1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. ضمایر در زبان انگلیسی
  4. ضمایر متقابل یا دوسویه

ضمایر متقابل یا دوسویه

ضمایر متقابل یا دوسویه چیست؟

ضمایر متقابل یا دوسویه (each other/one another) وقتی استفاده میکنیم که دو شخص و یا افراد بیشتری عمل یکسانی را انجام میدهند.

مثال:

Peter and Mary helped each otherPeter helped Mary and Mary helped Peter.

پیتر و مری به یکدیگر کمک میکنند=پیتر به مری کمک کرد و مری به پیتر کمک کرد.

We sent one another Christmas cards = We sent them a Christmas card and they sent us a Christmas card.

ضمایر متقابل یا دوسویه در اینگونه موارد کاربرد دارند

ما به همدیگر کارت کریسمس فرستادیم= ما برای انها یک کارت کریسمس فرستادیم و انها برای ما یک کارت کریسمس فرستادند.

They didn’t look at each other = X didn’t look at Y and Y didn’t look at X.آنها به یکدیگر نگاه نکردند=X به Y نگاه نکرد و Y به X نگاه نکرد.

ضمایر متقابل یا دوسویه چیست؟

نکته: شکل ملکی ضمایر متقابل یا دوسویه (each other’s/one another’s)

میتوانیم از شکل ملکی این ضمایر(each other’s/one another’s) نیز استفاده کنیم.

They helped to look after each other’s children.

آنها کمکی کردند تا از بچه های یکدیگر مراقبت کنند
 Those students often stayed in 
one another’s houses.

آن دانش آموزان اغلب در خانه های همدیگر میماندند

نکته مهم:

نمیتوانیم از ضمایر متقابل به عنوان فاعل جمله واره استفاده کنیم.

دقت کنید که:

ضمایر متقابل و ضمایر انعکاسی جمع(ourselves/yourselves/themselves) معنای متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند.

مثال:

John and Fred talk to each other regularly. = John talks to Fred and Fred talks to John.

ضمایر متقابل یا دوسویه در این موارد کاربرد دارند

جان و فرد به طور منظم با یکدیگر صحبت میکنند=جان با فرد صحبت میکند و فرد با جان صحبت میکند.(ضمیر متقابل)


John and Fred regularly talk to themselves.= John talks to himself and Fred talks to himself.

حتما بخون  ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی (reflexive pronoun)

جان و فرد به طور منظم با خودشان صحبت میکنند=جان با خودش صحبت میکند و فرد با خودش صحبت میکند.(ضمیر انعکاسی)

مقاله قبلی
ضمایر one و ones
مقاله بعدی
ضمایر مصنوعی ( dummy pronouns )
فهرست