1. خانه
  2. آموزش گرامر زبان انگلیسی
  3. نکات بیشتر گرامر زبان انگلیسی
  4. تغییرات در گفتار غیرمستقیم در زبان انگلیسی

تغییرات در گفتار غیرمستقیم در زبان انگلیسی

تغییرات در گفتار غیرمستقیم در زبان انگلیسی

در این مقاله در مورد تغییرات در گفتار غیرمستقیم صحبت میکنیم. هنگام گزارش نقل قول مستقیم به غیرمستقیم در زمان، مکان ، ضمایر وحروف تعریف …تغییراتی را ایجاد میکنیم.

نقل قول غیرمستقیمنقل قول مستقیم
Then سپسNow اکنون
That day آن روزToday امروز
That night آن شبTonight امشب
The previous night/ the night before شب قبل  Last night دیشب
The previous day/ the day before روز قبلYesterday دیروز
The next day/the day after روز بعدTomorrow فردا
Following week هفته آیندهNext week هفته بعد
There آنجاHere اینجا
That/those آن/آنهاThis/these این/ اینها
theThis

تغییرات افعال مدال (افعال کیفیتی ) در گفتار غیرمستقیم

نقل قول غیرمستقیمنقل قول مستقیم
wouldwill
couldcan
mightmay
shouldshall
mustmust
Ought toOught
Used toUsed to

مثال :

“I will be a vegetarian from next year.”

نقل قول مستقیم: ” من از سال آینده گیاهخوار میشوم

She said (that) she would be a vegetarian from next year.

نقل قول غیر مستقیم: او گفت (که) از سال آینده گیاهخوار خواهد شد.

 

o        “I can swim like a fish.”

نقل قول مستقیم: “من میتوانم مانند یک ماهی شنا کنم.”

He said (that) he could swim like a fish.

تغییرات در گفتار غیرمستقیم

نقل قول غیر مستقیم: او گفت (که) میتوانست مانند یک ماهی شنا کند.

o        “We may start a new religion.”  

نقل قول مستقیم: “ما ممکن است یک دین جدید را آغاز کنیم.

They said they might start a new religion.

نقل قول غیرمستقیم: آنها گفتند که ممکن بود یک دین جدید آغاز کنند.

حتما بخون  فعل + ing بعنوان present participle در زبان انگلیسی

o        “I shall be judged only by God.”

نقل قول مستقیم: “من فقط باید توسط خدا قضاوت شوم.”

My grandfather said he should be judged only by God.

نقل قول غیر مستقیم: پدربزرگم گفت که فقط باید توسط خدا قضاوت شود.

o        “You must behave yourself.”

نقل قول مستقیم: “تو باید با خودت درست رفتار کنی.”

The teacher told me I must behave myself.

نقل قول غیرمستقیم: معلم به من گفت که من باید با خودم درست رفتار کنم.

o        “You ought to stop talking to yourself.”

نقل قول مستقیم: “تو باید صحبت کردن با خودت را متوقف کنی.”

My mother said I ought to stop talking to myself.

نقل قول غیرمستقیم: مادرم گفت که من باید صحبت کردن با خودم را متوقف کنم.

o        “I used to have many cats even after becoming student.”  

نقل قول مستقیم: ” من عادت داشتم حتی بعد از دانشجو شدن گربه های زیادی داشته باشم.”

My father said that he used to have many cats even after becoming student.

پدرم گفت که او حتی بعد از دانشجو شدن عادت داشت که گربه های زیادی داشته باشد.

اگر مدال ( فعل کیفیتی ) داشته باشیم :

اگر در نقل قول مستقیم افعال مدال(would/should/could/might) وجود داشته باشد در نقل قول غیر مستقیم آنها را تغییر نمیدهیم.

Annie said, “I would hate to miss the puppet show tonight.”

تغییرات در گفتار غیرمستقیم

نقل قول مستقیم: آنی گفت،” من متنفرم از اینکه نمایش عروسکی را امشب از دست بدهم.”

Annie said she would hate to miss the puppet show that night.

نقل قول غیرمستقیم: آنی گفت او متنفر خواهد بود از اینکه نمایش عروسک آن شب را از دست بدهد.

حتما بخون  توصیف کننده معلق در زبان انگلیسی (Dangling modifier )

Joe said, “We could go for a drive after lunch tomorrow.”

نقل قول مستقیم: جو گفت، “ما میتوانیم برای رانندگی بعد از ناهار فردا برویم.”

Joe suggested that they could go for a drive after lunch the next day.

نقل قول غیرمستقیم: جو پیشنهاد داد که آنها میتوانستند برای رانندگی بعد از ناهار روز بعد بروند.

Jennifer said to me, “Might I ask you to do me a favour this weekend?”

نقل قول مستقیم: ” ممکن است از شما بخواهم که این هفته لطفی به من انجام دهید.”

Jennifer asked if I might do her a favour that weekend.

نقل قول غیرمستقیم: جنیفر پرسید که آیا ممکن است که لطفی به او در آن هفته انجام دهم.

Bob said, “You should be ashamed of yourselves for what you did last night.”

نقل قول مستقیم: باب گفت، ” شما باید بخاطر آنچه دیشب انجام دادید شرمنده باشید.”

 

Bob said that they should be ashamed of themselves for what they did the night before.

نقل قول غیرمستقیم:باب گفت که آنها باید بخاطر آنچه که شب گذشته انجام دادند شرمنده باشند.

مقاله قبلی
تبدیل نقل قول مستقیم به نقل قول غیر مستقیم در زبان انگلیسی
مقاله بعدی
گزارش جملات پرسشی در زبان انگلیسی
فهرست