1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. اسم ها در زبان انگلیسی
  4. اسم به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

اسم به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

اسم به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی

اسم به عنوان توصیف کننده موضوع این مقاله است. یک اسم میتواند اسم دیگری که بعد از آن قرار میگیرد را توصیف کند.به عنوان توصیف کننده اولین اسم اطلاعات خاصی را در مورد اسم بعدی میدهد. تقریبا در همه موارد اسمی که به عنوان توصیف کننده استفاده میشود ،مفرد است.

مثال:

They do not have vegetable soup, but they do have chicken soup and tomato soup.(آنها سوپ سبزیجات ندارند، اما سوپ مرغ و گوجه فرنگی دارند-در این مثال اسمهای سبزیجات، مرغ و گوجه فرنگی توصیف کننده هستند/ بدون این توصیف کننده ها نمیدانیم که آنها چه سوپی دارند و چه سوپی ندارند و تنها چیزی که میدانیم این است که آنها سوپ دارند)

توضیح بیشتر:

همانطور که قبلا گفته شد اسمهای توصیف کننده به صورت انتسابی درجمله قرار میگیرند یعنی قبل از اسمی که قرار است راجع به آن اطلاعات بدهند قرار میگیرند تا به آن معنی ببخشند.به عنوان مثال ما میدانیم که کشتی چیست اما آیا میدانیم که کدام نوع کشتی است یا برای چه استفاده میشود؟ با استفاده از یک اسم که مانند صفت عمل میکند میتوانیم بفهمیم که چه نوع کشتی مد نظر است به عنوان مثال:

a battleship(یک کشتی جنگی)

, cargo ship(کشتی باری)

, container ship,(کشتی کانتینر دار)

 cruise ship(کشتی تفریحی)

, merchant ship(کشتی تجاری)

, sailing ship(کشتی بادبانی)

, spaceship(فضا پیما)

supply ship(کشتی تدارکاتی)

a pirate ship(کشتی دزدان دریایی)

Business/girls’/language/village school (مدرسه تجاری/دخترانه/زبان/روستا)

o        – She is a teacher in a language school.(او یک معلم در آموزشگاه زبان است)

اسم به عنوان توصیف کننده

Corner/gift/pet/shoe shop(فروشگاه خوارو بار/هدیه/حیوان خاگی و کفش)

حتما بخون  جمله واره اسمی در زبان انگلیسی (Noun Clause )

o         – The gift shop offers a small selection of leather goods.(فروشگاه هدیه انتخاب کمی از اجناس چرم را ارائه میدهد)

Family/farm/pet/police/sheep /toy dog (سگ خانواده/مزرعه/منزل/پلیس/ گله/اسباب بازی)

o        – The police dog was sniffing round the detainee’s heels.(سگ پلیس اطراف پاشنه های بازداشت شده  را بو میکشید)

 

We are renovating the old farm buildings.(ما در حال بازسازی ساختمانهای مزرعه هستیم)

She kept her money box under her bed.(او صندوق پولش را زیر تختش گذاشت)

The road accident injured five people.(تصادف جاده پنج فرد را مجروح کرد)

He still keeps the library books after they have expired(او هنوز هم کتابهای کتابخانه را نگه  میدارد بعد از اینکه تاریخشان گذشته است)

اسم به عنوان توصیف کننده در زبان انگلیسی + اعداد

وقتی که اسمی به عنوان توصیف کننده با اعداد ترکیب میشود اسم همیشه به صورت مفرد استفاده میشود و یک خط فاصله بین اسم و اعداد  قرار میگیرد.

He took a half-year course in raising pigeons.(او یک دوره نیم ساله پرورش کبوتر را گذراند)

He does a one-man show in an open-air theatre.(او یک نمایش تک نفره را در تالار روباز اجرا میکند)

The pilot overshot the runway and crashed his two-seater aircraft.(خلبان از باند جلوتر رفت و هواپیمای دو نفره را سقوط کرد)

توصیف کننده های یک اسم با هم استفاده میشوند:

He sprawled on the family room couch reading newspaper.(او روی کاناپه اتاق خانواده دراز کشید و روزنامه خواند-هر دو اسم اتاق و خانواده اسم کاناپه را توصیف میکنند)

 

That one over there is a toy factory building.(آن یکی آنجا یک ساختمان کارخانه اسباب بازی است-هر دو اسم کارخانه و اسباب بازی اسم ساختمان را توصیف میکنند)

حتما بخون  Quantifiers + اسم های قابل شمارش در زبان انگلیسی

 

You can get your rock garden tools in this store.(شما میتوانید ابزار باغ سنگی خود را از این مغازه بگیرید- هر دو اسم باغ و سنگی اسم ابزار را توصیف میکنند)

The family lived in a four-bedroom country house.(این خانواده در یک خانه روستایی چهار خوابه زندگی میکرد-هر دو اسم روستایی و چهار خوابه اسم خانه را توصیف میکنند)

 

The 50-hectare apple orchard attracts hordes of tourists.  (باغ میوه سیب 50 هکتاری گروه بی­شماری از توریستها را جذب میکند- هر دو اسم سیب و پنجاه هکتار اسم باغ را توصیف میکنند)

مقاله قبلی
اسم ها در زبان انگلیسی (Nouns )
مقاله بعدی
جمله واره اسمی در زبان انگلیسی (Noun Clause )
فهرست