1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. گزارش جملات پرسشی در زبان انگلیسی

گزارش جملات پرسشی در زبان انگلیسی

گزارش جملات پرسشی در زبان انگلیسی

گزارش جملات پرسشی به چه صورت انجام میشود؟ هنگامی که یک جمله پرسشی را گزارش میکنیم به پرسش غیرمستقیم تبدیل میشود.

در انتهای پرسش غیرمستقیم علامت پرسشی(؟) قرار نمیگیرد. در انتهای این جمله نقطه(.) قرار میدهیم.

فرم سوالی در پرسش غیر مستقیم به فرم جمله مثبت تبدیل میشود.(یعنی در انگلیسی فعل بعد از فاعل قرار میگیرد).

در جملات کلمه پرسشی دارند کلمه پرسشی قید میشود(when/where/what….)

مثال:

 

The reporter asked the weatherman, “When is the rain going to stop?”

گزارشگر از هواشناس پرسید ،”چه زمانی باران متوقف میشود؟”

The reporter asked the weatherman when the rain was going to stop.

گزارشگر از هواشناس پرسید چه زمانی باران متوقف میشد.

The police officer asked him, “Where were you last Sunday?”

پلیس از او پرسید،”یکشنبه گذشته کجا بودی؟”

The police officer asked him where he was the previous Sunday.

پلیس از او پرسید یکشنبه گذشته او کجا بوده.

 پرسش های بله/خیر در زبان انگلیسی

در پرسش های بله خیر از if در پرسش غیر مستقیم استفاده میکنیم.

Do you believe in one god or many gods?””

o        “تو به یک خدا اعتقاد داری یا چند خدا؟”

My uncle asked if I believe in one god or many gods.

عمویم از من پرسید  آیا من یه یک خدا اعتقاد  دارم یا چند خدا.

My neighbour asked me, “Do you feel lonely without your wife and children?”

همسایه ام از من پرسید،”بدون همسر و بچه هایت احساس تنهایی میکنی؟”

My neighbour asked me if I felt lonely without my wife and children.

حتما بخون  جمله واره وصفی لازم و غیر لازم در زبان انگلیسی

همسایه ام از من پرسید  آیا من بدون همسر و بچه هایم اساس تنهایی کردم؟

استفاده از whether  و یا whether or not در گزارش جملات پرسشی زبان انگلیسی

میتوانیم به جای if از whether  و یا whether or not استفاده کنیم.

She asked whether I believe in one god or many gods.

او پرسید که آیا من به یک خدا اعتقاد دارم یا چند خدا.

My sister asked me whether / whether or not I would join her in jogging up the hill

گزارش جملات پرسشی

خواهرم از من پرسید که آیا در بالا رفتن از تپه به او ملحق میشوم یا نه.

مقاله قبلی
تغییرات در گفتار غیرمستقیم در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
either و neither به عنوان ضمیر در زبان انگلیسی
فهرست