1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. صفات در زبان انگلیسی
  4. صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی( comparative adjectives)

صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی( comparative adjectives)

صفات مقایسه ای

صفات مقایسه ای در زبان انگلیسی

در این درس با صفات مقایسه ای اشنا میشویم. صفتها دارای سه شکل هستند که ما میتوانیم برای مقایسه دو یا تعداد بیشتری اسم از آنها استفاده کنیم: (شکل ساده/شکل برتر یا تفضیلی/شکل عالی)

شکل ساده برای مقایسه دو شخص و یا شیء برابر،و شکل برتر و عالی برای مقایسه دو و یا تعداد بیشتری اسم به کار میروند.

نکته: شکل چهارمی نیزوجود دارد (صفات برتر و عالی بی قاعده) که از الگوی طبیعی صفات برتر و عالی پیروی نمیکنند.

ساختن صفات مقایسه ای:

تغییر صفت ها برای مقایسه :

تغییر صفت ها در انتهای آنها صورت میگیرد:

(ساختن صفات مقایسه ای ) اضافه کردن er / est به انتهای صفات تک سیلابی:

New=nwer/newest

Light=lighter/lightest

Old=older/oldest

Wild=wilder/wildest

(ساختن صفات مقایسه ای ) اضافه کردن r/st به انتهای صفت هایی که به e  ختم میشوند:

Brave=braver/bravest

Fine=finer/finest

Pale=paler/palest

Safe=safer/safest

(ساختن صفات مقایسه ای )  اضافه کردن همخوان انتهایی صفت  به صفتهایی که به یک واکه+یک همخوان ختم میشوند:

Big=bigger/biggest

Fat=fatter/fattest

Red=redder/reddest

(ساختن صفات مقایسه ای ) اضافه کردن er/est به انتهای صفتهایی که به  دو واکه+ یک همخوان ختم میشوند:

Clear=clearer/clearest

Dear=dearer/dearest

Green=greener/greenest

اضافه کردن ier/iest به انتهای صفتهایی که به  y  ختم میشوند:

Dry=drier/driest

Funny=funnier/funniest

Tiny=tinier/tiniest

Wealthy=wealthier/wealthiest

نکته:علاوه بر پسوندهای(er/est) میتوانیم کلمه های more/most را به صفات دو و یا چند بخشی برای ساختن صفات برتر وعالی اضافه کنیم.

1)صفت ساده برای مقایسه:

وقتی که از صفت ساده برای مقایسه دو شخص و یا شیء یکسان استفاده میکینم باید عبارتهای (as…..as / not as….as) را به کار ببریم.

My friend is bald(دوست من کچل است)

My friend is as bald as a cue ball(دوستم مانند یک گوی کچل است)

His head is big(سرش بزرگ است)

His head is as big as my head(سرش مانند سر من بزرگ است)

حتما بخون  ترتیب صفات در زبان انگلیسی - order of adjectives

His wife is very charming( همسرش جذاب است)

صفات مقایسه ای

His wife is not as charming as his ex-wife(همسر جدیدش به اندازه ی همسر قبلی اش جذاب نیست)

2)صفت برتر برای مقایسه:

صفات مقایسه ای :صفت برتر برای مقایسه

ما از صفات برای توصیف یک اسم استفاده میکنیم.همچنین ما از صفات برای مقایسه دو اسم در اندازه،طول،کیفیت و دیگر ویژگی ها استفاده میکنیم. از صفت برتر برای مقایسه دو شخص و یا شیء غیریکسان استفاده میکنیم. در این موردer(big=bigger)  را به صفت اضافه میکنیم و سپس کلمه  than(bigger than)  را بعد از آن قرار میدهیم.

Our fingers are longer than our toes(انگشتان دست ما بلند تر از انگشتان پای ماست)

This basketball player is taller than that footballer(این بسکتبالیت قد بلند تر از آن فوتبالیست است)

She says that this hen walks faster than that duck(او گفت که این مرغ سریع تر از آن اردک را میرود)

برای صفاتی که بیش از دو سیلاب دارند نمیتوانیم برای ساختن صفت برتر er  را به صفت اضافه کنیم،در این مورد قبل از صفت کلمه  more  را اضافه میکنیم.مثال(foolish=more foolish /   useful=more useful  /  tired=more tired     /

Careful=more careful)

دقت کنید که بعد از کلمه more  و صفت  کلمه  than  نیز قرار میگیرد.

This morning ,my grandmother is more cheerful than my grandfather(امروز مادربزرگم خوشرو تر از پدربزرگم است)

Those little monkeys are more active than the old ones(این میمونهای کوچک فعال تر از قبلی ها هستند)

She is more skillful at drawing panda than her sister(او در طراحی پاندا ماهر تر از خواهرش است)

نکته:توجه کنید که کلمه more  و پسوند er  با هم استفاده نمیشوند:

A yard is more longer than a foot(این جمله اشتباه است چون کلمه  more  به اشتباه قبل از صفتی که دارای  er  است قرار گرفته است)

حتما بخون  صفات ملکی در زبان انگلیسی Possessive determiners

 A yard is longer than a foot(این جمله درست است)

These oranges are much sweeter than those(این جمله اشتباه است چون کلمه more به اشتباه قبل از صفتی که دارای  er  است قرار گرفته است)

These oranges are sweeter than those(این جمله درست است)

ممکن است  بیش از یک صفت برتر دریک جمله قرار گیرد.

