اسم ها در زبان انگلیسی (Nouns )

انواع اسم ها در زبان انگلیسی

اسم مفرد در زبان انگلیسی

:از اسم ها ی مفرد برای اشاره به فقط یک شخص،حیوان ،شی یا مکان استفاده میشود.

اسم جمع در زبان انگلیسی

برای بیان دو یا چند شخص،حیوان ،شی و یا مکان از اسم جمع استفاده میشود .اسمجمع به دو صورت باقاعده و بی    

قاعده وجود دارد .برای جمع بستن اسم های باقاعده کافیست به اخر ان اسم sیا esاضافه شود .

اما صورت جمع اسم بی قاعده به حروفی متفاوت ختم میشود و یا کلا با کلمه مفرد ان متفاوت است .

به مثال های زیر توجه کنید :

.Regular: map>maps / brush>brushes

Irregular: hoof> hooves /   tooth>teeth

نکته :اگر اسم ما به هر یک از حروف x,s,sh,ch ختم شود حتما باید به اخر اسم esاضافه کنیم .

یک سری از اسم ها همیشه به صورت جمع بکار میروند و باید از فعل جمع درکنار انها استفاده کنیم .مانند:

Jeans, knickers, pants, pajamas, shorts, tights, trousers, stockings and underpants, Pincers, pliers, scissors, shears, tongs, Clogs, sandals, slippers, shoes,  sneakers,Glasses,binoculars, goggles, arms, belongings, chopsticks, clothes, congratulations, contents, customs, earnings, goods, outskirts, remains, steps, surroundings, thanks, troops, tropics, wages, wits 

نکته :میتوان  از a pair of  به همراه این اسامی استفاده کرد و در اون صورت این اسامی حالت مفرد پیدا میکنند و باید از فعل مفرد در کنارشان استفاده کرد .مثال:

This pair of brown trousers does not match your blue shirt .

یک سری دیگر از اسم ها هستند که همیشه به صورت جمع می ایند اما با فعل مفرد بکار میروند چون انها همیشه به عنوان اسم مفرد تلقی شده اند .مثال:

Acoustics, athletics, economics, gymnastics, linguistics, mathematics, mechanics, news, numismatics, measles, mumps, physics, politics, pyrotechnics and statistics.

حتما بخون  اسم مفعول در زبان انگلیسی (past participle)

واحد های اندازه گیری و مقدار نیز اسم مفرد تلقی میشوند و باید با افعال مفرد بیاید .مثال :

Thirty dollars is not enough to buy a shirt.

One hundred years is a century.

اسم های قابل  شمارش و غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسم های قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی در این دسته به شمار می ایند که قابل شمردن باشند و بتوان انها را در حالت جمع بکار برد .

مثلا :

Oranges, babies, trees, flowers

قبل از اسامی قابل شمارش میتوان حروف تعریف aو anرا بکار ببریم    

There is a cat

That is an apple.

میتوان برای شرح تعداد در اسم های قابل شمارش از کلمات,most  many, moreقبل از انها استفاده کنیم .

She has many T-shirts.

There are more books on the desk

میتوان از اعداد قبل از اسم های قابل شمارش استفاده کرد .

I have three cats.

اسم های غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی

این دسته از اسم ها قابل شمردن نیستن و مقداری از چیزی را نشان میدهند و همیشه در حالت مفرد بکار میروند .

حروف تعریفی مثل aو anرا نمیتوان قبل از اسم های غیر قابل شمارش بکار برد

He is eating a rice.

He is eating rice.

برای بیان مقدار در اسم های غیرقابل شمارش میتوان از muchاستفاده کرد .

How much rice is there?

تنها زمانی میتوان این دسته از اسم هارا قابل شمارش برشمرد که از یک کمیت قبل از انها استفاده کرد .

I bought three litres of milk.

