1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر نامعین در زبان انگلیسی (indefinite pronoun)

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی (indefinite pronoun)

ضمایر نامعین در زبان انگلیسی (indefinite pronoun)

ضمایر نامعین جایگزین اسم میشوند بدون اینکه به شخص و یا شیء خاصی اشاره کنند.

از این ضمایر وقتی استفاده میکنیم که اسم ناشناس است.

همچنین برای راحتی در صحبت کردن و یا نوشتن نیز از این ضمایر استفاده میکنیم.

برای مثال به جای اینکه بگوییم :

Is Ann, Bob, Carrie, Dan or Ellen interested in coming along?،(آیا آن ،باب،کری ،دن و یا الن علاقه ای به آمدن دارد؟)

از این جمله استفاده میکنیم:

Is anyone interested in coming along?(آیا کسی علاقه به آمدن دارد؟)

در این مثال کلمه anyone ضمیر نامعین است.

مثالهای زیر موارد استفاده از ضمایر نامعین را نشان میدهد.

Someone is knocking the door.(کسی در میزند.در این مثال کلمه someone ضمیر نامعین است.ما از این ضمیر استفاده کرده ایم چونبه شخص مشخصی مانند-پدر-مادر و یا دوستمان اشاره نکرده ایم)

Is anybody there?(کسی آنجا هست- در این مثال هم anybody ضمیر نامعین است زیرا فرد به شخص خاصی اشاره نکرده است و قط پرسیده آیا شخصی آنجا هست)

Something is burning overthere.(چیزی آنجا در حال سوختن است-در این مثال something ضمیر نامعین است ما نمیدانیم چه چیزی در حال سوختن است در نتیجه از something استفاده کرده ایم)

تعدادی ضمیر نامشخص وجود دارد که و همه آنها به شخص و یا شیء خاصی اشاره نمیکنند.

اکثر ضمایر نامشخص یا مفرد هستند و یا جمع و تعداد کمی از آنها میتوانند هم مفرد و هم جمع باشند.

با ضمایر مفرد نامشخص باید فعل مفرد استفاده شود و با ضمایر نامشخص جمع باید فعل جمع استفاده شود.

      ضمایر نامعین 
مفرد و یا جمع          جمع               مفرد
All=همهBoth=هر دوAnybody=هیچکس
Any=هیچFew=معدود-اندکیEverybody=هرکس
More=بیشترMany=خیلیNobody=هیچ کس
Most=بیشترینOthers=دیگرانSomebody=شخصی
None=هیچکدامSeveral=چندینAnyone=هر کس
Some=برخی-بعضی Someone=کسی-شخصی
Such=اینچنین-این قبیل Anything=هیچ چیز
  Everything=همه چیز
  Something=چیزی
  Another=یکی دیگر
  Each=هرکدام-هر یک
  Either=یکی از دو تا-هرکدام
  Neither=هیچ کدام
  Little=کمی
  Much=خیلی
  No one=هیچکس
  Nothing=هیچ چیز
  One=کسی
  Other=دیگری
   

ضمایر نامعینی که به body ,one و thing ختم میشوند همیشه مفرد هستند و باید با فعل مفرد در جمله قرار بگیرند.

حتما بخون  ضمایر متقابل یا دوسویه

در مثالهای زیرمشاهده میکنیم که با این ضمایر مفرد فعل مفرد به کار رفته است.

There wasn’t anybody in there, so what the strange noise?(هیچکسی آنجا نبود ،پس صدای عجیب چیست؟)

Everybody is  waiting to hear the good news.(هرکسی منتظر شنیدن خبرهای خوب است)

Nobody wants to listen to what he has to say.(هیچکس نمیخواهد که به حرفهای او گوش کند)

Somebody has left the socks here.(کسی جورابهایش را اینجا گذاشته است)

Everyone is speaking but no one is listening. (هر کسی صحبت میکند اما هیچکس گوش نمیدهد)

Someone has to put the rubbish out.(کسی باید زباله ها را خارج کند)

ضمایر نامعین

Is there anything I can eat?(چیزی هست که بتوانم بخورم؟)

Is everything all right around here?(آیا همه چیزاینجا خوب است ؟)

Something in the kitchen smells strongly of rotten fish.(چیزی در آشپزخانه بوی ماهی فاسد میدهد)

دو ضمیر eitherوneither به عنوان مفرد استفاده میشوند و با فعل مفرد در جمله قرار میگیرند:

Which of these two boxes is big enough for those things? I think either is big enough.(کدام یک از آن دو جعبه برای آن چیزها به اندازه کافی بزرگ است؟فکر میکنم هرکدام ازآنها به اندازه کافی بزرگ است)

