1. خانه
  2. جمله ها در زبان انگلیسی
  3. انواع جمله در زبان انگلیسی

انواع جمله در زبان انگلیسی

آنچه باید درباره جمله بدانیم.

انواع جمله در زبان انگلیسی

1)جمله با حرف بزرگ (capital letter)شروع میشود. وبا نقطه، علامت سوال یا علامت تعجب تمام میشود.

مثال:

*The sun rises in the East.

*You did it!

2)جمله باید به تنهایی معنی داشته باشد در نتیجه تطابق نهاد و فعل مهم است. مثال:

*That new car

ان ماشین نو                                                                                                                                         

مثال بالا یک نهاد(ماشین) و ضمیر اشاره (ان) و یک صفت (نو) تشکیل شده چون فعلی وجود نداردپس جمله کامل نیست. جمله حتما باید فعل داشته باشد.

جمله کامل:

*That new car runs fast.

  ان ماشین سریع میرود.(گزاره: سریع میرود.)

3)جمله ممکن است فقط یک یا دو کلمه باشد که احساساتی مثل هیجان، عصبانیت یا شگفتی را بیان میکند.چنین جمله ای، جمله ی ندایی و تعجبی (exclamatory sentence) نامیده میشود.

مثال:

*Welcome!

*Stop it!

این جملات همیشه با فعل شروع میشود و نهاد ان ضمنی و دوم شخص(تو، شما) است.

(You)

درپایان جمله علامت تعجب میگذاریم.

 جمله ی امری(emperative sentence s)  برای دستور دادن استفاده میشود و معمولا با علامت تعجب تمام میشود اما میتواند نقطه هم باشد.

جمله یک کلمه ای در زبان انگلیسی :

*Stop!                                                                                                                    بایست!

*Go!                                                                                                                           برو!                

جمله دوکلمه ای در زبان انگلیسی:

*Look out!            مواظب باش!      

جمله کوتاه در زبان انگلیسی :

*Put those over there and these over there.

انهارا بگذار انجا و این ها را بگذار انجا.  

4)یک جمله همچنین میتواند ترکیبی از دو یا چند جمله واره باشد. یکی از جمله واره ها باید جمله واره مستقل باشد و دیگری مستقل یا وابسته باشد. برای ساختن جملات کامل حتما باید جمله واره ها را بشناسید.

حتما بخون  جمله در زبان انگلیسی چیست؟

جمله تک جمله واره ای در زبان انگلیسی:

*I can not sleep.          من نمیتوانم بخوابم

جمله دو جمله واره ای در زبان انگلیسی:

*She cooks and I eat.او میپزد و من میخورم.                       

(بوسیله حرف ربط ( and)و) مستقل شده اند.)

 مثال اخر از دو جمله واره تشکیل شده : (او میپزدshe cooks  ؛ من میخورمI eat )  و هرکدام یک نهاد و یک فعل دارند. که بیشتر جملات باید داشته باشند.

جمله ی دو جمله واره ای از دو جمله واره تشکیل میشود.

5)دو جمله میتوانند بدون حرف ربط (yet, for, and, nor, so, or,but  ) و با استفاده از وجه وصفی فعل present participle) )که یعنی فعل به اضافه ی ing ( مثال: cry_ing= crying  ) به هم وصل شوند.جمله با بکاربردن not بعد از ingمنفی میشود.

I saw the blue sky. I decided to jog in the park.(دوجمله کامل)

من اسمان ابی را دیدم. من تصمیم گرفتم در پارک پیاده روی کنم.

( حرف ربط استفاده شده.)

I saw the blue sky and I decided to jog in the park.(حرف ربط استفاده نشده.)

Not finding a place to park, I decided to go elsewhere.

با دیدن اسمان ابی تصمیم گرفتم در پارک پیاده روی کنم. با پیدا نکردن جاپارک، تصمیم گرفتم جای دیگری بروم.

با استفاده از participle جمله ها را بهم وصل میکنیم.

جمله و شبه جمله در زبان انگلیسی :

جمله یک جمله واره است. فقط جمله واره مستقل یک جمله ی کامل است و همچنین میتواند بعنوان جمله واره اصلی حساب شود و بقیه جمله واره ها، جمله واره های وابسته نامیده میشوند. جمله واره ی وابسته  گروهی از کلمات است که شامل نهاد و فعل میباشد و بدلیل اینکه یک ایده ی کامل را بیان نمیکند بتنهایی نمیتواند بصورت یک جمله کامل باشد.

حتما بخون  جمله مجهول در زبان انگلیسی (passive sentence )

ادات سخن در زبان انگلیسی ( اسم، صفت، ضمیرو…)

جمله با استفاده از ادات سخن ساخته میشود.

کلمات با استفاده از دستور زبان، جمله میسازند. روش های ساختن جملات بی شمار هستند. کلمات براین اساس که  جزو کدام گروه ادات سخن قرار میگیرند طبقه بندی میشوند.برای ساخت جمله باید همه هشت ادات سخن را بشناسید: (اسم (noun)، فعل verb، صفت(adjective)، قید (adverb)، حرف اضافه (preposition)،حرف ربط (conjunction)، حرف ندا(interjection))

گاهی اوقات ضمیر یا صفت اشاره (determiner)هم به این فهرست استفاده میشود.کلمات میتوانند جزو بیشتر از یک گروه از این ادات باشند. این ادات مشخص میکند که کلمه چه کاربردی در جمله دارد.

اغاز جملات در زبان انگلیسی با BECAUSE(زیرا):

برای این کار، احتیاج به جمله مستقلی داریم که پس از ان  جمله بیاوریم. از انجایی که چنین جمله ای، جمله وابسته است، بدون جمله مستقل بی معنی میشود. مثال:

Because her boss was evil, Margaret found a job elsewhere.

(جمله مستقل + جمله وابسته)

از انجایی که رییسش بدجنس بود، مارگارت جای دیگری کار پیدا کرد.

جمله مستقل + جمله وابسته
مقاله قبلی
جمله در زبان انگلیسی چیست؟
مقاله بعدی
جمله مجهول در زبان انگلیسی (passive sentence )
فهرست