I eat two loaves of bread everyday

اسم های غیرقابل شمارش میتوانند به گروهی از .چیزها نیز اشاره کنند .که در این صورت نمیتوان اعداد و یا فعل جمع را درکنار انها بکار برد .مثلا:

Fruit , furniture , mail, jewellery

حتما بخون  اسم مصدر ( gerund ) = فعل+ ing در زبان انگلیسی

نحوه استفاده از ضمیر /صفت شمارشی با اسم های قایل شمارش و غیرقابل شمارش:

 از some ,any و a lot of    هم با اسم های قابل شمارش و هم با اسم های غیرقابل شمارش استفاده کرد .از some و a lot ofدر جملات مثبت و از any در جملات منفی و سوال ها استفاده میکنیم .

از a few با کلمات قابل شمارش و از a little با کلمات غیر قابل شمارش استفاده میکنیم .

 همینطور این کلمات را نیز میتوانیم قبل از اسم های قابل شمارش استفاده کنیم :

Several, plenty of,a large number of

اسم جمع در زبان انگلیسی

اسم جمع

اسم جمع کلمه ای است که به تعدادی از اشخاص ، حیوانات یا اشیائی اشاره میکند که ما انهارا یک واحد در نظر میگیریم

تشخیص اینکه با اسم جمع ، فعل مفرد استفاده کنیم یا جمع تاحدودی مشکل است و این به نحوه بیان اسم بستگی دارد مثلا اینکه اعضای یک گروه باهم کاری را انجام داهند یا هر کدام به تنهایی .اگر تمام اعضای یک گروه به عنوان یک واحد محسوب شوند باید فعل مفرد با انها اورده شود اما اگر هر کدام از انها جداگانه کاری را انجام دهند در این صورت فعل جمع در کنار انها بکار می رود پس در این صورت ضمیرهای مفرد و جمع نیز طبق هر کاربرد اسم جمع ، در کنار انها می ایند .

مثلا:

Our team Won its first trophy.

Our team are deciding on the Strategy for their next game.

گاهی اوقات دو فاعل در یک جمله میتوانند بهم ربط داده شوند و به منزله ی یک واحد در نظر گرفته شوند و در این صورت از فعل جمع به همراه انان استفاده میکنیم.مثلا:

Bread and jam is what he eats every morning.

حتما بخون  Quantifiers + اسم های قابل شمارش در زبان انگلیسی

اسامی ملکی در زبان انگلیسی

از این اسامی برای بیان مالکیت استفاده میشود .

قواعد ساختاری در زبان انگلیسی

برای نشان دادن مالکیت از اپوستروف (‘(یا ‘sاستفاده میکنیم

از ‘sبرای نشان دادن مالکیت بعد از اسم های مفرد استفاده میکنیم

That is Tom’s dog (Tom is the owner of the dog)

از ‘sبعد از اسم های جمع بی قاعده برای نشن دادن مالکیت استفاده میکنیم

He cut off the mice’s tails.

فقط از (‘)بعد از اسم های جمع با قاعده برای نشان دادن مالکیت استفاده میکنیم

Some girls’ hair is shorter than some boys’ hair.

وقتی یک اسم خاص به حرف sختم شود برای نشان دادن مالکیت یا میتوان فقط از اپوستروف (‘)استفاده کرد و یا از s’ .

This is Charles’s cat.

This is Charles’ cat.

در مواقعی که اسم بعد از اسم ملکی برای شنونده و گوینده مشخص است میتوان برای جلوگیری از تکرار اسم بعد از اسم ملکی را حذف نمود

مثلا:  

Butcher’s : He went to butcher’s to buy some meat.

Barber’s: He went to barber’s to have his hair cut.

اگر دو نفر، دو شی و … به طور مشترک مالک چیزی باشند، ‘s به آخر اسم دوم اضافه می شود:

Elli and Cathy’s car is new.                                                                                                                                            
 
اگر دو نفر به طور جداگانه هر کدام مالک چیزی باشند، ‘s به انتهای هر دو اسم اضافه می شود.

Elli’s and Cathy’s cars are new.                                                                                                                                    

‘sبه اخرین کلمه یک اسم مرکب اضافه میشود .مثلا

This is my sister-in-law’s car.

گاهی اوقات برای نشان دادن مالکیت می توان از of به جای ‘sاستفاده کرد .مثلا

There is some dirt on the top of your desk.

مقاله قبلی
انواع اسم در زبان انگلیسی (Types of nouns)
مقاله بعدی
اسم به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی