جمله واره اسمی در زبان انگلیسی (Noun Clause )

جمله واره اسمی در زبان انگلیسی (Noun Clause )

مثل بقیه جمله واره ها گروهی از کلمات شامل نهاد و فعل است. از انجا که جمله واره وابسته است باید به جمله واره اصلی متصل شود تا جمله کاملی بسازد. جمله واره اسمی مثل اسم عمل میکند یعنی میتواند نهاد، مفعول مستقیم ، غیر مستقیم ، مفعول حرف اضافه ، اسم فاعل گزاره ای یا بدل باشد. به یاد داشته باشید که جمله واره اسمی، modifier ( معرف، توصیف کننده ) اسم نیست.clause های اسمی معمولا با ضمایر موصولی شروع میشوند مثل howthat, whatwhateverwhenwhere, whichwhowhoever, why

 بیشتر از همه  that  استفاده میشود.

در مثال های زیر جمله واره های موصولی پررنگ هستند و از ضمایر موصولی that , how , why استفاده شده.

Examples:

How he can go on interrupting really annoys me. 

He told me that he had shot someone.

Why he said he would not get married, nobody knows. 

 کلمه ربطی ( connector )

15 CA1 Moodboard (connect) ideas | connect logo, connection, business  mastery
کلمه ربطی( connector ) قبل از نهاد و فعل جمله واره اسمی قرار میگیرد .

جمله واره اسمی معمولا نهاد و فعل خودش را دارد. باید کلمه ای ،ضمیر موصولی ای ، جمله واره اسمی را به بقیه جمله وصل کند. کلمه ربطی( connector ) قبل از نهاد و فعل clause های اسمی قرار میگیرد . در مثال های زیر ضمایر موصولی wherethatwho,  when  بعنوان کلمات ربطی ، جمله واره های اسمی را اغاز کرده اند. همچنین نشان میدهند یک جمله واره ممکن است نهاد و فعل داشته باشد ولی بازهم مستقل نباشد

Examples:

They know where I often fly my kites.
(The noun clause هستwhere I often fly my kites, نهاد=I, fly=tug)

حتما بخون  اسم ها در زبان انگلیسی (Nouns )

He told us that a spider has eight legs.

The police were investigating who the serial killer was..

I don’t know when the birds built their nest in the roof.  

 جمله واره اسمی به چه صورت در جمله انگلیسی دیده میشود؟

جمله واره های اسمی ممکن است نهاد، مفعول مستقیم ، غیر مستقیم ، مفعول حرف اضافه ، و مفعول  gerund یا مکمل باشند.عبارات اسمی پررنگ نوشته شده اند.

Examples:

That the brothers are triplets is amazing. (نهاد) 

Everyone of us knows what songs she often sings. (مفعول مستقیم)

The rescuers who were all volunteers carried out successful searches for survivors. (مفعول غیر مستقیم)

The book is about where the dinosaurs laid their eggs. (مفعول حرف اضافه)

Arguing which colour is the most beautiful is not going to help anyone. (مفعول gerund)

He is what we would call a misogynist. (اسم فاعل گزاره ای/ مکمل)

 تبدیل سوال به جمله واره اسمی:

japanese-question-words
تبدیل سوال به جمله واره اسمی

Examples:

سوال: When did we get married?
(برای تبدیل ،یک جمله واره اصلی با فعل اصلی برای تشکیل جمله کامل نیاز است.)

Sentence with noun clause: I have forgotten when we got married.

Not: I have forgotten when did we

جمله واره اصلی I have forgotten و جمله واره اسمی   when we got marriedاست.

سوالات بله/خیر

ضمایر موصولی if ,whether برای تبدیل سوال -معمولا بله/خیر – به جمله واره اصلی استفاده میشوند.

Examples:

Do you all know where my pencil is?

I’m asking if you all know where my pencil is.
(Main clause: I’m asking. Noun clause: if you all know where my pencil is)

حتما بخون  اسم به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

Do you not like being here?

You can go if you do not like being here.

Did he drink from your glass or mine by mistake?

Ask him whether he drank from your glass or mine by mistake.
(Main clause: Ask him. Noun clause: whether he drank from your glass or mine by mistake)

 وجه التزامی ( subjunctive  ) درجمله واره اسمی

فعل های التزامی (subjunctive ) در جمله ها بکار میروند تا ارزو ، اهمیت و اضطرار را بیان کنند یا روی انها تاکید داشته باشند. فعل های التزامی معمولا در clauseهای اسمی که با  that شروع شده اند ، ظاهر میشوند و از شکل ساده فعل استفاده میشود یعنی فعل شکل گذشته ، حال یا اینده ندارد. فعل های الزامی نه مفرد هستند نه جمع.

Examples:

The father advised that she not go to the cinema alone..

His mother suggested that he see see a doctor.

The kidnappers demand that the company’s Manager pay for our release.

We insisted that the other party honour the terms of the agreement.

The villagers recommended that the driver take the other route which was shorter

It is important that everyone be told the truth.

مقاله قبلی
اسم به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
اسم مصدر ( gerund ) = فعل+ ing در زبان انگلیسی