The police think either of the brothers is the gang leader.(پلیس فکر میکند که هر یک از برادران سردسته گروه است)

He begs his parents for forgiveness for what he has done, but neither forgives him.(او از والدینش درخواست میکند که برای کاری که انجام داده است او را ببخشند اما هیچکدام از آنها او را نمیبخشد)

حتما بخون  ضمایر نامعین they/you

Neither of them wants a divorce for the sake of the children.(هیچکدام از آنها به خاطر بچه ها طلاق نمیخواهد)

ضمایرمفرد دیگری  که با فعل مفرد در جمله قرار میگیرند:

This is her daughter and there is another at home.(این دختر اوست ودیگری درخانه است)

Each of them agrees that in every friendship there has to be some give-and-take. (هر کدام ازآنها موافق است که در دوستی بعضی  توافقهای دوطرفه است).

Little is known about his whereabouts.( آگاهی کمی از محل او در دست است

Much of what we know about her mysterious disappearance is false.(بسیاری از آنچه در مورد ناپدید شدن مرموزاو میدانیم اشتباه است)

There is no one in that room, yet I have just heard a voice calling my name.(هیچکس در اتاق نیست،با این وجود من صدای شنیدم که اسم مرا صدا میزند)

I have already told you there is nothing wrong with me.(من قبلا به شما گفتم هیچ مشکلی ازطرف من نیست

One has to know when to keep quiet and listen.(فرد باید بداند که چه موقع ساکت بماند و گوش کند)

I’ll buy this pair; the other is more expensive.    (من این جفت را میخرم،نوع دیگر گران است)

ضمایر نامعین جمع با فعل جمع در جمله قرار میگیرند:

I cannot forget those two fat monkeys, both of which are obviously overfed. (من نمیتوانم دو میمون چاق را فراموشکنم،به هردوی آنها بیش از حد غذا داده اند)

There are few countries left to visit before I die.(تعدادی کشور باقی مانده اند تا قبل از مرگ بازدید کنم)

Many have detained by the police for questioning.(بسیاری توسط پلیس برای بازجویی بازداشت شده اند

حتما بخون  ضمایر موصولی در زبان انگلیسی (relative pronoun)

One of the escaped prisoners was recaptured while two others were still at large.(یکی از زندانیان فراری مجددا گرفته شد در حالی که دو نفر دیگر هنوز فراری هستند)

Several of the crocodiles are believed to have escaped from the crocodile farm.(اعتقاد بر این است که چندین تمساح از منطقه تمساح ها فرار کرده اند)

ضمایر نامعینی که هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار میروند:

All we know is that the rumours about him are not true.  (همه چیزی که میدانیم این است که شایعات در رابطه با او صحت ندارد-مفرد)

All were cheering loudly for their team. (همه با صدای بلند تیمشان را تشویق میکردند-جمع)  

There was’t any food left when I got there.(وقتی به آنجا رسیدم هیچ غذایی نمانده بود-مفرد)

She asked if any of us were interested in joining her on a trip.(او از ما پرسید آیا هرکدام ازما علاقه مندیم که در سفر به او بپیوندیم-جمع)      

The police will not answer the reporters’ questions until more is known.(تا زمانی که اطلاعات بیشتری مشخص شود پلیس به سوالات خبرنگاران پاسخ نمیدهد-مفرد)

More are rescued as the search continues. (همچنان که جستجو ادامه یابد افراد بیشتری نجات می یابند-جمع)

Most of her money is spent on fast food.(بیشتر پول او صرف فست فود میشود-مفرد)

Most of the household contents are covered by an insurance policy.(بیشتر مفاد خانگی تحت پوشش بیمه هستند-جمع)

You want some more soup, but there is none left. (شما سوپ بیشتری میخواهید،اما هیچ چیز نمانده است)

None of my uncles is/are as skinny as my father. (هیچکدام از عموهای من مانند پدرم استخوانی نیستند).(

 

Some more butter is needed to make the cake.(مقدار کره بیشتری برای درست کردن کیک لازم است-مفرد)

 

Some of them just don’t know what they are talking about(بعضی از آنها نمیدانند که در مورد چه چیزی صحبت میکنند-جمع)

If such is the plan, we have to start preparing straightaway.(اگر چنین برنامه ای باشد باید سریعا آماده سازی کنیم-مفرد)

It such are their positions, it is unlikely they will reach an agreement.(مواضع آنها چنین است، که بعید است که به توافق برسند-جمع*)

o        *دقت کنید که گاهی در فارسی برای زیباتر شدن نوشته فعلها جمع بسته نمیشوند.

مقاله قبلی
ضمایر اشاره در زبان انگلیسی (demonstrative pronoun)
مقاله بعدی
ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی (interrogative pronoun)
فهرست