Today’s weather are  sunnier and warmer than yesterday’s(هوای امروز آفتابی تر و گرم تر از هوای دیروز است-دو صفت برتر sunnier /warmer در این جمله قرار گرفته اند)

صفات تک هجایی:

برای ساخت صفت برتر باقاعده باید به تعداد هجاهای آن دقت کنیم.ما در حلبت عادی er  را به صفت ها اضافه میکنیم.

(weak=weaker/) .اگر صفت تک سیلابی به e ختم شد r را به انتهای صفت اضافه میکینم.(safe=safer(

اگر صفت با یک واکه+خمخوان پایان یافت،همخوان تکرار میشود وer را اضافه میکنیم(big=bigger)

صفت دو هجایی:

صفت دو هجایی مثل:funny= fun+ny

اگر صفات دو هجایی به y ختم شوند،y حذف میشود و ier  به انتهای صفت اضافه میشود:

Happy=happier/ early=earlier/ pretty=prettier

اگر صفت دو هجایی به y ختم نشود کلمه more  به صفت اضافه میشود.(more handsome/more helpful/

(more purple

She felt happier than she had been for a long time(happy  دو هجایی است،به yختم شده در نتیجه ier  اضافه میشود)

The lifts are more helpful to the older patient(helpful دو هجایی است و به  y  ختم نشده است،در نتجه more  اضافه شده است)

صفات سه هجایی:

صفت سه هجایی مثل:beautiful=beau+ti+ful

برای صفات سه و یا بیشتر  برای ساخت صفت برتر  more  را به صفت اضافه میکنیم:

She wears heavy make-up to make herself more beautiful(beautiful صفت سه هجایی است درنتیجه کلمه more  اضافه میشود. آرایش سنگینی که کرده او را زیباتر کرده است)

The weather was more terrible when it got dark(terrible  صفت سه هجایی است در نتیجه  more  به آن اضافه شده است-هوا وقتی که تاریک شد بد تر شد)

حتما بخون  صفت و قید به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

The man is still more intelligent than the  robots(intelligent صفت چهار هجایی است ،درنتیجه کلمه more  قبل از آن قرار گرفته-انسان هنوز از ربات ها باهوش تر است)

3)صفت عالی برای مقایسه:

صفات مقایسه ای :صفت عالی برای مقایسه

از صفات عالی برای مقایسه 3 و یا تعدا بیشتری اسم استفاده میکنیم.

صفات تک هجایی:

برای ساختن صفت عالی قبل از صفت کلمه the  و به انتهای صفت پسوند  est  را اضافه میکنیم.

(high=the highest/ weak=the weakest)

My gran father is the oldest one in the family(old  صفت تک هجایی است،در نتیجه est  به صفت اضافه شده است-پدربزرگ من پیرترین فرد خانواده است)

صفات دو هجایی:

صفات دو هجایی که به  y ختم میشوند در هنگام ساختن صفت عالی      y حذف میشود و سپس  est  را اضافه میکینم.قبل ازصفت نیز کلمه the  را قرار میدهیم.

She has the prettiest face in the school( pretty  دو هجایی است و به y  ختم شده در نتیجه y   حذف میشود و est  اضافه میشود.-او دارای زیباترین صورت در مدرسه است)

صفات دو هجایی که به (y)ختم نمیشوند وصفات سه هجایی و بیشت:

در این صورت برای ساختن صفت عالی قبل از صفت (the most) قرار میگیرد.

his house is the most beautiful building in the village(خانه اش زیباترین ساختمان در روستاست-beautiful سه هجایی است در نتیجه قبل ازآن  the most  قرار گرفته است)

Rosa is the most intelligent among her sisters(رزا باهوش ترین فرد بین خواهر هایش است-intelligent چهار هجایی است در نتیجه  قبل از آن the most  قرار گرفته است)

صفات عالی و برتر بی قاعده:

صفات بی قاعده در جدول زیر نشان داده شده اند. توجه کنید که به این صفات er/est  و یا more/most اضافه نمیشود.

صفت عالیصفت برترصفت ساده
(The) best=بهترینBetter(than)=بهتر ازGood=خوب
(The) worst=بدترینWorse(than)=بدتر ازBad=بد
(The) least=کمترینLess(than)=کمتر ازLittle(amount)=کم
(The )smallest=کوچکترینSmaller(than)=کوچکتر ازLittle(size)=کوچک
(The )most=زیادترینMore (than)=زیادترMuch=زیاد
(The) most=زیادترینMore(than)=زیادترMany=زیاد
(The) most=بیشترینMore( than)=بیشترSome=کمی
(The )farthest=دورترینFarther(than)=دورترFar(distance)=دور
(The) furthest=زیادترینFurther(than)=زیادترFar(advance stage)=زیاد-مقایسه سطوح پیشرفته)
مقاله قبلی
انواع صفات در زبان انگلیسی ( types of adjectives)
مقاله بعدی
صفتهای وصفی معلوم و مجهول در زبان انگلیسی (participial adjectives)
فهرست