1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. صفات در زبان انگلیسی
  4. انواع صفات در زبان انگلیسی ( types of adjectives)

انواع صفات در زبان انگلیسی ( types of adjectives)

types of adjectives

انواع صفات در زبان انگلیسی

انواع صفات مختلفی از جمله:

صفات وصفی

صفات شمارشی

صفات اشاره

صفات ملکی

وجود دارند که از بین آنها صفات وصفی از بقیه مهم تر هستند.

در این درس با انواع صفات اشنا میشویم.

صفات وصفی:

PPT - Descriptive adjectives PowerPoint Presentation, free download -  ID:4525472
از بین صفت های مختلف صفت های وصفی مثل(بی دقت،سیاه،انگلیسی،سیاه،بزرگ،مدیترانه ای،چاق) نسبت به بقیه بیشتر هستند.

از بین صفت های مختلف صفت های وصفی مثل(بی دقت،سیاه،انگلیسی،سیاه،بزرگ،مدیترانه ای،چاق) نسبت به بقیه بیشتر هستند.

این صفات توصیف کننده ی یک عمل(hard work=کار سخت)و یا یک حالت که بعد از فعل ربطی قرار میگیرد(feel tired=احساس خستگی)و

یا کیفیت وچگونگی( sad story=داستان غم انگیز) هستند.

به عبارت دیگر این صفات توصیف کننده یک اسم هستند که یک عمل ،حالت و یا کیفیت و چگونگی(بی دقت/خطرناک/ناراحت/سیاه/سفید/بزرگ/سه گوشه/انگلیسی/مدیترانه ای) است.

مثال:

Dangerous chemical(مواد شیمایی خطرناک)

Green vegetables(سبزیجات تازه)

A square box(جعبه چهارگوش)

A big nose(بینی بزرگ)

A tall tree( درخت بلند)

A cold morning(صبح سرد)

A powerful motorbike(موتورسیکلت قوی)

English language(زبان انگلیسی)

Mediterranean countries(کشور های مدیترانه ای)

صفات شمارشی در زبان انگلیسی:

number.
صفات شمارشی

این صفات به ما تعداد(haw many) و یا مقدار(how much) یک اسم را به ما میگویند.(اما تعداد و یا مقدار دقیق را به ما نمیگویند)

We don’t have enough milk(شیر به اندازه کافی نداریم)

They bought a few sandwiches(آنها مقدار کمی ساندویچ خریدند)

There is only one little book on the bookshelf(تعداد کمی کتاب داخل  قفسه هست)

There are some birds in hat tree(تعدادی پرنده روی آن درخت هست)

Why does centipede has many legs?(چرا هزارپا ،پاهای زیادی دارد؟)

صفات اشاره در زبان انگلیسی:

صفات اشاره
صفات اشاره

این صفات قبل از اسم قرار میگیرند تا به طور خاص به آن اسم اشاره کنند.this house is mine(که  اشاره یه یک خانه ی مشخص دارد.

حتما بخون  صفات ملکی در زبان انگلیسی Possessive determiners

صفات اشاره شامل(this/that=این وآن) که برای اسامی مفرد به کار میروند.

This/that computer(یک کامپیوتر=مفرد)

و these/those=اینها وآنها که برای اسامی جمع به کار میروند.

These/those ants=که در اینجا مورچه ها بیشتر از یکی (جمع) هستند.

از this/these  برای اشاره به نزدیک و از  that/those برای اشاره به دور استفاده میکنیم.

This dog has no tail(این سگ دم ندارد)

That piece of the jigsaw is still missing(آن قطعه ی پازل هنوز ناپیداست)

These slippers are worn indoors(اینها کفشهای راحتی  هستند داخل خانه پوشیده شده اند)

Those smelly socks are not mine(آنها جوراب های بدبویی هستند که مال من نیستند)

صفت های اشاره ی دیگری نیز وجود دارند که بیش از یک کلمه هستند شامل

(the forme=قبلی/ the latter=دومی/ the

 one=یکی/the other=دیگر)

We will move to a new house in the latter half of the year(ما در نیمه ی دوم سال  به خانه ی جدید جا به جا خواهیم شد)

On the one hand he wants to starts his own business, but on the other hand he likes his well-paid job managing a business at present( از یک طرف او میخواهد که  کار خودش را شروع کند و از طرف دیگر شغل مدیریتی با حقوق خوبش را دوست دارد)

نکته:صفات اشاره نباید با ضمایر اشاره اشتباه شوند.یک نشانه این است که ضمایر اشاره قبل از اسم قرار نمیگیرند بلکه آنها در جمله به جای اسم قرار میگیرند.

صفات مالکیت در زبان انگلیسی:

صفات ملکی که ضمایر ملکی نیز نامیده میشوند برای نشان دادن مالکیت یک  اسم توسط یک شخص یا یک چیز به کار میرند.صفات ملکی با ضمایر ملکی یکسان هستند

صفات ملکی که ضمایر ملکی نیز نامیده میشوند برای نشان دادن مالکیت یک  اسم توسط یک شخص یا یک چیز به کار میرند.صفات ملکی با ضمایر ملکی یکسان هستند. در جدول زیر لیست صفات ملکی را مشاهده میکنیم:

حتما بخون  صفت و قید به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی
                               جمع                                مفرد
Our(مال ما)My(مال من)
Your(مال شما)Your(مال تو)
Their(مال آنها)His(مال او/مذکر)
 Her(مال او/مونث)
 Its(مال آن)

I spent my time with my mother(من وقتم را با مادرم گذراندم)

This must be your missing pencil(این باید مداد گم شده ات باشد)

His arms have a few tattoos(بازوهایش تعدادی تتو دارند)Our grandmothers were classmates(مادربزرگ هایمان هم کلاسی بودند

مقاله قبلی
صفات در زبان انگلیسی ( Adjective ) چه هستند؟ و انواع آن
مقاله بعدی
صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی( comparative adjectives)
فهرست