درس 6 زبان انگلیسی مقدماتی او خوشحال است (احساسات) + مکالمه

درس 6 زبان انگلیسی مقدماتی (او خوشحال است (احساسات)) + مکالمه

In the name of God

درس 6 زبان انگلیسی مقدماتی او خوشحال است( احساسات)+ مکالمه

Hi guys, I`m Fataneh.

سلام بچه هامن فتانه ام.

اینبار قراره راجع به احساسات و حالمون صحبت کنیم.

راستی احساسات مثل چی؟

مثل خوشحالی, ناراحتی, نگرانی

خب متوجه شدید اساسات به چی میگن؟

افرین.

خب بریم با همدیگه شروع کنیم.

Let`s go.

این دختر خانمه چطوره؟

خوشحاله.

Happy, happy, happy

خب شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Happy.

این اقا پسر حالش چطوره؟

ناراحته

Sad, sad, sad

خب حالا شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Sad.

خب اماده اید بریم سراغ ادامه ی درس؟

Let`s go.

حال این دختر خانم چطوره؟

گرسنه هست.

Hungry, hungry, hungry

خب شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Hungry.

این اقا پسر حالش چطوره؟

تشنه هست.

Thirsty, thirsty, thirsty

خب شما تکرار کنید. افرین.

اینم از شکل نوشتن کلمه ی Thirsty.

این اقا پسر حالش چطوره؟

گرمشه.

Hot, hot, hot

خب شما تکرار کنید. افرین.

اینم ازشکل نوشتن کلمه ی Hot.

این اقا پسر حالش چطوره؟

سردشه.

Cold, cold, cold

خب شما تکرار کنید. افرین.

اینم ازشکل نوشتن کلمه ی Cold.

خب حالا من حال این دوستامون و از شما میپرسم اما اول خودم جواب میدم کهخوب یاد بگیرید. بعد دوباره میپرسم اینبار شما جواب بدید.

Ok, let`s go.

How`s she?

این دختر خانم حالش چطوره؟

She`s happy.

این دختر خانم خوشحاله.

How`s he?

این اقا پسر حالش چطوره؟

He`s thirsty.

این اقا پسر تشنه است.

خب حالا من دوباره ازشما میپرسم این بار شما جواب بدید. اوکی؟

حتما بخون  درس 4 زبان انگلیسی مقدماتی آیا این یک هواپیما است؟ (اسباب بازی ها) + مکالمه

How`s she?

افرین.

How`s he?

افرین.

خب بریم سراغ دو تا دوست بعدی مون.

How`s he?

این اقا پسر حالش چطوره؟

He`s cold.

این اقا پسر سردشه.

How`s she?

این دختر خانم حالش چطوره؟

She`s hungry.

این دختر خانم گشنه شهست.

خب حالا من از شما میپرسم ما جواب بدید.

How`s he?

افرین.

How`s she?

افرین.

Great.

خب از عدد 1تا 10 باهمدیگه یاد گرفتیم.

یک دور با همدیگه میشماریم…

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

خب دوست دارین بریم اسم دو تا عدد بعدی و ازشون بپرسیم؟

Ok, let`s go.

What`s your name?

Eleven

What`s your name?

Twelve

11,12

اینم از شکل نوشتن عدد Eleven.

اینم از شکل نوشتن عدد Twelve.

خب حالا شما بشمارین…

Great.

Conversation

Look!

She`s happy, Billy.

Happy, happy. I`m happy.

Good hhaaa.

Look he`s sad.

Sad, sad. I`m sad.

Poor Billy.

Look she`s hungry.

Hungry, hungry. I`m hungry.

No Billy, come here. Sorry!

مقاله قبلی
درس 5 زبان انگلیسی مقدماتی این مامان من است (خانواده) + مکالمه
مقاله بعدی
درس 7 زبان انگلیسی مقدماتی آنها خرس هستند ( حیوانات باغ وحش) + مکالمه