1. خانه
 2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
 3. ضمایر در زبان انگلیسی
 4. ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی (interrogative pronoun)

ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی (interrogative pronoun)

ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی (interrogative pronoun)

به طور کلی ضمایر پرسشی پنج تا هستند که همه آنها با wh آغاز میشوند

:who(چه کسی-فاعلی)whom(چه کسی-مفعولی)which(کدام) whose(مال چه کسی) what(چه).

هر کدام از این ضمایر پرسشی برای پرسیدن  سوال مشخصی به کار میروند.

این ضمایر فقط برای سوال پرسیدن استفاده میشوند .

هر چند این ضمایر میتوانند در جمله استفاده شوند و اگر در جمله پرسشی استفاده نشوند دیگر ضمیر پرسشی نخواهند بود.

ازبین پنج ضمیر پرسشی who و whom برای انسان استفاده میشوند.

و which و what برای اشیاء استفاده میشوند.

این ضمایر برای هر دو جنس مذکر ومونث به کار میروند.

دیگر ضمایر پرسشی شامل:

Whatever(چه چیز)whoever(چه کسی-فاعلی)whomever(چه کسی-مفعولی)whichever(کدام).

از ضمایر پرسشی وقتی استفاده میکنیمکه نیاز به دانستن چیزی داشته باشیم.

کلمات دیگری نیز هستند که با wh  شروع میشوند و نباید آنهارا با ضمایر پرسشی اشتباه گرفت شامل:

When(کی)where(کجا)why(چرا).

برخلاف بقیه ضمایر ،ضمایر پرسشی مرجع ندارند (چون ناشناخته است).

استفاده ازپنج ضمایر پرسشی:

Who is that man in an overcoat and a bowler?(آن مرد که پالتو وکلاه پوشیده چه کسی است؟فاعلی)

Who is that standing next to you in the photo?(فردی که در عکس کنار تو ایستاده ،چه کسی است؟-فاعلی)

Whom are you shouting at?(سر چه کسی داد میزنی؟-مفعولی)

Whom is she arguing with?(با چه کسی دعوا میکنی؟-مفعولی)

What is the dog chewing?(سگ چه چیز را میجود؟)

ضمایر پرسشی

What are you grumbling about?(در مورد چه چیزی غر میزنی؟)

Which do you think is better?(فکرمیکنی کدام بهتر است؟)

Which of the snakes is the most poisonous?(کدام یک ازمارها از همه سمی تر است؟)

حتما بخون  وجه وصفی معلق در زبان انگلیسی dangling participle

Whose is that car parked in front of my gate?(اون ماشین که در خانه من پارک شده مال چه کسی است؟)

Whose are those cats?(آن گربه ها مال چه کسی است؟)

ضمایر پرسشی در سه حالت فاعلی ،مفعولی و ملکی استفاده میشوند:

حالت فاعلی:

Who ate my pizza?(چه کسی پیتزا را خورد؟)

Which cost more – your bag or your sister’s shoes?(کدام یک قیمت بیشتری دارد ؟کیف تو و یا کفشهای خواهرت؟)

What made you so sick?(چه چیزی تو را اینقدر بیمارکرد؟)

حالت مفعولی:

Whom  did you borrow that broom from?(آن جارو ر از چه کسی قرض گرفتی؟)

Which one are you aiming your gun at?(شما با اسلحه تان میخواهید کدام یک را هدف بگیری؟)

What are you thinking of?(به چه چیزی فکر میکنی؟)

حالت ملکی:

Whose baby is crying so loudly?(کودک چه کسی بلند گریه میکند؟)

ضمایر پرسشی

o        *نکته:whichو what در حالت ملکی استفاده نمیشوند.

نکته:در  بعضی مواقع ضمیر پرسشی who در حالت مفعولی استفاده میشوند.
 • Who do you invite to your party? (تو چه کسی را به مهمانی دعوت کردی؟مفعول فعل)
 • Who are you complaining about the whole day?(کل روز راجع به چه کسی شکایت میکنی؟مفعول حرف اضافه about)
نکته:whom نمیتواند در حالت فاعلی استفاده شود:
 •  Whom beat him up yesterday? (این جمله نا درست است زیرا از whom در حالت فاعلی استفاده کرده است):
 •  
 • Who beat him up yesterday?(چه کسی او را دیروز زد؟این جمله درست است.چون از who در حالت فاعلی استفاده کرده است)

Whom  فقط میتواند در حالت مفعولی استفاده شود:

 • Whom did he kill? (او چه کسی را کشت؟-مفعول فعل کشتن)
 • Whom are you thinking of to ask for help? (به چه کسی فکر میکیند تا درخواست کمک کنید؟-مفعول حرف اضافه of)
 •  
حتما بخون  intensive/emphatic pronoun

حروف اضافه میتوانند همراه با ضمیر پرسشی whom  قرار بگیرند:

At whom are you so angry?(از چه کسی انقدر ناراحت هستی؟)

For whom are you baking this carrot cake?(برای چه کسی این کیک هویج را درست میکنی؟)

With whom are you going on the trip?(با چه کسی میخواهی سفر بروی؟)

نکته:از تکرار حرف اضافه بپرهیزید:

 With whom are you going on the trip with?(این جمله نادرست است چوم از حرف اضافه with دو بار استفاده کرده است)

مثالهایی از ضمایر پرسشی دیگر که در جمله استفاده شده اند:

 

He can say whatever he wants, nobody will believe him.(او میتواند هر چه میخواهد بگوید،هیچکس باور نخواهد کرد)

 

 

A reward will be given to whoever provides information leading to the arrest of the wanted man.(به هر کسی که اطلاعاتی جمع آوری کند که منجر به دستگیری مرد مورد نظر شود  پاداش داده خواهد شد)

She is handing out leaflets to whomever will accept it.(او در حال پخش اعلامیه  است،به هر کس که آن را قبول کند )

It was like a buffet, we could choose whatever of the dishes we liked. (مثل رستوران بود،ما میتوانستیم هرکدام از غذاهایی که دوست داشتیم سفارش دهیم) 

مقاله قبلی
ضمایر نامعین در زبان انگلیسی (indefinite pronoun)
مقاله بعدی
ضمایر متقابل و یا دوسویه در زبان انگلیسی (reciprocal pronoun)
فهرست