یا قسمت سوم  فعل اصلی است و همچنین از حرف اضافه by استفاده میکنیم. زمان جمله مجهولی که مینویسیم باید با زمان جمله معلوم مطابقت داشته باشد.برای مثال اگر زمان جمله معلوم حال ساده باشد زمان جمله مجهول نیز باید حال ساده باشد.

مثال:

Active sentence: The snake has swallowed a rodent. 

جمله مجهول

جمله معلوم: مار یک موش را قورت داده است.

Passive sentence: A rodent has been swallowed by the snake. ف

جمله مجهول: یک موش توسط مار قورت داده شده است.

·         (has been حالت کامل فعل be  است.swallowed وجه وصفی مجهول و یا قسمت سوم فعل swallow است. در انتهای جمله از حرف اضافه by استفاده شده تا نشان دهد که موش توسط چه چیزی خورده شده ،اگر در انتهای جمله آن را ذکر نکنیم کسی نمیداند که چه چیزی موش را خورده است.)

 

Active sentence: The mosquitoes are biting me tonight. 

جمله معلوم: پشه ها امشب مرا نیش میزنند.

Passive sentence: I am being bitten by mosquitoes tonight. 

جمله مجهول: من امشب توسط پشه ها نیش زده میشوم.

·         (am being حالت حال استمراری فعل be  است. Bitten قسمت سوم فعل bite است)

جمله مجهول بدون by

وقتی که شخص و یا فاعلی که کار را انجام داده است مشخص باشد از by  استفاده نمیکنیم.

حتما بخون  sentences در زبان انگلیسی چیستند؟

مثال:

Active: I left the groceries in the boot of my car. 

جمله معلوم: من خریدهایم را در صندوق عقب ماشین گذاشتم.

Passive: The groceries were left in the boot of my car. 

جمله مجهول: خریدهایم در صندوق عقب ماشینم گذاشته شدند.

o        (مطمئنا راننده اتومبیل شخصی است که خریدها را در صندوق عقب گذاشته است.)

 

Active: They smuggled immigrants across the border. 

جمله معلوم: آتها مهاجرین را از مرز ب طور غیر قانونی عبور میدادند.

Passive: The immigrants were smuggled across the border. 

جمله مجهول: مهاجرین از مرز به طور غیر قانونی عبور داده میشدند.

 

o        (در این مثال مشخص است که این کار توسط قاچاقچی ها انجام شده است. اگر این کار توسط یک فرد خاص انجام شده باشد باید ذکر شود)

فعل مجهول در افعال متعدی

فقط افعالی که مفعول به خود میگیرند(افعال متعدی) ،میتوانند به صورت مجهول به کار نمیروند.درجملات زیر مثالهایی از جملات معلوم مشاهده میکنیم.این افعال لازم هستند( یعنی مفعول به خود نمیگیرند) و تبدیل آنها به جملات مجهول غیر ممکن است.

در جملات زیر افعال لازم هستند (نمیتوانیم این جملات را به مجهول تبدیل کنیم)

He ran away.(او فرار کرد)

The sun shines brightly.(خورشید به طور درخشانی میدرخشد.)

The boss feels tired today.(رئیس امروز احساس خستگی میکند)

استفاده از with در جمله مجهول زبان انگلیسی

میتوانیم در جملات مجهول by را حذف کینم و به جای آن از with استفاده کنیم. برای اینکه نشان بدهیم از چه چیزی برای انجام  کاری استفاده شده است.

Active: She cut the paper with a pair of scissors. 

حتما بخون  شکل جملات پرسشی

جمله معلوم: او کاغذ را با یک قیچی برش داد.

Passive: The paper was cut (by her) with a pair of scissors. 

جمله مجهول: کاغذ (توسط او) با یک قیچی برش داده شد.

Active: He beat another prisoner with a metal bar. 

جمله معلوم: او زندانی دیگر را با یک میله فلزی زد.

Passive: The prisoner was beaten with a metal . 

جمله مجهول: زندانی دیگر با یک میله فلزی زده شد.

افعال مرکب در جملات مجهول

همه افعال مرکب نمیتوانند در جملات مجهول استفاده شوند اما بسیاری از آنها میتوانند.

 در مثالهای زری دو فعل مرکب مشاهده میکنیم.

Knock down(به زمین زدن/تخریب کردن)

Look down on(با دیده تحقیر نگاه کردن)

Active: They knocked down the front wall for some renovation work.

جمله معلوم:  آنها دیوار جلو را برای بعضی کارهای بازسازی تخریب کردند.

Passive: The front wall was knocked down for some renovation work. 

جمله مجهول: دیوار جلویی برای بعضی کارهای بازسازی تخریب شد.

Active: He feels his family looks down on him because he has little formal education.

جمله معلوم: او احساس میکند خانواده اش به دلیل اینکه تحصیلات رسمی کمی دارد با دیده تحقیر به او نگاه میکند.

Passive: He feels he is being looked down on by his family because he has little formal education.

جمله مجهول: او احساس میکند به دلیل اینکه تحصیلات رسمی کمی  دارد توسط خانواده اش به او با دیده تحقیر نگاه میشود.

مقاله قبلی
sentence انواع جمله در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
شکل جملات پرسشی
فهرست