1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر متقابل و یا دوسویه در زبان انگلیسی (reciprocal pronoun)

ضمایر متقابل و یا دوسویه در زبان انگلیسی (reciprocal pronoun)

ضمایر متقابل

ضمایر متقابل و یا دوسویه در زبان انگلیسی (reciprocal pronoun)

فقط دو ضمیر متقابل وجود دارد که شاملeach other و one another است که به معنی یکدیگر هستند. ضمایر متقابل برای نشان دادن رابطه بین یک کار مشترک که توسط دو نفرنسبت به یکدیگرو یا گروهی از افراد نسبت به یکدیگر انجام میشود ،استفاده میشود.

به عنوان مثال:

Jack is smiling at Jill and Jill is smiling at Jack. This is the same as Jack and Jill are smiling at each other.(جک به جیل لبخند میزند و جیل هم به جک لبخند میزند.این همان لبخند جیل و جک به یکدیگر است.این لبخند توسط دیگری پاسخ داده میشود)

ضمایرمتقابل بیشتر به افراد اشاره میکننداما گاهی برای حیوانات واشیاء نیز استفاده میشوند.

Each other وقتی استفاده میشود که در زابطه با دو نفر و یا دو چیز صحبت میکنیم ویا مینویسیم.

و one another به صورت کلی استفاده میشود.اما هیچقانون محکمی برای این استفاده وجود ندارد.

ضمایر متقابل  ضمیری برای جلوگیری از تکرار کردن عملی است که توسط دو گروه انجام میشود.

به عنوان مثال:

sara is waving to dina and dina  is waving to sara.(سارا برای دینا دست تکان میدهد و دینا نیزبرای سارا دست تکان میدهد. در این جمله یک عمل دو بار گفته شده است)
sara and dina are waving to each other(سارا و دینا برای یکدیگر دست تکان میدهند)

فاعل مورد استفاده برای ضمایر دوسویه باید جمع باشد.

همان طور که درمثالهای زیر مشاهده میکنید در تمام جملات فاعل جمله جمع است.

The twin brothers often argue with each other.(برادرهای دوقلو معمولا با یکدیگر دعوا میکنند)

حتما بخون  ضمایر اشاره در زبان انگلیسی (demonstrative pronoun)

Adam and rose have been writing to each other for years.(آدام و رز سالها برای یکدیگر نامه مینویسند)

The few cats chased one another across the field.(چند گربه  در سرتا سر زمین یکدیگر را دنبال میکردند)

ضمایر متقابل

At the meeting, they insulted one another.(در جلسه ،آنها به یکدیگر توهین کردند)

ضمایر متقابل میتوانند به عنوان مفعول جمله استفاده شوند.

مثال:

This is the tenth year that you and I have known each other..(این دهمین سال است که من و تو یکدیگر را میشناسیم-مفعول)

Before they began talking, they bowed to one another(قبل از اینکه  شروع به صحبت کنند به یگدیگر تعظیم کردند-مفعول)

حروف اضافه میتوانند همراه با ضمایرمتقابل استفاده شوند.

No one knows why they are shouting at each other.(هیچکس نمیداند که چرا آنها سر یکدیگر فریادمیزنند-at حرف اضافه است)

They realized it would be much easier if they all cooperated with one another(آنها فهمیدند که اگر  یکدیگر همکاری کنند بسیار راحت تر خواهد بود-withحرف اضافه است)

گاهی ضمایر متقابل درحالت ملکی استفاده میشوند.

The twin whispered in each other’s ears.  (دوقلوها درگوش یکدیگرپچ پچ کردند)

The two monkeys are seen scratching each other’s heads.(دو میموندیده مشوند که سر یکدیگر را میخارانند)

مقاله قبلی
ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی (interrogative pronoun)
مقاله بعدی
intensive/emphatic pronoun
فهرست